Elsloo, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Parochie St. Augustinus
Actie kerkbijdrage 2019

Elsloo, december 2018

Elslootransp.png

Beste parochianen, Sommige mythes zijn onuitroeibaar, zoals de fabel dat een parochie haar geld krijgt van het bisdom. De fabel vermeldt dan niet waar het bisdom zijn geld vandaan haalt. Anderen geloven in de fabel dat een parochie leeft op kosten van het Rijk.
In de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Daarom doen wij een beroep op u!
Een parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen de noodzakelijke voorzieningen van een parochie niet in stand gehouden worden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk.
Toen de verkondiging van Jezus vastliep op het ongeloof en de desinteresse van zijn tijdgenoten, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: "Wilt ook gij soms weggaan?", waarop Petrus antwoordde: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van

eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt." (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap ons hart raakt, dan geeft deze ons leven en dat van onze dierbaren een een andere, diepere betekenis: Wij zijn kinderen van God en ons leven speelt zich af voor Zijn aanschijn.
Deze boodschap moet wel verkondigd en beleefd worden en dat is de opdracht van een parochie.
Wij zijn dan ook dankbaar voor de medewerking van velen: de Koren, Collectanten, Misdienaars, acolieten, poetsploegen, versierploegen, werkploegen, de kerkhofvrijwilligers, de rondbrengers van deze folder, ... .
Onze parochie probeert in samenwerking met de zusterparochie van Meers zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen.

Omdat wij geen ledenadministratie in onze parochie hebben versturen wij deze folder naar alle woonadressen van Elsloo. Indien u niet geïnteresseerd bent, gelieve deze folder gewoon als reclame te beschouwen. Wij hebben overigens ook geen niet-leden administratie.

Zonder uw onontbeerlijke steun in de vorm van uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van uw netto inkomen met een minimum van € 110,00 per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 INGB 0001060253 van parochie St. Augustinus te Elsloo met vermelding: Kerkbijdrage 2019 en de vermelding van uw naam en adres of het betalings

kenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant).

  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie onze website: home en dan Kerkbestuur fiscaal.

U weet toch dat wanneer u regelmatig meedoet voor minimaal € 110,00 per jaar geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijks- en begrafenismissen.
Giften aan parochie St. Augustinus, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2577987.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun.
Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het Kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2019!

Privacyverkaring:
Enkel wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknr., betaalwijze, bedrag) vastgelegd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie en de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor. De gegevens worden niet ge-deeld met of verkocht aan derden.
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van de rechten die eruit volgen.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons betaalkenmerk is enkel een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken. (Anders is het vaak onmogelijk de betaler te achterhalen).

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij op de achterzijde van de folder en ook hier een overzicht van de laatste twee boekjaren

Persoonlijke instellingen