Meers, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofd9transp.png

Parochie St. Jozef

Actie kerkbijdrage 2019
Meers, december 2018

Beste parochianen,
Sommige mythes zijn onuitroeibaar, zoals de fabel dat een parochie haar geld krijgt van het bisdom. De fabel vermeldt dan niet waar het bisdom zijn geld vandaan haalt. Anderen geloven in de fabel dat een parochie leeft op kosten van het Rijk. In de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom doen wij een beroep op u! Een parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen de noodzakelijke voorzieningen van een parochie niet in stand gehouden worden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk. Toen de verkondiging van Jezus vastliep op het ongeloof en de desinteresse van de meeste van zijn tijdgenoten vroeg Hij Zijn apostelen

ronduit: (Joh. 6,67-69) “Wilt ook gij soms weggaan?”, waarop Petrus antwoordde: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.” Als deze boodschap ons hart raakt, dan geeft deze ons leven en dat van onze dierbaren een enorme dimensie. Dan krijgt alles een andere betekenis, immers wij zijn kinderen van God en ons leven speelt zich af voor Zijn aanschijn. Deze boodschap moet wel verkondigd en beleefd worden en dat is de opdracht van een parochie. Wij zijn dan ook dankbaar voor de medewerking van velen: de koren, collectanten, misdienaars, acolieten, poetsploegen, versierploegen, werkploegen, de kerkhofvrijwilligers, de rondbrengers van deze folder, ... . Onze parochie probeert in samenwerking met de zusterparochie van Elsloo zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Zonder uw steun in de vorm van uw kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van uw netto inkomen met een minimum van € 110,= per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Omdat wij geen ledenadministratie in onze parochie hebben versturen wij deze folder naar alle woonadressen van Meers. Indien u niet geïnteresseerd bent, gelieve deze folder gewoon als reclame te beschouwen. Wij hebben overigens ook geen niet-leden administratie.
Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 RABO 0114107289 Parochie H. Jozef te Meers met vermelding: Kerkbijdrage 2019 en de vermelding van uw naam en adres of het betalingskenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant).
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie Kerkbijdrage fiscaal.

U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 110,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.

Kerkbijdrage, minimum € 110,00

Giften aan parochie St. Jozef, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2578049.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!

Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het Kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2019!

Wegens diverse problemen is het ons niet gelukt om het financiële jaaroverzicht op tijd klaar te krijgen voor publicatie.
De jaaroverzichten van de laatste twee jaren vindt u wel op onze website.
Ten laatste rond midden januari zal dit overzicht wel te vinden zijn op onze website.

Wij zien de financiën in Meers behoorlijk teruglopen. Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de al kleine reserves. De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden. Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo een kerkgebouw/parochie financieel leefbaar moet zijn. Als alle katholieke gezinnen van Meers meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem. Mogen wij u vragen om mee te doen? U wil toch niet dat het kerkgebouw van Meers, gebouwd met het geld en inzet van zovelen verloren gaat. Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.

Privacyverkaring:

Wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknummer, betaalwijze, bedrag) vastgelegd.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie, de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor.
De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden
Doeleinde van de verwerking en opslag.
Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van het recht op gratis huwelijks- en Uitvaartdiensten.
Opslag
Op een beveiligde server.

Het rondbrengen van de actie gebeurt anoniem per adres en dus anoniem.
Zij die via acceptgiro betalen krijgen deze thuisbezorgd in de anonieme enveloppe.

Het betaalkenmerk is een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken. (Anders is het vaak onmogelijk de betaler te achterhalen).

Zij die in het afgelopen jaar met acceptgiro betaalden krijgen een acceptgiro toegestuurd.

Persoonlijke instellingen