Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
|-
|-
|align=center|
|align=center|
-
<big><big><big>Periode: 23 november - 6 december 2019</big></big></big>
+
<big><big><big>Periode: 7 - 20 december 2019</big></big></big>
|-
|-
|align=justify|
|align=justify|
-
<b>Wist u dat?</b>
+
<b>Adventstijd.</b><br>
-
* wij acht kazuifels, waaronder een uitzonderlijk mooi St. Jozefkazuifel gekregen hebben, van een bevriende kloostergemeenschap?
+
Het Evangelie van de eerste zondag van de advent hield ons de volgende waarschuwing voor uit de mond van Jezus in het evangelie volgens Marcus: (13,33-37)<br>
-
* het St. Jozefkazuifel reeds naar de [[St. Jozefkerk]] is overgebracht en dat de andere verdeeld worden naar behoefte van onze drie kerken?
+
Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'<br>
-
* wij een heel mooie piëta gekregen hebben?
+
De advent is de tijd waarin de Kerk ons oproep tot waakzaamheid. Waakzaamheid om onze aandacht voor God en het hemelse niet te verliezen. Immers niets is gemakkelijker dan zich te laten meedrijven met deze wereld, met onze vele bezigheden of -erger nog- met het ongeloof of ongeïnteresseerdheid van de massa. Moeilijker is het om consequent voor het goede, voor God, voor Christus te kiezen en van daaruit proberen te leven. Toch mogen wij niet vergeten dat God wel degelijk onderscheid zal maken tussen zijn getrouwen en degenen die zich van Hem afkeren; tussen degenen die Hij waakzaam zal vinden op de dag dat Hij ons leven van ons terugvraagt en hen die zich niets van Hem hebben aangetrokken.<br>
-
* deze 90 cm hoog is?
+
Heel de advent is een oproep: "laat je niet opslokken door de wereld om je heen". "Stel je moraal en je leven niet af op wat men vindt"... "Maar bouw op God, die de Waarheid zelf is!", "Wees waakzaam!", want eens komt de dag van de Heer en dan gelden Zijn normen en dan geldt niet datgene wat de wereld vindt. Bouw op God, want wie anders kan jouw honger naar eeuwige dingen stillen.<br>
-
* en volgens ons te plaatsen valt onder Jugendstil of art déco?
+
Moge deze adventstijd, waarin we leven in de blijde verwachting van de menswording van onze God, onze liefde tot God groter worden en mogen wij ons leven steeds meer op Hem afstemmen.<br>
-
* wij het beeld daarom menen te kunnen dateren in de 1920-1930er jaren?
+
-
* wij uiteraard open staan voor deskundigen die er meer van weten dan wij?
+
-
* deze piëta, op de bijbehorende piëdestal, in de St. Gerarduskapel van de [[St. Jozefkerk]] geplaatst is?
+
-
* wij in november gestart zijn met een H. Mis in het Arabisch op de tweede zaterdag van de maand?
+
-
* wij hiermee tegemoet willen komen aan de vraag van een hele groep Arabisch sprekende Christenen die in de wijde omgeving wonen?
+
-
* deze H. Mis door een Iraakse priester wordt verzorgd?
+
-
* de eerste keer meer dan 60 personen deelnamen?
+
-
* dit een Rooms Katholieke Mis is maar van een andere ritus?
+
-
* in dit geval de Syro-Malabaarse ritus is?
+
-
* de R.K. Kerk meerdere liturgische riten kent?
+
-
* maar dat de absoluut meest verspreide vorm de Romeinse liturgie is, die wij vieren?
+
-
* in andere riten, de taal, volgorde van een aantal riten en de uitgebreidheid van diverse misonderdelen verschillen?
+
-
* dat het hier wel om onze Kerk en ons geloof gaat?
+
-
* de uurslag van de kerkklok in Meers af en toe een slag teveel had?
+
-
* dit lange tijd niet opgemerkt werd?
+
-
* het een moeilijk op te lossen software-probleem was?
+
-
* maar dat het intussen opgelost is?
+
-
* wij onze vormelingen van vrijdag 22 november en hun ouders willen feliciteren?<br>
+
<br>
<br>
<b>De eerste H. Communie 2020</b><br>
<b>De eerste H. Communie 2020</b><br>
-
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de [[Mariakerk]]. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de [[Parochiezaal]] van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. <b>De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019.</b> Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de [[Parochiezaal]]. Verdere info op onze website. In afwijking van de laatste paar jaren en van eerdere berichten zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.<br>
+
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de [[Mariakerk]]. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de [[Parochiezaal]] van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. <b>De inschrijving kan vanaf 1 december 2019.</b> De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de [[Parochiezaal]]. Verdere info op onze website.<br>
 +
Let op: In afwijking van de laatste paar jaren zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.<br>
<br>
<br>
-
<b>Het feest van Christus koning.</b><br>
+
<b>Actie [[Kerkbijdrage]]</b><br>
-
Op zondag 1 december vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.<br>
+
De brieven met het financiële jaaroverzicht en de acceptgirokaarten van de actie [[Kerkbijdrage]] zullen tijdens de duur van deze Wegwijzerperiode worden rondgebracht in Elsloo en in Meers. Wij hopen op uw medewerking en een goede opbrengst voor het jaar 2020. Wij hebben deze structurele inkomsten nodig voor het voortbestaan van onze parochie(s). U kunt e.e.a. uitgebreid nalezen op onze website.<br>
-
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles en allen. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Intussen leidt Hij ons allen met Zijn Voorzienigheid. Op de laatste dag echter zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.<br>
+
Ook al menen velen dat het anders is: <i><b>iedere parochie moet zelf proberen de middelen verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.</b> Daarom doen wij een beroep op u! Parochies krijgen geen geld van het Rijk of het bisdom.</i> Onze parochies voeren ieder een zelfstandig financieel beleid. Wij proberen in nauwe samenwerking zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Dit is mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwillig(st)ers. Zonder Uw onontbeerlijke steun in de vorm van Uw <i><b>[[Kerkbijdrage]]</b></i> van zo mogelijk 1% van Uw netto inkomen met <b>een minimum van &euro; 110,=</b> per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.<br>
-
Op zondag 8 december begint dan de adventstijd. Het is de periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.<br>
+
<br>
<br>
 +
<b>Boeteviering voor Kerstmis</b><br>
 +
De boeteviering is dit jaar op woensdag 18 december om 19.30 uur in de [[Mariakerk]].<br>
 +
<br>
 +
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
-
<br>
 
-
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
 
-
In Elsloo: Sef Crombag (87 j.), St. Gillisstraat 14; Tiny Willems-Dolmans (91 j.), Wijngaardstraat 29.<br>
 
-
<br>
 
-
<b>Ziekencommunie</b><br>
 
-
In Elsloo: op donderdagochtend 5 december.<br>
 
-
In Meers: op dinsdagavond 3 december.<br>
 
<br>
<br>
|}
|}
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 4 dec 2019 om 00:56

Periode: 7 - 20 december 2019

Adventstijd.
Het Evangelie van de eerste zondag van de advent hield ons de volgende waarschuwing voor uit de mond van Jezus in het evangelie volgens Marcus: (13,33-37)
Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'
De advent is de tijd waarin de Kerk ons oproep tot waakzaamheid. Waakzaamheid om onze aandacht voor God en het hemelse niet te verliezen. Immers niets is gemakkelijker dan zich te laten meedrijven met deze wereld, met onze vele bezigheden of -erger nog- met het ongeloof of ongeïnteresseerdheid van de massa. Moeilijker is het om consequent voor het goede, voor God, voor Christus te kiezen en van daaruit proberen te leven. Toch mogen wij niet vergeten dat God wel degelijk onderscheid zal maken tussen zijn getrouwen en degenen die zich van Hem afkeren; tussen degenen die Hij waakzaam zal vinden op de dag dat Hij ons leven van ons terugvraagt en hen die zich niets van Hem hebben aangetrokken.
Heel de advent is een oproep: "laat je niet opslokken door de wereld om je heen". "Stel je moraal en je leven niet af op wat men vindt"... "Maar bouw op God, die de Waarheid zelf is!", "Wees waakzaam!", want eens komt de dag van de Heer en dan gelden Zijn normen en dan geldt niet datgene wat de wereld vindt. Bouw op God, want wie anders kan jouw honger naar eeuwige dingen stillen.
Moge deze adventstijd, waarin we leven in de blijde verwachting van de menswording van onze God, onze liefde tot God groter worden en mogen wij ons leven steeds meer op Hem afstemmen.

De eerste H. Communie 2020
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan vanaf 1 december 2019. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info op onze website.
Let op: In afwijking van de laatste paar jaren zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.

Actie Kerkbijdrage
De brieven met het financiële jaaroverzicht en de acceptgirokaarten van de actie Kerkbijdrage zullen tijdens de duur van deze Wegwijzerperiode worden rondgebracht in Elsloo en in Meers. Wij hopen op uw medewerking en een goede opbrengst voor het jaar 2020. Wij hebben deze structurele inkomsten nodig voor het voortbestaan van onze parochie(s). U kunt e.e.a. uitgebreid nalezen op onze website.
Ook al menen velen dat het anders is: iedere parochie moet zelf proberen de middelen verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom doen wij een beroep op u! Parochies krijgen geen geld van het Rijk of het bisdom. Onze parochies voeren ieder een zelfstandig financieel beleid. Wij proberen in nauwe samenwerking zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Dit is mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwillig(st)ers. Zonder Uw onontbeerlijke steun in de vorm van Uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van Uw netto inkomen met een minimum van € 110,= per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Boeteviering voor Kerstmis
De boeteviering is dit jaar op woensdag 18 december om 19.30 uur in de Mariakerk.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen