Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
|-
|-
|align=center|
|align=center|
-
<big><big><big>Periode: 31 augustus - 13 september 2019</big></big></big>
+
<big><big><big>Periode: 14 - 27 september 2019</big></big></big>
|-
|-
|align=justify|
|align=justify|
Regel 10: Regel 10:
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. <b>Geef je op vóór 24 september a.s.</b><br>
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. <b>Geef je op vóór 24 september a.s.</b><br>
<br>
<br>
-
<b>[[Geloofscursus|geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
+
<b>[[Geloofscursus|Geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
Op <b>maandagavond 28 september a.s.</b> zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van <i>De Catechismus van de Katholieke Kerk.</i> Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
Op <b>maandagavond 28 september a.s.</b> zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van <i>De Catechismus van de Katholieke Kerk.</i> Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
-
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1993 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).<br>
+
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).<br>
 +
<br>
 +
<b>De viering van de Kruisverheffing (14 september)</b><br>
 +
In het jaar 324 werd onder leiding van keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn (+337) het kruis waaraan Jezus stierf gevonden. Het eerste bericht hierover dateert uit 325 en is van Eusebius van Caesarea (265-339). Helena liet -vrij kort nadat het Christendom de vrijheid gekregen had in 313- deze opgravingen uitvoeren, waarbij volgens de overlevering drie kruizen gevonden werden. Niemand was in staat om het kruis van Jezus te onderscheiden van de kruizen van twee misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren. Een adellijke vrouwen uit de stad was op dat moment echter stervende. De bisschop van Jeruzalem liet nu één voor één de kruizen over haar heen leggen. De eerste twee kruizen hadden geen effect op haar. Bij het derde kruis sloeg zij haar ogen open en bleek weer gezond. Zo bleek dat het derde kruis het kruis van Jezus was.<br>
 +
Ook werd er een grafkelder ontdekt. Op de plaats van de grafkelder werd de basiliek van het Heilig Graf gebouwd. Deze kerk werd officieel ingewijd op 14 september 335. Ieder jaar vond op 14 september het feest van kerkwijding plaats.<br>
 +
Volgens de overlevering werd het kruis bij het vieren van de kerkwijding omhoog geheven (verheven) en aan het volk getoond. Het volk zong dan: 'God zij dank gebracht!'<br>
 +
Het feest van Kruisverheffing is van oorsprong eigenlijk het feest van kerkwijding van deze kerk met het gebruik om het kruis op te heffen en te tonen.<br>
 +
Het gevonden kruis werd door de heilige Helena in stukken verdeeld. Een groot deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome.<br>
 +
Vanaf de tijd van de kruistochten werden de kruisrelieken over heel wat kerken verspreid en daarmee verspreidde zich ook het feest van de Kruisverheffing. Het werd m.n. gevierd op de plaatsen waar de relieken terechtkwamen.<br>
 +
Het tonen van het kruis als teken van de verlossing door Jezus verspreidde zich uiteindelijk in hele Kerk. De katholieke Kerk en een deel van de Orthodoxe kerk vieren de Kruisverheffing op 14 september. Een ander deel van de Orthodoxe kerk viert de Kruisverheffing in lijn met de Juliaanse kalender op 27 september. Op de dag van het feest wordt er in de orthodoxe kerken gevast. Het feest van Kruisverheffing vestigt de aandacht op het lijden en kruisdood van de Heer als instrument van onze verlossing.<br>
 +
In onze kerk is er aansluitend op het feest van de Kruisverheffing, op 15 september, is de gedachtenis aan het lijden van Maria: de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten.<br>
 +
In de katholieke Kerk heeft het feest als het op zondag valt voorrang op de normale zondagsliturgie.<br>
<br>
<br>
<b>Wist u dat?</b>
<b>Wist u dat?</b>
-
* onze nieuwe bisschop op bezoek is gekomen?
+
* de voordeuren en één zijdeur van de [[St. Jozefkerk]] van een nieuwe eiken bekleding voorzien zijn?
-
* dat dit gebeurde in het kader van zijn driedaags bezoek aan het dekenaat Sittard?
+
* dit helaas nodig was?
-
* wij een bijzonder aardige maar korte ontmoeting met hem hadden?
+
* dit in totaal ongeveer 220 euro per deur gekost heeft?
-
* wij de deuren en meterkast van de [[St. Jozefkerk]] wilden schilderen?
+
* wij de sponsor van een van deze deuren dankbaar zijn voor zijn/haar gebaar?
-
* dit onverwacht geleid heeft tot het opnieuw bekleden van de kleine deur naar het verwarmingshok in de Jofferenstraat?
+
* andere sponsoren altijd welkom zijn?
-
* ook de voordeuren niet meer met een kleine ingreep te herstellen zijn?
+
* wij binnenkort hopen te kunnen beginnen met de vervanging van de meer dan 40 jaar oude verwarming van de [[St. Augustinuskerk]]?
-
* de nodige voorbereidingen lopen om de bestaande deuren opnieuw te bekleden?
+
* u nog altijd na de Mis van 11.00 uur koffie kunt komen drinken in de [[Parochiezaal]]?
-
* omdat het tussendoor moet gebeuren nog wel enige tijd kan duren?
+
* het daar in de regel bere-gezellig is?<br>
-
* wij blij zijn dat het nieuwe schooljaar weer begonnen is?<br>
+
-
<br>
+
-
<b>Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over het evangelie van Johannes<br>
+
-
Een nieuw gebod.</b><br>
+
-
De Heer Jezus verklaart uitdrukkelijk dat Hij aan zijn leerlingen als nieuw gebod geeft, elkaar te beminnen: '<i>Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben</i>' (Joh. 13, 34).<br>
+
-
Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: '<i>Bemin uw naaste als uzelf</i>' (Lev. 19, 18)? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd, wat zo oud blijkt te zijn? Of is het wellicht hierom een nieuw gebod, omdat het ons na het afleggen van de oude mens, bekleedt met de nieuwe mens? Want wie het hoort, of liever eraan gehoorzaamt, wordt nieuw gemaakt door de liefde, niet door iedere liefde maar door die welke de Heer onderscheidde van de zondige liefde. Daarom voegde Hij er de woorden aan toe: '<i>Zoals Ik u heb liefgehad</i>.'<br>
+
-
Deze liefde maakt ons nieuw, zodat wij nieuwe mensen zijn, erfgenamen van het Nieuwe Testament, zangers van het nieuwe lied. Deze liefde heeft zelfs degenen die in vroeger tijden rechtvaardigen waren, aartsvaders en profeten, nieuw gemaakt, zoals later de apostelen; deze liefde vernieuwt ook nu de volken en verzamelt uit het hele mensdom dat over de aarde is verspreid, een nieuw volk: het lichaam van de pasgehuwde bruid van Gods eniggeboren Zoon, van wie in het Hooglied wordt gezongen: '<i>Wie is zij die daar omhoog stijgt stralend wit?</i>' (Ps. 8,5- LXX). Ja, stralend wit, want zij is nieuw geworden, waardoor anders, dan door het nieuwe gebod?<br>
+
-
Om deze reden zijn de ledematen in dit lichaam voor elkaar bezorgd; en als één lid lijdt, lijden alle ledematen mee; en als één lidmaat geëerd wordt, delen alle ledematen in de vreugde. Want zij beluisteren en eerbiedigen dit woord: '<i>Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben</i>.' Zij beminnen niet als mensen die elkaar in het verderf storten, en ook niet als mensen die elkaar beminnen omdat ze mensen zijn, maar zij beminnen elkaar omdat ze '<i>goden zijn en kinderen van de Allerhoogste</i>' (Ps. 82, 6) en omdat zij broeders en zusters zijn van de eniggeboren Zoon. Zij beminnen immers elkaar met de liefde waarmee Hij hen heeft liefgehad. De Zoon heeft de bedoeling hen te voeren tot die eindbestemming die hen wel moet bevredigen, omdat daar hun verlangen bevredigd wordt met alles wat goed is. Dan immers zal niets aan het verlangde ontbreken, als God alles in allen zal zijn.<br>
+
-
Deze liefde wordt ons geschonken door Hemzelf die zegt: '<i>Zoals Ik u heb liefgehad, moet ook gij elkaar liefhebben</i>' (Joh. 15,12). Door ons te beminnen heeft de Heer tot stand gebracht, dat wij door onderlinge genegenheid hecht met elkaar verbonden worden en dat wij als ledematen, door zo'n sterke band aaneengesmeed, het lichaam zouden zijn van dit hoofd.<br>
+
<br>
<br>
 +
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
-
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december en 7 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
+
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
<br>
<br>
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
-
In Elsloo: Edo Gerards (68 j.), Bloemenweg 67, Sittard.<br>
+
In Meers: Mia Janssen-Bours (93 j.), Aelserhof 1K715.<br>
-
<br>
+
-
<b>Ziekencommunie</b><br>
+
-
In Elsloo: op donderdagochtend 5 september.<br>
+
-
In Meers: op dinsdagavond 3 september.<br>
+
<br>
<br>
|}
|}
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 11 sep 2019 om 00:02

Periode: 14 - 27 september 2019

Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 5, 12 en 19 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 24 september a.s.

Geloofscursus seizoen 2019-2020
Op maandagavond 28 september a.s. zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

De viering van de Kruisverheffing (14 september)
In het jaar 324 werd onder leiding van keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn (+337) het kruis waaraan Jezus stierf gevonden. Het eerste bericht hierover dateert uit 325 en is van Eusebius van Caesarea (265-339). Helena liet -vrij kort nadat het Christendom de vrijheid gekregen had in 313- deze opgravingen uitvoeren, waarbij volgens de overlevering drie kruizen gevonden werden. Niemand was in staat om het kruis van Jezus te onderscheiden van de kruizen van twee misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren. Een adellijke vrouwen uit de stad was op dat moment echter stervende. De bisschop van Jeruzalem liet nu één voor één de kruizen over haar heen leggen. De eerste twee kruizen hadden geen effect op haar. Bij het derde kruis sloeg zij haar ogen open en bleek weer gezond. Zo bleek dat het derde kruis het kruis van Jezus was.
Ook werd er een grafkelder ontdekt. Op de plaats van de grafkelder werd de basiliek van het Heilig Graf gebouwd. Deze kerk werd officieel ingewijd op 14 september 335. Ieder jaar vond op 14 september het feest van kerkwijding plaats.
Volgens de overlevering werd het kruis bij het vieren van de kerkwijding omhoog geheven (verheven) en aan het volk getoond. Het volk zong dan: 'God zij dank gebracht!'
Het feest van Kruisverheffing is van oorsprong eigenlijk het feest van kerkwijding van deze kerk met het gebruik om het kruis op te heffen en te tonen.
Het gevonden kruis werd door de heilige Helena in stukken verdeeld. Een groot deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome.
Vanaf de tijd van de kruistochten werden de kruisrelieken over heel wat kerken verspreid en daarmee verspreidde zich ook het feest van de Kruisverheffing. Het werd m.n. gevierd op de plaatsen waar de relieken terechtkwamen.
Het tonen van het kruis als teken van de verlossing door Jezus verspreidde zich uiteindelijk in hele Kerk. De katholieke Kerk en een deel van de Orthodoxe kerk vieren de Kruisverheffing op 14 september. Een ander deel van de Orthodoxe kerk viert de Kruisverheffing in lijn met de Juliaanse kalender op 27 september. Op de dag van het feest wordt er in de orthodoxe kerken gevast. Het feest van Kruisverheffing vestigt de aandacht op het lijden en kruisdood van de Heer als instrument van onze verlossing.
In onze kerk is er aansluitend op het feest van de Kruisverheffing, op 15 september, is de gedachtenis aan het lijden van Maria: de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten.
In de katholieke Kerk heeft het feest als het op zondag valt voorrang op de normale zondagsliturgie.

Wist u dat?

  • de voordeuren en één zijdeur van de St. Jozefkerk van een nieuwe eiken bekleding voorzien zijn?
  • dit helaas nodig was?
  • dit in totaal ongeveer 220 euro per deur gekost heeft?
  • wij de sponsor van een van deze deuren dankbaar zijn voor zijn/haar gebaar?
  • andere sponsoren altijd welkom zijn?
  • wij binnenkort hopen te kunnen beginnen met de vervanging van de meer dan 40 jaar oude verwarming van de St. Augustinuskerk?
  • u nog altijd na de Mis van 11.00 uur koffie kunt komen drinken in de Parochiezaal?
  • het daar in de regel bere-gezellig is?


Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Meers: Mia Janssen-Bours (93 j.), Aelserhof 1K715.

Persoonlijke instellingen