Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 30 oktober - 12 november 2021

Allerheiligen en allerzielen
Op maandag 1 en dinsdag 2 november vieren wij Allerheiligen en allerzielen. Twee feesten waarin onze overleden broeders en zusters centraal staan. Dagen die familieleden weer samenbrengen rond de graven van dierbare afgestorvenen.
Met Allerheiligen vieren wij het feest van hen die nu reeds bij God zijn. Velen van hen kennen wij met naam: Maria, de apostelen, de heiligen. Maar ontelbare anderen, allicht ook verwanten en dierbaren hebben reeds hun einddoel bereikt en zijn gelukkig bij God.
Het zijn de mensen tegen wie de Heer gezegd heeft: "Treed binnen in de vreugde van uw Heer." (Mt. 25,21). De HH. Missen zijn die dag zoals op zondag.
Met Allerzielen bidden wij voor onze overledenen, met name voor hen die nog uitgezuiverd dienen te worden van kwaad dat hen aankleeft. Voor hen kunnen we enkel bidden en offeren. Zoals de H. Schrift het verwoordt in 2 Mac. 12,45, waar zij spreekt over de legeraanvoerder Judas Maccabeüs:
"Bovendien overwoog hij, dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken."

Allerzielendiensten en gravenzegening
Op zondagmiddag 7 november is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk, waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof (Op de Berg). Op maandag 2 november vieren wij allerzielen om 18.30 uur in de St. Jozefkerk.
Voor wie zich afvraagt waarom pas op 7 november? In Elsloo is het de laatste zondag van oktober kermis. Kermis en Allerzielendienst is geen goede combinatie, vandaar dat wij in onze beide parochies de Allerzielendiensten altijd op de eerste zondag van november hebben. Dit in afwijking van vrijwel alle andere parochies die het op de zondag het dichtstbij 1 november doen.

Gebed voor overledenen.
Heer, Uw woord leert ons dat het een heilzame gedachte is om voor de overledenen te bidden. Daarom bidden wij nu in liefde voor hen die onder ons gewoond hebben en die Gij tot U geroepen hebt. Wil met hen handelen, niet naar de strengheid van Uw rechtvaardigheid, maar naar de goedheid van Uw barmhartigheid. Verleen hen de toegang tot het hemels vaderhuis. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), tegen Faustus
Wij vereren de martelaren (en heiligen) uit liefde en verbondenheid. Het christelijke volk komt tijdens godsdienstige plechtigheden in groten getale samen rondom de gedachteniskapellen van de martelaren. Christenen doen dat om elkaar aan te sporen tot navolging van de martelaren, om zich te verenigen met hun verdiensten en door hun gebeden geholpen te worden. Maar nooit richten wij voor een martelaar een altaar op, zelfs niet in een gedachteniskapel.
Immers welke priester die aan het altaar staat waar de lichamen van heiligen begraven zijn, heeft ooit gezegd: 'Wij offeren u, Petrus of Paulus of Cyprianus?' Wat wij offeren, offeren wij aan God die de martelaren gekroond heeft en we doen dit in de gedachteniskapellen van hen die gekroond zijn. Deze plaatsen manen ons aan tot een nog groter verlangen om de liefde aan te wakkeren én voor hen die we kunnen navolgen én voor Hem die ons daarin helpt.
We vereren de martelaren dus uit liefde en verbondenheid. We doen dat ook in dit leven met de heilige godsmannen van wie het hart bereid is om hetzelfde lijden te doorstaan voor de waarheid van het evangelie. Maar de martelaren eren we met grotere toewijding en zekerheid, want zij hebben de strijd gewonnen. We vieren hen, die als overwinnaars reeds in zaligheid leven, met meer lof en meer vertrouwen dan hen die hier beneden nog moeten strijden.
Maar we bewijzen de martelaren niet de eredienst die 'godsdienst' genoemd wordt, want deze is een verplichting die we alleen aan de godheid verschuldigd zijn. Alleen God vereren we aldus en leren we aldus vereren. Welnu, bij deze eredienst hoort de aanbieding van een offer.
Daarom spreken we van afgodendienst als iemand deze eredienst verricht voor afgoden. In geen geval brengen we zulke offers of zeggen we dat ze gebracht moeten worden aan een martelaar, aan een heilige of aan een engel. Wie tot zo'n dwaling vervalt, moet aangepakt worden volgens de gezonde leer, zodat hij zich betert of er zich voor hoedt.
De heiligen zelf, die slechts mensen zijn, willen zo'n verering niet, want ze weten dat dit God alleen toekomt. Men kan dit zien in het geval van Paulus en Barnabas. De mensen van Lystra waren buiten zichzelf door de wonderen die de apostelen verricht hadden. Ze wilden hun daarom offers opdragen zoals aan goden. Beide mannen scheurden echter hun kleren en verklaarden op overtuigende wijze dat ze geen goden waren en dat ze dit dus niet mochten doen.
Dat we onderrichten is één zaak, dat we verdragen een andere. Dat men de opdracht krijgt te onderrichten is één zaak, dat men onderricht krijgt om iets te verbeteren een andere. Zolang we het niet kunnen verbeteren, zijn we gedwongen het te verdragen.

Gedachte
"Er is maar een ding echt triest ... dat is om geen heiligen te zijn." (Léon Bloy, La femme pauvre, 1897, slotregel)
Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart om in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari en 1 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopelingen uit de afgelopen tijd en hun ouders:
In Elsloo: Siem Steps, Dellevaetestraat 2, Stein; Denley Jacobs, Scharberg 4; Noï Zotti, Wijngaardstraat 9. In Meers: Thies Pepels, Meerser Eindstraat 26.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Mimi Tilmans-Prevaas (68 j.), Past. Lenaersstraat 8.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 4 november.
In Meers: op dinsdagavond 2 november.

Persoonlijke instellingen