Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki
De volgende update is op dinsdag 31 januari 2023.

Periode: 10 - 23 december 2022

De onbevlekte ontvangenis van Maria.
Op 8 december vieren wij het feest van Maria, Onbevlekt ontvangen. De ontvangenis waarover sprake is niet die van Jezus in de schoot van Maria, zoals velen onterecht denken, maar die van Maria in de schoot van haar moeder Anna.
Hier vier nummers hierover uit de Catechismus van de Katholieke Kerk.
490 Om Moeder van de Verlosser te zijn werd Maria "door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak". De engel Gabriël begroet haar op het ogenblik van de boodschap als "vol van genade".(Lc. 1,28) Immers, om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade.
491 De kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God "begenadigd" (Lc. 1,28), vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het dogma van de onbevlekte ontvangenis, door paus Pius IX in 1854 afgekondigd:
De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde.
492 Deze "luister van een uitzonderlijke heiligheid" waarmee zij "vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd is", verkrijgt zij geheel van Christus: zij is "met het oog op de verdiensten van haar Zoon op een meer verheven wijze verlost". Méér dan elke andere geschapen persoon heeft de Vader haar "in de hemelen in Christus gezegend met elke geestelijke zegen" (Ef. 1,3). Hij heeft haar "in Hem uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. (Ef. 1,4)
493 De Kerkvaders uit de oosterse traditie noemen de Moeder van God "de geheel heilige" (Panaghia), zij vieren haar als "vrij van iedere zondesmet, als het ware gevormd door de heilige Geest en gemaakt tot een nieuw schepsel". Door Gods genade is Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven.

Ziekencommunie rond de Kerst.
In Elsloo: op donderdagochtend 22 december. In Meers: op dinsdagavond 20 december. In januari is het weer op de gewone dagen. Meers dinsdag 3 januari en Elsloo donderdag 5 januari.

Actie Kerkbijdrage
Mededeling voor de medewerk(st)ers: op maandag 12 dec. om 9:00 u. worden de brieven in de enveloppen gedaan in de Parochiezaal.
Vanaf 15 december worden de brieven voor de actie Kerkbijdrage met het financiële jaaroverzicht rondgebracht in Elsloo en in Meers. Wij hopen op uw medewerking en een goede opbrengst voor het jaar 2023. Wij hebben deze structurele inkomsten nodig voor het voortbestaan van onze parochie(s). U kunt e.e.a. uitgebreid nalezen op onze website.
Ook al menen velen dat het anders is: iedere parochie moet zelf proberen de middelen verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom doen wij een beroep op u! Parochies krijgen geen geld van het Rijk of het bisdom. Onze parochies voeren ieder een zelfstandig financieel beleid. Wij proberen in nauwe samenwerking zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Dit is mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwillig(st)ers. Zonder Uw onontbeerlijke steun in de vorm van Uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van Uw netto inkomen met een minimum van € 120,= per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

H. Vormsel op vrijdag 9 december
Vicaris Goulmy zal het H. Vormsel toedienen aan 13 jongeren uit onze parochie om 19:00 u. in de Mariakerk. De ochtendmis van 8:30 u vervalt die dag. De vormseldienst is overigens vrij toegankelijk.

Pelgrimsreis naar Lourdes 2023
We willen vanuit de parochie de mogelijkheid bieden om samen een pelgrimstocht naar Lourdes te maken. Voordat we gaan organiseren willen we graag weten hoe groot de interesse hiervoor is. Wilt u graag (nog een keer) mee? Welke periode heeft uw voorkeur (mei of september)? Als u interesse heeft, kunt u dit laten weten aan onze diaken, Jan Sietzema. Via e-mail: jsietzema1950@kpnmail.nl telefoonnr: 046-4378113
De pelgrimsreis wordt georganiseerd door Het Huis voor de Pelgrim. Zodra wij de informatie van de reisorganisatie binnen hebben, organiseren wij een informatie-avond.
Uw aanmelding is volledig vrijblijvend!

Volgende Wegwijzer, Kerstmis
Voor de vroege planners de mistijden van 24-26 december. Meer info op onze website.
Zaterdag 24 dec. 14:30 Kapel Aelserhof; 19:30 Mariakerk (Jeugdkoor) en 21:00 St. Jozefkerk (Ceciliakoor); zondag 25 dec. 8:30 St. Augustinuskerk (Schola, )11:00 Mariakerk (Augustinuskoor); maandag 26 dec. 9:45 St. Jozefkerk (Ceciliakoor); 11:00 Mariakerk (Jeugdkoor).
In Aelserhof vervalt de Mis op donderdag 22 december. Er is dan wel een H. Mis om 19:00 u in de Mariakerk.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart en 16 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Leon Lommaert (90 j.), Parc Imstenrade 13, Heerlen.