Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 28 mei - 10 juni 2022

Pinksteren
Op de vijftigste dag na de verrijzenis van de Heer, daalde de H. Geest neer over Jezus' apostelen en vrienden. Jezus had hun de H. Geest beloofd en op deze dag manifesteerde de H.
Geest zich in een geluid als van een hevige windvlaag en verscheen hij in de vorm van vurige tongen die boven de hoofden van de aanwezigen gaan staan. De apostelen veranderden op dat moment van bange mannen, die niet wisten wat ze verder moesten gaan doen, in moedige getuigen van de Heer.
Petrus en de anderen treden daarop naar buiten en verkondigen vol overtuiging dat de Heer verrezen is. De menigte die komt luisteren verstaat de boodschap van de apostelen, ook al spraken mensen verschillende talen. Die dag nemen meer dan 3000 mensen deze boodschap aan en laten zich dopen. Het is het begin van de Kerk.
Ons geloof in de H. Geest wordt in de geloofsbelijdenis samengevat als: "Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten."
Zonder te ver in detail te treden wil de Kerk hiermee leren dat de H. Geest een persoon is, net zoals de Vader en de Zoon. Hij is de derde persoon van de H. Drie-eenheid.
De H. Geest staat de Kerk bij, Hij geeft haar leven en bewaart haar in trouw aan Christus. Hij zet de Kerk ertoe aan om te luisteren naar de Heer, zich te vernieuwen en te heiligen. De H. Geest roept allen tot Christus en deelt de gaven van Christus uit. Hij brengt mensen tot berouw, maakt mensen tot een nieuwe schepping, voert mensen tot een dieper verstaan van de Schrift en de Openbaring. Hij verandert de Kerk in een gemeenschap van broederlijke eenheid, maakt ieder dieper bewust van zijn taak in de Kerk, brengt mensen tot geloof, laat de liefde voor de waarheid ontbloeien, geeft de vrijheid van de kinderen Gods. Hij geeft de gaven: geloof, hoop en liefde.
Bij ons Doopsel en vormsel hebben wij deze H. Geest ontvangen. Hij wil ons helpen zodat ons geloof zich verdiept en vruchten voortbrengt.
Kom, H. Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.


Geloven in de heilige Geest
Men kan niet in Jezus Christus geloven zonder deel te hebben aan zijn Geest. Het is de heilige Geest die aan de mensen openbaart wie Jezus is. Want "niemand kan zeggen 'Jezus is de Heer', tenzij door de heilige Geest" (1 Kor. 12,3). "De Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God (...). Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God" (1 Kor. 2,10-11). God alleen kent God in zijn geheel. Wij geloven in de heilige Geest, omdat Hij God is. De kerk houdt niet op haar geloof te belijden in één God, Vader, Zoon en heilige Geest. (Catechismus van de Katholieke Kerk, 152)

Ziekenzegen op donderdag 2 juni om 14:00 uur in de Mariakerk
In samenwerking met de Zonnebloem en ons St. Augustinuskoor houden wij deze dienst ieder jaar op donderdag na Hemelvaart om 14:00 uur in de Mariakerk. Het is een gebedsdienst waarin iedereen die dat wil de handoplegging kan ontvangen. Er wordt m.n. gebeden voor onze zieken en allen die zich - op welke manier dan ook - inzetten voor zieken en hulpbehoevenden. Iedereen, jong of oud, ziek of gezond kan deelnemen. Na afloop is er - zoals intussen al een traditie is - voor iedereen koffie en gebak in en rond de Parochiezaal. De dienst is bedoeld voor iedereen, jong en oud, van Elsloo en daarbuiten. U bent dan ook van harte uitgenodigd.
De organisatie, het ziekenvervoer vanuit Elsloo en de opvang na afloop zijn in handen van de Zonnebloem. U hoeft zich niet op te geven. Iedereen is welkom, ook na afloop bij de koffie en gebak.

Se non è vero, è ben trovato
Oorlogstijd. In Meers drinkt een man uit de Maas. Meersenaar roept: "Pas op man dat is giftig!" Man: "Wie bitte?" Meersenaar: "Mit zwei Hände!!"

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 18 september en 9 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn op maandag 3 oktober, dinsdag 5 juli, dinsdag 2 augustus, zaterdag 3 september en maandag 3 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Gaan trouwen:
In Elsloo: Pieter Pulmans en Marja Janssen; Loek Maassen en Franca Geerlings.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Elsloo: Jolijn Esser, Jurgensstraat 31.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Annie Bocken-Ramakers (77 j.), Aelserhof 26.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 2 juni.
In Meers: op dinsdagavond 7 juni.

Persoonlijke instellingen