Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 8 - 21 juni 2024

Op 13 juni vieren wij de populaire St. Antonius van Padua
Antonius werd geboren in een adellijke familie in Lissabon in 1195 met als Fernandez Martins de Bulhões.Op 15-jarige leeftijd trad hij in bij reguliere kanunniken van St. Augustinus, die een heel streng leven leidden. Op een dag, toen hij reeds priester was, klopten een paar Franciscaanse broeders aan aan de poort van het klooster in Coimbra. De Franciscanen bestonden toen pas 11 jaar. Deze mannen waren onderweg naar Marokko om daar het Evangelie aan de moslims te verkondigen. Deze vijf stierven korte tijd later als martelaren in Marokko. Pater Fernandez, zoals hij heette, trad korte tijd daarna in bij de Franciscanen in Olivares. Hij kreeg de naam Antonius en de opdracht om naar Marokko te gaan. Aangekomen in Marokko werd hij zo ernstig ziek dat men hem dwong terug te keren. Het schip waarop hij terugvoer belandde in een storm en strandde op Sicilië. Zijn herstel kostte lange tijd. Eenmaal gezond trok hij naar Assisië waarSt. Franciscus een generaal kapittel (= algemene vergadering) van de nog jonge Franciscaanse beweging samenriep in 1221. Antonius werd naar het klooster van Monte Paolo, in de buurt van Forli, gestuurd waar hij in de tuin en klooster werkte een waar hij in armoede en versterving leefde.
Toen hij in 1222 geheel onverwacht moest invallen als predikant bij een priesterwijding maakte hij zo een diepe indruk op de aanwezigen, waaronderSt. Franciscus, dat deze hem de opdracht gaf om in heel Italië te gaan preken. Hij preekte vervolgens in Noord-Italië in 1222-1224 tegen de dwaalleren (katharen). Ondanks tegenwerking liepen de pleinen in Italië vol als hij kwam, de bekeringen namen hand over hand toe en diverse wonderen onderlijnden zijn optreden. Op uitnodiging van Sint Franciscus werkte hij vervolgens drie jaar in Frankrijk waar hij de Albigenzen bestreed. (1224-1227). Zijn optreden bracht velen tot bekering en werd ondersteund door een menigte van wonderen. Antonius gaf ook onderricht aan hoger opgeleide Albigenzen en wist velen te overtuigen.
De heiligheid van zijn leven en zijn nederigheid hadden dezelfde kracht als zijn welsprekendheid. Vaak was hij gedwongen om in de open lucht de menigte toe te spreken omdat er in de kerken niet voldoende plaats was.
Op 2 september 1226 stierf St. Franciscus en Antonius werd opgeroepen om onmiddellijk naar het generaal kapittel te komen. Hij werd daar tot provinciaal voor heel het noordelijk deel van Italië gekozen. Hij was intussen 32 jaar oud. Hij wijdde zijn beste krachten aan de organisatie van het religieuze leven en hij preekte in al zijn kloosters en in diverse steden in Noord-Italië. Zijn onvermoeibare ijver werd ook nu ondersteund door wonderen.
Op zijn 35ste reeds begon het harde werk zijn tol te eisen. Hij werd langzaam maar zeker verlamd aan voeten en benen. Antonius liet zich uiteindelijk terugbrengen naar Padua waar hij zijn geschriften ordende en richtlijnen voor de prediking opstelde voor zijn medebroeders. Steeds zieker trok hij zich terug in de eenzaamheid van een boomhut in Camposampiero.
Na een paar dagen verzamelde zich daar toch een menigte en voor de laatste keer preekte hij daar tot het volk. Stervend werd teruggebracht hij naar Padua. Op 13 juni 1231, op 36-jarige leeftijd stierf hij in Padua. De wonderen die gebeurden bij zijn graf zorgden ervoor dat paus Gregorius IX hem nog geen jaar later op 30 mei 1332 al heilig verklaarde.
Pius XII verklaarde hem in 1946 tot kerkleraar. Hij kreeg de bijnaam doctor evangelicus (evangelische leraar).

Onze houding tegenover spot
Spot is een uiterst machtig instrument in de handen van Satan, en het is vooral effectief tegenover jongeren. Hardvochtige, harteloze en onnadenkende mensen kunnen heel gemakkelijk de plichtsgetrouwe en goede mensen, scherpe, uitdagende of belachelijke namen geven. Dit is het kruis voor velen onder ons, die de spot of het misprijzen van de wereld pijnlijk aanvoelen. Wij moeten het geduldig dragen, want het is een bewijs van ons gelijkvormig worden met Christus. Jezus zelf ging deze schande niet uit de weg. Door het voorbeeld en met de hulp van de Verlosser moeten ook wij dit kruis leren dragen..
Ook dit nog. Ga er niet te gauw vanuit dat allen die geneigd zijn om je te bespotten zich precies zo voelen zoals zij het laten uitschijnen. Meestal kletsen zij mee met hen die het luidst roepen. Daarom, als jij spreekt, dan zullen ze met jou meepraten. Uit zichzelf hebben de meesten geen echte overtuiging. Mogelijk voelen zij zelfs net zoals jij, al praten zij in tegenovergestelde zin. Het is zelfs waarschijnlijk dat zij een onrustig, onvoldaan geweten hebben, ook al lijken zij zo gemakkelijk kwaad te kunnen doen. Wellicht zijn zij even bang voor de wereld als jij het soms bent, misschien nog wel meer. Zij sluiten zich aan bij hen die jou belachelijk maken, om te vermijden ze zelf belachelijk gemaakt te worden. Ofwel ze doen het als een vorm zelfverdediging tegenover de verwijten die hun eigen geweten hen maakt. (naar: J.H. Newman, Parochial and Plain Sermons, VII, 4, 46-47.)

Wist u dat?

  • de video's uit 1997, 1998 en 1999 over de plaatsing van het orgel in de Mariakerk, de plaatsing van het hoofdaltaar in de St. Augustinuskerk en het repareren van het plafond in de St. Jozefkerk opnieuw op de website gezet zijn?
  • ze nu niet meer aan de oude beperking van Youtube van mzx. 15 minuten onderworpen zijn?
  • na veel vijven en zessen op de hoofdpagina een rode knop verschijnt als de livestream in de Mariakerk actief is?


Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september en 13 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, Elsloo. Opgave bij de pastoor of via onze website.