Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 4 augustus 2021.

Periode: 24 juli - 6 augustus 2021

Gedaanteverandering van de Heer.
Op 6 augustus viert de Kerk ieder jaar het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Wij gedenken de episode uit de H. Schrift (Mc. 9,2-10; Mt. 17,1-7; Lc. 9,28-37) waarin Jezus drie apostelen met zich meeneemt en hen op de berg Tabor een inzicht geeft in wie Hij werkelijk is.
Vanaf het begin van Zijn optreden hier op aarde verzamelde de Heer apostelen om zich heen. Zij trokken met Hem op en waren getuigen van alles wat Hij zei en deed. Zij zagen Zijn wonderen, zij hoorden Zijn parabels, ze kregen onderricht van Hem, Hij leerde hen bidden, enz. Bij zijn tocht naar Jeruzalem nam Jezus in de buurt van de berg Tabor drie apostelen apart. Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Hij wilde hen een bijzondere inkijk geven in wie Hij werkelijk is. Hij wilde hen tonen dat Hij meer is dan een menselijke gezant of profeet van God. Hij nam iets weg van de sluier die over Hem ligt en toonde hen een glimp van Zijn verheerlijkt bestaan als de Zoon van God..
Jezus wilde dat Zijn leerlingen al iets zouden begrijpen van wie Hij werkelijk was en dat zij later zouden weten dat Hij willens en wetens naar Jeruzalem ging om er te lijden.
Ook al waren deze leerlingen getuige van Jezus' heerlijkheid, toch zou het nog tot na de verrijzenis duren voordat zij en de andere leerlingen werkelijk begrepen wie hun Meester werkelijk was. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer gedenkt deze gebeurtenis. Het richt ons oog op Christus.
In Jezus kunnen geloven als de Zoon van God is een gave die God ons geeft. Het was God zelf die aan de leerlingen het inzicht gaf dat deze mens Zijn Zoon was.
Als wij eerlijk zijn tegenover onszelf, dan weten we dat ons hart verlangt naar eeuwig geluk, naar blijvende vrede, waarheid en blijvende dingen. Dan weten we ook dat er niets in deze wereld is dat dit onblusbaar verlangen kan vullen. Bij Zijn gedaanteverandering toont ons de Heer, dat als wij in Hem geloven en Hem volgen dat Hij ons dan zal voeren naar God. Dat betekent niet dat dit een weg over rozen zal zijn in de zin dat er geen moeilijkheden, lijden of ziekte op onze weg zouden liggen. Na Jezus' gedaanteverandering kwam ook nog Zijn lijden en dood.
Geloven in de Heer betekent leven in een diepe, onschokbare verbondenheid met onze God en Schepper, die ons nooit in de steek laat. Met Hem die ieder ogenblik bij ons wil zijn.
Het feest van de Gedaanteverandering van de Heer richt ons oog op Christus, die ons eens bij Zich thuis verwacht, waar wij -indien wij Hem volgen- kunnen vertoeven in Zijn heerlijkheid.
Laten wij ons inspannen om de Heer na te volgen, vragen wij God dat Hij ons geloof versterkt en ons hart steeds meer richt op Hem.

Wist u dat?

 • wij allen die onder de watersnood geleden hebben of lijden veel sterkte en hulp toewensen?
 • wij dankbaar zijn dat onze parochies behoudens een paar kleine ongemakken de dans ontsprongen zijn?
 • op zondag 8 augustus a.s. wij afscheid zullen nemen van Dhr. Harie Wetzels?
 • H. Wetzels die dag met het St. Augustinuskoor de H. Mis van 11.00 u zal opluisteren?
 • dhr. Wetzels met zijn 94 jaar tot nu toe de organist-dirigent van dit koor was?
 • hij nog een goede gezondheid geniet?
 • dat we hopen dat dat nog jaren zo blijft?
 • er die zondag geen koffiedrinken zal zijn?
 • wij ook afscheid genomen hebben van Frans Schreurs die jarenlang de misintenties inschreef op maandagochtend?
 • Frans vanwege zijn hoge leeftijd dit werk helaas niet meer kan doen?
 • wij hem danken voor zijn vele jaren trouwe inzet?
 • wij hopen tegen september de koren weer te kunnen opstarten?
 • het Jeugdkoor al opgestart is maar nu vakantie heeft?
 • hun eerste repetitie van het nieuwe seizoen op vrijdag 3 september zal zijn?
 • de 15+ groep ook dan zijn activiteiten zal hervatten?
 • er in september, als het toegestaan is, weer een geloofscursus zal zijn?
 • wij de heren dankbaar zijn die diverse kubieke meters grind en kiezel verplaatst hebben op onze kerkhoven?
 • wij ook de dame die voor de koffie en vlaai zorgde willen bedanken?
 • de groep die voor de koffie en het poetsen van de zaal zorgt weer is opgestart?
 • er nog werk gedaan zal worden deze zomer?
 • er op zaterdag 31 juli om 20.15 uur een orgelconcert zal zijn in de St. Augustinuskerk?
 • u hierover meer info vindt op onze website?
 • een "boeteviering" ook buiten kan zijn?
 • ook ouders met kinderen zonder gevaar naar de zondagsdiensten kunnen komen?


Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 8 augustus, 19 september, 10 oktober, 14 november en 12 december om in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Elsloo: Tess Frissen, Dross. de Limpensstraat 2.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 5 augustus.
In Meers: op dinsdagavond 3 augustus.

Persoonlijke instellingen