Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 17 - 30 september 2022

St. Augustinus (354-430), Brief aan Proba
Het onze Vader

Voor ons zijn (als wij bidden) woorden noodzakelijk, want daardoor worden wij aangespoord en wordt ons duidelijk wat wij moeten vragen. Zij zijn niet noodzakelijk als wij menen God daarmee te kunnen onderrichten of te vermurwen. Wanneer we dus zeggen: 'Uw Naam worde geheiligd', wekken we ons op om te verlangen dat zijn Naam die altijd heilig is, ook bij de mensen voor heilig gehouden wordt, dat wil zeggen: niet veracht wordt. Dit strekt de mensen tot voordeel, niet God. En als we zeggen: 'Uw rijk kome', dat - of we het nu willen of niet - toch komt, wekken we ons verlangen naar dat rijk op, opdat het voor ons moge komen en wij waard mogen zijn er te heersen. Wanneer we zeggen: 'Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel', dan vragen we Hem om zo'n gehoorzaamheid dat zijn wil in ons mag geschieden, zoals hij in de hemel door zijn engelen volbracht wordt. Wanneer we zeggen: 'Geef ons heden ons dagelijks brood', dan betekent het woordje 'heden': in deze tijd. Daarmee vragen we ofwel alles wat we nodig hebben en noemen dat naar het belangrijkste deel, brood, dat het geheel van wat we nodig hebben beduidt; ofwel het sacrament van de gelovigen dat in het huidige leven noodzakelijk is, niet om het tijdelijke, maar om het eeuwige geluk te verkrijgen. Wanneer we zeggen: 'Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren', sporen wij onszelf aan om ons vragen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen, opdat wij vergeving verdienen te ontvangen. Wanneer we zeggen: 'Leid ons niet in bekoring', dan sporen wij onszelf aan te vragen dat wij niet, van zijn hulp verstoken en in een of andere bekoring misleid, toestemmen of moedeloos toegeven. Wanneer we zeggen: 'Verlos ons van het kwade', dan sporen wij ons aan te bedenken dat wij nog niet in dat goede gevestigd zijn waar wij geen enkel kwaad meer te verduren zullen hebben. En deze zin staat als laatste in het gebed des Heren, en is zo weid dat de christen in welke nood hij ook terechtgekomen is, met dit woord zijn zuchten tot uitdrukking kan brengen, zijn tranen storten, daarmee kan beginnen, daarbij kan verwijlen en hiermee zijn gebed kan beëindigen. Want met deze woorden moet men de werkelijkheid zelf in onze aandacht laten doordringen.

Misverstanden over brief Eucharistie rechtgezet
(Dit een een bericht van het bisdom om diverse foute krantenberichten tegen te spreken. Voor onze parochies is hij niet van toepassing.)
Afgelopen dagen is er in diverse media aandacht besteed aan de brief over de Eucharistievieringen, die het bisdom Roermond vorige week naar alle parochies in Limburg heeft gestuurd. De brief blijkt niet door iedereen goed gelezen of begrepen te zijn. Zo wordt in sommige publicaties de indruk gewekt dat er op grote schaal zondagsmissen geschrapt worden of dat het niet meer nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk niet het geval en dat staat ook niet in de brief.
Wat is er wel aan de hand? De parochiefederaties zoals die afgelopen jaren zijn ontstaan, bestaan uit vier, vijf, zes of in sommige gevallen wel tien parochies, met evenzoveel kerken. Elke federatie heeft een pastoraal team met een of meer priesters, die in die kerken de vieringen verzorgen. Afgelopen jaar is gebleken dat het niet meer overal lukt om de schema's van de missen goed ingevuld te krijgen. Ook een priester kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. Voorheen waren er vaak nog emeriti-priesters die konden uithelpen, maar ook hun aantal wordt kleiner. Naast goed bezochte missen zijn er helaas ook kerken, waar maar heel weinig mensen naar de vieringen komen. Zowel voor de priester als de parochianen of bijvoorbeeld het koor is het veel motiverender om in een andere kerk bij een grotere groep gelovigen aan te sluiten.
Om die reden heeft het bisdom aangegeven dat parochies – in situaties waarin het echt niet anders kan – niet meer elke week een viering hoeven aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken. De andere weekeinden worden de gelovigen dan uitgenodigd om naar een van de andere kerken in de eigen parochiefederatie te komen en daar bij de Eucharistieviering aan te sluiten. Iedereen is nog steeds elke zondag welkom om samen Eucharistie te vieren. Het kan in sommige gevallen alleen zo zijn dat deze in een andere kerk binnen de parochiefederatie wordt gehouden.

Wist u dat?

  • een spar op Gods Akker volgens mensen uit de buurt acuut op omkiepen stond?
  • wij deze boom binnen een uur gecontroleerd hebben en later nog hebben laten controleren?
  • dat volgens specialisten niets met de boom aan de hand was en dat hij blaakte van gezondheid?
  • het toch zeer opmerkelijk is dat die spar opeens doodziek blijkt en duidelijk dood gaat?
  • wij zinnens zijn de boom, zolang hij geen gevaar vormt, minstens als ornament te laten staan?
  • de wijzerplaatverlichting en leiendaken van de St. Jozefkerk hersteld zijn?


H. Vormsel op 9 december 2022
Het H.Vormsel voor Meers én Elsloo is dit jaar gepland op vrijdag 9 december om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal vicaris V. Goulmy het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf groep 8 en brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Ook oudere kinderen zijn welkom. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn telkens op 4,11,18 oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december. Er is geen les in de herfstvakantie en ook niet op 1 november (Allerheiligen)
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 1 oktober a.s. Vanaf dit jaar zal enkel in de even jaren het H. Vormsel toegediend worden in onze parochies.

geloofscursus 2022-2023
De werktitel voor de komende geloofscursus is: De geloofsbelijdenis en de dogma-ontwikkeling. De cursus is wekelijks op maandag van 19.45-21.15 uur in de Parochiezaal en begint op 19 september 2022. Volgende Wegwijzer volgt er meer informatie. Iedereen is welkom. De cursus is gratis.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari en 12 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari en 7 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Gaan trouwen:
In Elsloo: Sjoerd Wouters en Miranda Reumkens.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en zijn ouders:
In Elsloo: Géro Cuijpers, Hazenkampstraat 104, Brunssum.

Persoonlijke instellingen