Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 19 januari 2022.

Periode: 25 december - 7 januari 2022

Een zalig kerstfeest.
In de kerstnacht was het overvol in de stad Bethlehem. Bij het echte gebeuren, bij het kind in de stal was het, afgezien van het gezang van engelen, stil.
En toch was het kindje dat daar geboren werd niemand minder dan God, Onze Schepper. De almachtige en algoede God toonde ons Zijn oneindige liefde door daar één van ons te worden. Hij die van eeuwigheid bestond deinsde er niet voor terug om geboren te worden in zulk een armoedige omgeving. Zij het dat het zeker meer dan welkom was bij Maria en Jozef. Een kerststal met het kindje in de kribbe kan zo vertederend zijn. Toch nodigt het ons uit ook uit tot meer dan vertedering. Dit uitgebeelde kind heeft recht op onze aanbidding. Wij kunnen ons aansluiten bij de herders en de wijzen die de Heer hun geschenken brachten. Zij kwamen met hun geschenken, een keer, knielden neer en vertrokken weer naar hun eigen bezigheden. Maar meer nog kunnen wij ons aansluiten bij Maria die alles wat er in die nacht gebeurde "in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog." (Lc. 2,9)
De liefde voor haar Zoon liet Maria dag en nacht het geheim van de menswording overwegen dat ook zij aanvankelijk niet begreep, zodat het geleidelijk aan heel haar doen en laten ging bepalen. Het geheim van Jezus' menswording doet ook een beroep op ons geloof. Dit wil heel ons leven bepalen omdat het heel ons leven veranderd heeft. Immers dit kind heeft ons weer met Zijn en onze Vader verzoend. Moge het geheim van kerstmis heel ons leven bepalen opdat de navolging van dit kind, wiens levensweg ook over Golgota voerde, ons eens bij de Vader mag brengen.
Pastoor, diaken en Kerkbestuur wensen u allen nog een gezegend en spoedig coronavrij 2022

Nieuwe tijdelijke mistijden
Door de week: altijd om 09:00 u. maandag: Augustinuskerk; dinsdag: St. Jozefkerk; woensdag tm zaterdag: Mariakerk.
Zondag: 09:30 u St. Jozefkerk; 11.00 u. Mariakerk.
Deze regeling geldt minstens tm 14 januari 2022.
Mochten de regels voor kerken veranderen dan vind u de aangepaste regeling op de website.

Kerstmis
De mistijden voor Kerstmis. Zie in de intentielijst hieronder.
Enkel voor de Missen op 24 en 25 december moet u reserveren!!
Let op Meers: De H. Mis in Meers op zondag is om 9:30 u. Enkel op Eerste Kerstdag is de H. Mis om 9:45 u!!
Onze kerken zijn met Kerst overdag NIET open voor bezichtiging.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag
Op vrijdag 31 december is er enkel de ochtendmis om 09:00 uur in de Mariakerk. Nieuwjaarsdag: 09:30 u. St. Jozefkerk en 11:00 u Mariakerk.

Actie Kerkbijdrage
De brieven met het financiële jaaroverzicht van de actie Kerkbijdrage worden in de periode van deze Wegwijzer rondgebracht in Elsloo en in Meers. Wij hopen op uw medewerking en een goede opbrengst voor het jaar 2022. Wij hebben deze structurele inkomsten nodig voor het voortbestaan van onze parochie(s). U kunt e.e.a. uitgebreid nalezen op onze website.
Ook al menen velen dat het anders is: iedere parochie moet zelf proberen de middelen verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom doen wij een beroep op u! Parochies krijgen geen geld van het Rijk of het bisdom. Onze parochies voeren ieder een zelfstandig financieel beleid. Wij proberen in nauwe samenwerking zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Dit is mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwillig(st)ers. Zonder Uw onontbeerlijke steun in de vorm van Uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van Uw netto inkomen met een minimum van € 120,= per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Wist u dat?

 • de kerstversiering in de St. Augustinuskerk tot een absoluut minimum beperkt is?
 • er daar vanwege de covid-regels in de kersttijd maar één Mis op zondag is?
 • mede daarom de kerk op kerstdag niet geopend is voor bezichtiging?
 • Stein Lokaal een kort filmpje gemaakt heeft getiteld: "Uitleg kerkelijke gewaden"?
 • de film 11 minuten duurt en opgenomen is in de sacristie van de Mariakerk?
 • ze ook al een film "Een bezoek aan de St. Augustinuskerk te Elsloo" gemaakt hebben?
 • dat deze ca 31 minuten duurt?
 • u de links kunt vinden op onze hoofdpagina?
 • "Een bezoek aan de St. Jozefkerk te Meers" in de planning zit?
 • wij de jongens van Stein Lokaal nog veel succes in inspiratie toewensen?
 • de diensten in Aelserhof opgeschort zijn, zeker tot en met 14 januari?


Communie 2022
De eerstvolgende eerste H. Communie in Elsloo is gepland op 15 mei 2022. De lessen beginnen op 11 januari 2022. Kinderen die voor de communie van 2021 waren aangemeld mogen maar hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
De kinderen die in 2020 de communie zouden doen en toen al een deel van de lessen gevolgd hebben krijgen van ons bericht over hoe wij het precies zullen aanpakken. Zij zullen later instromen in de voorbereiding, tenzij ze graag van voor af aan weer meedoen. Wij willen hen wel graag zien bij de eerste les op maandag 11 januari 2022 (les: 16:00-16:35 uur).
Het inschrijfformulier op onze website is geopend. U vindt daar ook meer info.

H. Vormsel 2022
In het najaar van 2022 wordt het volgende Vormsel gepland. Alle jongeren vanaf groep 8 mogen meedoen. Wij zullen in het vervolg enkel nog in de oneven jaren de vormselvoorbereiding doen. De datum van viering en lessen kunnen wij pas vaststellen als het bisdom de namen van de vormheren voor 2022-2023 bekend maakt. De inschrijving enz. kan daardoor pas vanaf begin juni.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei om in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en zijn ouders:
In Elsloo: Stef Koonen, Johan Evertsenstraat 34.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Jan Dirix (84 j.), Paulus Potterstraat 9.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 6 januari.
In Meers: op dinsdagavond 4 januari.

Persoonlijke instellingen