Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 14 - 27 november 2020

Ernstige beperkingen door coronamaatregelen.
Voorlopig geldt een maximum aantal van 30 kerkgangers per dienst. U vindt hieronder en op de website de mogelijkheden om een plaats te reserveren voor de weekenddiensten. Wij kunnen ook verwijzen naar onze livestream van de diensten in de Mariakerk. U vindt een link op de hoofdpagina van onze website.
Als wij nog andere maatregelen moeten nemen kunt u dat ook lezen op onze website.

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Wij kunnen helaas niet voor grote groepen of hele families reserveren. De facto zal m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem zijn. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren.
Op zondagochtend is voor de H. Mis van 11.00 de enige toegang via het zaaltje. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen wel via de helling aan de hoofdingang naar binnen.
Hoe we zullen reserveren voor kerstmis moeten wij nog bekijken.

Eerste H. Communie in 2021
De eerste H. Communie in 2021 is -met alle ingebouwde voorzichtigheid- gepland op zondag 16 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. Het inschrijfformulier hiervoor zal op 1 december openen op onze website. Meer info vindt u op onze website.

H. Vormsel 2020
Het H. Vormsel wordt toegediend op vrijdagavond 27 november om 19.00 uur in de Mariakerk. Enkel genodigden kunnen deze dienst bijwonen.

Pastoraal zo saai nog niet.
1. Overhoord in het ziekenhuis. Dokter tot slechthorende patiënte op haar kamer: "Mevrouw vindt u het goed dat ik vanmiddag een klein onderzoekje kom doen en enkele co-assistenten meebreng?" Vrouw: "Dokter, mich is alles good, mér gein KO aan mie bed!" 2. Dokter komt binnen op ziekenbezoek: "Dag mevrouw, en hoe is het met de stoelgang?" Vrouw: "Tzemmelik." Dokter: "Kunt u me zeggen wat tzemmelik betekent?" Vrouw: "Dat kan, als u me eerst zegt wat stoelgang betekent".

Verklarend woordenboek bij het vorige.
ad 1. "Dokter, voor mij is alles goed, maar geen KOE aan mijn bed!"
ad 2. "Tzemmelik" = (zelden gebruikt) Limburgs voor "tamelijk, redelijk".

Het feest van Christus Koning
Op zondag 22 november vieren we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn doopsel, zijn optreden in Galilea met de wonderen en de parabels, zijn opgang naar Jeruzalem, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles en allen. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Intussen leidt Hij ons allen met Zijn Voorzienigheid. Op de laatste dag echter zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.
Op zondag 29 november begint dan de adventstijd. Het is de periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.

Nadenkertje.
St. Franciscus van Sales in een brief aan de heilige J.F. de Chantal: "Het enige dat we nodig hebben is een levend en aandachtig geloof. Men moet niet verwarren: het geloof en het gevoel van geloof; God en het gevoel van God; de tegenwoordigheid van God en het gevoel van die tegenwoordigheid. Het gevoel kunnen we niet altijd hebben. Het is een gunst die God slechts geeft als Hij het nodig vindt. Maar dat gevoel is ook volstrekt overbodig. Het enige dat we nodig hebben is een levend geloof en daarnaar handelen in een houding van eerbied voor God."

Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen