Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 6 - 19 februari 2021

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Wij kunnen helaas niet voor grote groepen of hele families reserveren. De facto zal m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem zijn. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren. Zie hiervoor onze website.
Op zondagochtend is voor de H. Mis van 11.00 de enige toegang via het zaaltje. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen wel via de helling aan de hoofdingang naar binnen.

Aswoensdag
Voor de aswoensdagdiensten op 17 februari. 18:00 u. in de St. Jozefkerk en 19:00 u. in de Mariakerk moet men zich inschrijven. De inschrijving hiervoor opent op 7 februari.
Het askruisje wordt toegediend op een andere manier, zoals dit m.n. in Zuid-Europa gebruikelijk is. Het as wordt zonder aanraking over het hoofd uitgestrooid. Men moet overigens voor de diensten van Aswoensdag reserveren.
Op zaterdag 13 februari zal er -in afwijking met andere jaren als er stoet is - gewoon een avondmis zijn in de St. Jozefkerk om 18.00 uur.

Wist u dat?

  • wij een heleboel kerkspullen gekregen hebben?
  • wij het merendeel hebben verder gegeven aan vijf verschillende vrouwelijke kloostercongregaties?
  • we er zelf twee nieuwe kruisen in de sacristieën van de St. Augustinuskerk en de St. Jozefkerk aan hebben over gehouden?
  • de kerk van Meers nu wel een heel fraaie sokkel onder de Pietà heeft staan in de St. Gerarduskapel?
  • wij m.n. altaarlinnen, een consecratiebel, koorkap, een nog nieuwe paaskaars en altaarkaarsen voor onze eigen kerken gehouden hebben?
  • wij allen een spoedig einde aan de corona-perikelen toewensen?
  • wij een aantal milde gevers willen danken voor hun steun en hulp in deze tijd?

Nadenkertje.
St. Franciscus van Sales in een brief aan de heilige J.F. de Chantal: "Het enige dat we nodig hebben is een levend en aandachtig geloof. Men moet niet verwarren: het geloof en het gevoel van geloof; God en het gevoel van God; de tegenwoordigheid van God en het gevoel van die tegenwoordigheid. Het gevoel kunnen we niet altijd hebben. Het is een gunst die God slechts geeft als Hij het nodig vindt. Maar dat gevoel is ook volstrekt overbodig. Het enige dat we nodig hebben is een levend geloof en daarnaar handelen in een houding van eerbied voor God."

Een gedachte in aanloop naar de vastentijd
Uit een preek van de heilige Caesarius, bisschop van Arles (+ 542)
Gods raadsbesluit: onze redding door het mysterie van het kruis.
Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht, door een enkel bevel, tot stand gebracht, maar door lichamelijke vernedering en menselijke strijd? Hij had toch door zijn hemelse kracht en majesteit de duivel kunnen verslaan en de mens uit zijn greep bevrijden?
Sommigen stellen zich de vraag waarom Hij die in den beginne door zijn woord het leven heeft doen ontstaan, niet door zijn woord de dood heeft vernietigd. Waarom is het verlorene niet hersteld door dezelfde macht en majesteit die in staat was het niet-bestaande in het leven te roepen? Waarom was het nodig dat Christus onze Heer zo'n zwaar lijden op zich nam, terwijl Hij de mensheid door zijn macht kon verlossen? Waarom die menswording van Gods Zoon, zijn kindsheid, zijn toenemen in leeftijd? Waarom die smaad, dat kruis, die dood en graflegging? Waarom was dat nodig voor het herstel van de mens?
Laten wij eens zien wat het kruis betekent, hoe daaraan de zonde van de wereld wordt tenietgedaan, de dood wordt vernietigd en de duivel wordt overwonnen. Zeker, vanuit het oogpunt van gerechtigheid is het kruis niet vereist, tenzij voor zondaars, want - zoals bekend - eist zowel de wet van God als de wet van de wereld het kruis voor ter dood veroordeelde misdadigers.
Maar de duivel ging rond, bediende zich van Judas, van de heersers der aarde, van de machthebbers der joden die ten overstaan van Pilatus samenspanden tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde (<i>vgl. Hand. 4, 26),</i> en zo is Christus ter dood veroordeeld, onschuldig, zoals de profeet zegt in een psalm: 'Wat heeft de rechtvaardige toch gedaan?' (<i>Ps. 11,3 (<i>vulgaat)</i>)</i> en ook: 'Zij staan de rechtvaardige naar het leven en vonnissen de onschuldige' (<i>Ps. 94,27).</i>
Geduldig heeft Hij de beschimpingen en kaakslagen, de doornenkroon en de purperen mantel en alle andere bespottingen die in het evangelie vermeld worden, aanvaard. Zonder enige schuld heeft Hij dit alles verdragen en, volmaakt in geduld, heeft Hij als een schaap dat ter slachtbank wordt geleid (<i>vgl. Hand. 8, 32),</i> de kruisdood ondergaan. Dit alles heeft Hij willen aanvaarden, Hij die zijn tegenstanders dit onrecht kon vergelden. Als een mens zonder hulp duldde Hij hun overmacht (<i>vgl. Ps. 88,5),</i> terwijl Hij zich met goddelijke macht had kunnen wreken. Want wanneer zij die gekomen waren om Hem gevangen te nemen, op zijn vriendelijke vraag: 'Wie zoekt gij?' achteruit zijn geweken (<i>vgl. Joh. 18, 3-6)</i> en zijn geworden als doden, wat zou er dan gebeurd zijn wanneer Hij hen met harde woorden had willen terechtwijzen?
Maar Hij brengt het mysterie van het kruis tot vervulling. Daartoe was Hij in deze wereld gekomen: door het kruis moest de schuldbrief van de zonde vernietigd worden. Het kruis was als een hengel waaraan het aas hing waarmee de vijand verschalkt werd. Zo verloor de duivel met recht en reden zijn buit.
Zie, broeders en zusters, dit is naar mijn mening de verklaring waarom onze Heer en Verlosser niet door macht maar door nederigheid, niet door geweld maar door gerechtigheid de mensheid uit de macht van de duivel heeft bevrijd. Daarom moeten wij die zonder enige verdienste van onze kant, zo grote weldaden van de goddelijke barmhartigheid hebben ontvangen, met Christus' hulp ons uiterste best doen dat deze genade - deze grote gave van Gods liefde - ons niet tot vonnis wordt, maar tot zegen en heil.

Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: José Bours-Jonas (83 j.), Aelserhof 71.

Persoonlijke instellingen