Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki
De volgende update is op dinsdag 31 januari 2023.

Periode: 12 - 25 november 2022

Wist u dat?

 • in Elsloo de actie Kerkbijdrage de afgelopen jaren telkens door meer dan 33 mensen werd rondgebracht?
 • het meer dan 3300 adressen betreft en wij altijd nieuwe medewerkers/rondbrengers kunnen gebruiken?
 • er helaas elk jaar ook wel enkelen meestal noodgedwongen hun medewerking moeten beëindigen?
 • mocht u in de gelegenheid om te helpen bij deze jaarlijkse actie, u het ons even kunt laten weten?
 • de actie paatsvindt na 15 december?
 • vele handen licht werk maken?
 • wij in de allerzielendiensten op 6 november de overledenen uit onze parochies herdacht hebben?
 • wij met name de 23 personen uit Elsloo en 1 uit Meers die een kerkelijke uitvaart genoten hebben met name genoemd hebben?
 • het op zaterdag 26 november heel moeilijk zal zijn om Meers in te komen?
 • er is dan een of andere carnavalsactiviteit waarvoor het dorp wordt afgezet?
 • wie zinnens is die avond van buiten Meers naar de Mis in Meers te komen best de info in de pers hierover of de website vande gemeente kan consulteren?
 • onze poetsploegen die ongeveer één keer in de maand in actie komen hulp kunnen gebruiken?
 • u bv. kunt meewerken aan het poetsen van een van de kerken of parochiezaal?
 • iedereen welkom is?


Pelgrimsreis naar Lourdes in 2023
Na een pauze van een aantal jaren willen we vanuit de parochie weer de mogelijkheid bieden om samen een pelgrimstocht naar Lourdes te maken.
Voordat we gaan organiseren willen we graag weten hoe groot de interesse hiervoor is.
Wilt u graag (nog een keer) mee? Welke periode heeft uw voorkeur (mei of september)?
Als u interesse heeft, kunt u dit laten weten aan onze diaken, Jan Sietzema.
Via e-mail: jsietzema1950@kpnmail.nl of telefoonnr: 046-4378113
Verdere informatie zal gegeven worden tijdens een, nog te plannen, informatie avond.

Christus Koning.Op zondag 20 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het jaar sluit af met de viering van Jezus Christus, koning van het heelal. Zoals St. Paulus het uitdrukt in zijn niet al te gemakkelijke taal:
Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in allen. (1 Kor. 15,20-28)
De Heer is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Nu reeds troont de Heer boven het heelal, en leidt Hij alles met Zijn Voorzienigheid maar op een dag zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.

Nadenkertje.
St. Franciscus van Sales in een brief aan de Heilige J.F. de Chantal: "Het enige dat we nodig hebben is een levend en aandachtig geloof. Men moet niet verwarren: het geloof en het gevoel van geloof; God en het gevoel van God; de tegenwoordigheid van God en het gevoel van die tegenwoordigheid. Het gevoel kunnen we niet altijd hebben. Het is een gunst die God slechts geeft als Hij het nodig vindt. Maar dat gevoel is ook volstrekt overbodig. Het enige dat we nodig hebben is een levend geloof en daarnaar handelen in een houding van eerbied voor God.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart en 16 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.