Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 1 - 14 mei 2021

Hemelvaart
"Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb." (Lc. 24,38-39)
Vanaf Pasen tot Zijn Hemelvaart 40 dagen later laat de verrezen Heer zich herhaalde malen zien aan zijn apostelen en een groep leerlingen, zowel mannen als vrouwen.
Iedere keer als de verrezen Heer zich laat zien dan is dat zonder enig spektakel, zonder licht, zonder geluidseffecten, zonder engelen, Hij heeft ook geen stralend gelaat en geen lichtgevende kleren zoals bij de gedaanteverandering op de berg.
Hij laat zich zien als een echte mens: Hij eet, drinkt, maakt een vuurtje bij het meer. Hij spreekt met Zijn leerlingen, wandelt met hen en laat zich aanraken.
Tegelijk is Zijn lichaam een verrijzenislichaam. Hij verschijnt en verdwijnt als Hij wil en Hij gaat door gesloten deuren en vensters. Hij toont zo iets van de volheid van de verlossing, ook van ons lichaam. De oude wereld van voor de kruisdood is voor ons weliswaar nog niet verdwenen, maar door Zijn kruisdood is er een nieuwe schepping, waartoe wij geroepen zijn en waarin wij ons eens hopelijk mogen terugvinden.
Het is niet zo dat de apostelen en leerlingen gemakkelijk tot geloof kwamen. Alle teksten wijzen op hun aanvankelijk ongeloof. We kunnen wel stellen dat ze allemaal in min of meerdere mate hun geloof in Jezus' beloften hadden opgeborgen toen ze zagen dat Hij weggevoerd werd ter kruisiging.
Centraal in deze weken voor Zijn Hemelvaart verkondigt de Heer niet een vage boodschap van: Alles komt goed, of het leven overwint of in de lente begin alles weer opnieuw (zoals men de paasboodschap profaneert (<i>om nog maar te zwijgen over eierleggende hazen)</i>).
Nadat de leerlingen tot geloof komen, staat in alle verschijningen één ding centraal: de taak die wacht: de verkondiging onder alle volkeren.
De Heer onderwijst hen: "Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen." (<i>Lc. 24,26-17)</i>
En waar gaat de verkondiging om? Het gaat centraal over de verrijzenis en over de verrezen Heer zelf.
Wat moeten wij, wat moet de wereld met de verrezen Heer? Bij hem is het anders dan bij alle andere leraren. Je moet Hem óf aanvaarden óf afwijzen. Andere leraars hebben een boodschap over de wereld, over de verhouding tussen mensen, over hoe het heelal in elkaar of hoe je moet handelen.
De Heer zegt echter: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij." (Joh. 14,6) Jezus zelf is de boodschap. Kortom: alles wat je hindert om Hem te volgen, wat het ook mag zijn, zet het overboord en volg mij! En weet: "Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Joh. 16,33)
De boodschap van de Heer, Gods Zoon die mens werd en vrijwillig aan het kruis stierf is als je erover nadenkt onvoorstelbaar. Te gek om door mensen verzonnen te zijn. Het is een boodschap van Gods grote goedheid. Het is God mens geworden. Deze boodschap richt zich tot de diepste laag van ons bestaan, tot de kern van ons geweten.
Deze boodschap van de Heer, ja, heel Zijn optreden, woorden, werken, kruisdood en verrijzenis kan ons hart beroeren en geleid en geholpen door de H. Geest ons tot het geloof erin brengen.
Uiteindelijk is het de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het Goede en Ware, onder de bijstand van de H. Geest die de apostelen en alle andere leerlingen van de Heer in alle tijden tot geloof heeft gebracht en zal brengen.
Moge deze genade en dit geloof ons allen ten deel vallen.

Viering Hemelvaart
Op donderdag 13 mei vieren wij Hemelvaart. De HH. Missen zijn dan zoals op zondag. Op woensdag 12 mei is de vooravond. Deze vieren wij zoals op zaterdag. H. Mis om 18.00 u. in de St. Jozefkerk.

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij kunnen helaas niet voor grote groepen of hele families reserveren. De facto is m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren.
Op zondagochtend is voor de H. Mis van 11.00 de toegang via het zaaltje. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen wel via de helling aan de hoofdingang naar binnen. U kunt de normale HH. Missen in de Mariakerk volgen via onze livestream. (Er staat een link op de hoofdpagina van onze website).
Bij het maken van deze tekst is nog niets bekend van eventuele versoepelingen van de regels. Deze vindt u zodra ze veranderen op onze website.

Uitvaarten
Vanaf 28 april 2021 mogen 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart, afhankelijk van of men de 1,5 meter-regel kan naleven. Voor onze parochie betekent dat voorlopig bij een uitvaart: max. 60 personen in de St. Augustinuskerk, max. 80 in de St. Jozefkerk en max. 100 in de Mariakerk.

Meimaand- Mariamaand
De lieftallige meimaand is van oudsher toegewijd is aan Maria. Wij bidden de rozenkrans 20 minuten voor iedere doordeweekse Eucharistieviering van de meimaand, behalve op maandag (dan is er Aanbidding). Verder is er iedere dinsdag om 14:00 u gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden in de parochiezaal.

Doopvieringen:
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus en 19 september in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Annie Maassen-Soons (91 j.), Aelserhof 51k 32; Louis Meijers (96 j.), Beneluxlaan 1, Geleen.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 6 mei.
In Meers: op dinsdagavond 4 mei.

Persoonlijke instellingen