Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 25 mei 2022.

Periode: 30 april - 13 mei 2022

Dodenherdenking op 4 mei a.s.
Woensdag 4 mei a.s. is na een paar jaar onderbreking weer de H. Mis voorafgaande aan de Dodenherdenking bij het monument van kapelaan Berix om 18.45 u in de St. Jozefkerk. De H. Mis in de Mariakerk vervalt die dag. De traditie om deze H. Mis te vieren is ontstaan op initiatief van de oud-stoottroepers, die jaar op jaar trouw aanwezig waren op deze viering. Helaas zijn zij niet meer in ons midden, maar wij willen hun vraag en intentie honoreren.

Eerste H. Communie
Om alvast rekening mee te houden. Op zondag 15 mei doen 33 kinderen de eerste H. Communie in de Mariakerk, in de H. Mis van 11.00 uur.

Uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem († 348), voor de pasgedoopten
Het hemels brood en de beker van het heil.

'In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed' (1 Kor. 11, 23-25, Mt. 26, 27-28). Wanneer Hijzelf klaar en duidelijk van dat brood zegt 'Dit is mijn lichaam', wie zal dan nog durven twijfelen? En wanneer Hijzelf met nadruk bevestigt en zegt 'Dit is mijn bloed', wie zal dan ooit aarzelen en zeggen dat het niet zijn bloed is?
Met volle overtuiging nuttigen wij dus het lichaam en bloed van Christus. Want onder het teken van brood wordt u zijn lichaam aangereikt, en onder het teken van wijn wordt u zijn bloed geschonken, opdat gij, door het nuttigen van het lichaam en bloed van Christus, één van lichaam en één van bloed wordt met Hem. Want zo worden wij Christus-dragers, als zijn lichaam en zijn bloed zich over onze ledematen verspreiden. Zo krijgen wij volgens de heilige Petrus 'deel aan Gods eigen wezen' (1 Petr. 1, 4).
Eens zei Christus in een twistgesprek met de joden: 'Als gij mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u' (vgl. Joh. 6, 53). Omdat zij deze woorden niet naar de geest verstonden, weken zij geërgerd achteruit in de mening dat Hij hen tot het eten van vlees aanspoorde.
In het oude verbond waren er ook "toonbroden" (in de tempel), maar omdat zij tot het oude verbond behoorden, zijn zij in onbruik geraakt. In het nieuwe verbond echter is er het hemels brood en de beker van het heil, die de ziel en het lichaam heiligen. Want zoals het brood bedoeld is voor het lichaam, zo is het Woord afgestemd op de ziel.
Beschouw daarom dit brood en deze wijn niet als gewone zaken, want zij zijn lichaam en bloed, volgens de uitspraak van de Heer. En ook al laten uw zintuigen u het eerste veronderstellen, uw geloof moet u zekerheid geven.
Zo hebt gij geleerd en de vaste overtuiging opgedaan dat wat brood schijnt te zijn geen brood is, ook al smaakt het zo, maar het is het lichaam van Christus, en wat wijn schijnt te zijn, is geen wijn, ook al wil de smaak het zo, maar het is het bloed van Christus. Daarover heeft David lang geleden in zijn psalmen gezegd: 'Brood dat hun hart kracht geeft en olie om hun gelaat te zalven' (Ps. 104 (<i>103), 15</i>). Geef dus uw hart kracht door het brood als geestelijke spijs te nuttigen, en laat glanzen het gelaat van uw ziel.
Bewaar dat gelaat onversluierd met een rein geweten, en weerspiegel overal de heerlijkheid van de Heer. Dan zult gij voortgaan van heerlijkheid naar heerlijkheid in Christus Jezus onze Heer, aan wie de glorie toekomt in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Se non è vero, è ben trovato
Oekraïens ministerie van verkeer: Wie als tweede voertuig een Russische tank of pantserwagen in het verkeer wil stellen is daarvoor vrijgesteld van wegenbelasting en de jaarlijkse APK. Een woordvoerder kon niet zeggen of dit ook van toepassing was op Lada's.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus en 18 september om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn op dinsdag 3 mei, dinsdag 7 juni, dinsdag 5 juli, dinsdag 2 augustus en zaterdag 3 september om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Gaan trouwen:
In Elsloo: Pieter Pulmans en Marja Janssen.

Wij feliciteren de dopelingen uit de afgelopen tijd en hun ouders:
In Elsloo: Chloé Kerkhofs, Ruys de Beerenbroucklaan 53, Urmond; Lune Frissen, Spechthof 7.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Til Speetjens-Hermans (90 j.), Aelserhof 1k711.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 5 mei.
In Meers: op dinsdagavond 3 mei.

Persoonlijke instellingen