Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 25 november - 8 december 2023

Wist u dat?

  • wij halverwege december weer een beroep zullen doen op een hele groep vrijwilligers om de brieven van Actie Kerkbijdrage rond te brengen?
  • vorig jaar 35 personen meegeholpen hebben?
  • het in totaal om bijna 4000 adressen gaat?
  • nieuwe rondbrengers altijd welkom zijn?


eerste H. Communie 2024
Voor dit onderwerp zie onze website.

Christus Koning.
Op zondag 26 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is.

Advent
Op zondag 3 december begint de adventstijd. Het is een periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de viering van de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.

Adventstijd
"Weest waakzaam", een vermaning van Jezus die de Kerk leest op de eerste zondag van de advent. De advent is voor ons een voorbereidingstijd van vier weken op de viering van de komst van Christus met Kerstmis.
In feite sluiten wij ons gedeeltelijk weer aan bij de verwachting van het Joodse volk. Zij hebben 2000 jaren uitgezien naar de komst van de beloofde Messias. Toen Hij kwam, kwam Hij onverwacht. Zijn geboorte is haast onopgemerkt voorbijgegaan in Israël. En toen Jezus als volwassene aan Zijn openbaar leven begon toen kon men niet geloven dat in Hem de Messias eindelijk gekomen was. Ook al had God Johannes de Doper uitgezonden om Zijn komst aan te kondigen en de mensen op te roepen tot bekering. Welke tekens de Christus naderhand ook stelde de massa van het volk -dat met hart en ziel naar Hem had uitgekeken erkende Hem niet.
Meer dan 2000 jaren zijn er intussen al verlopen sinds de komst van de Messias. Hij heeft ons met God verzoend en de Blijde Boodschap verkondigd.
Bij herhaling heeft Hij ons gezegd "weest waakzaam", daarmee waarschuwt Hij ons om steeds klaar te zijn voor Zijn wederkomst op het einde der tijden.
Hij zal voor ieder van ons komen om rekenschap te vragen over al onze daden.
Maar eens ook zal Hij wederkomen aan het einde der tijden. Deze laatste wederkomst van Christus om de wereld te oordelen zal even onverwacht zijn als Zijn eerste komst in deze wereld in Bethlehem.
Om te voorkomen dat wij laks worden in ons geloof zijn er bepaalde tijden waarin wij in het bijzonder met onszelf geconfronteerd worden om opnieuw schoon schip te maken met alles wat er in ons leven fout was.
De voorbereiding van het Kerstfeest, evenals de voorbereiding op het Paasfeest zijn zulke tijden die ons op onszelf terugwerpen. Ben ik klaar om als de Heer wederkeert, zal Hij mijn geloof en mijn innerlijk leven niet ingeslapen vinden als Hij vandaag nog voor mij zou staan?
De advent is een tijd van inkeer, een tijd om zich voor te bereiden op deze komst van de Heer. Echte advent speelt zich af in ons eigen hart. Het is ons hart zuiveren van de vele kleine en eventueel grote dingen die ons scheiden van Christus. Wij mogen onze normen daarbij niet te laag stellen; want wat met Kerstmis nog heel lieftallig is dat wordt op de Calvarieberg een afgrijselijke realiteit: Gods Zoon die omwille van onze zondigheid mens wordt en die omwille ook van mijn zonde als een misdadiger sterft op het kruis.
Als wij die liefde van God overwegen en als wij onze eigen nietigheid onder ogen durven te zien dan doen wij er goed aan te bidden dat de Heer ons helpt ons innerlijk voor te bereiden op Zijn komst, zowel die met Kerstmis, als die bij onze dood.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 14 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 5 december, 2 januari, 6 februari, 5 maart en 2 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Wim Logger (88 j.), Urmonderhof 1k16, Urmond.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 7 december.
In Meers: op dinsdagavond 5 december.