Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 1 april 2020.

Periode: 21 maart - 3 april 2020

Dit wordt het vreemdste parochieblad in tijden ivm met de maatregelen rond het coronavirus ofwel de heersende pandemie veroorzaakt door het covid-19-virus.
Op het moment van het maken van dit parochieblad (zondag 15 maart 2020) is dit de stand van zaken.
Op enig moment kan de situatie veranderen als er andere maatregelen van kracht worden.
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via onze website.
Er zijn GEEN HH. Missen op zaterdag en zondag.
De HH. Missen door de week gaan voorlopig gewoon door.
De H. Mis van donderdagmiddag in Aelserhof is verplaatst naar donderdagochtend 8.30 uur in de Mariakerk (dagkapel).

Praktische zaken
1. Misintenties van niet gelezen diensten blijven uiteraard open staan en zullen op een later tijdstip geregeld worden. De pastoor zal tijdens zijn dagelijkse privé-mis deze intenties in elk geval meenemen evenals die voor het welzijn van alle parochianen.
2. De motorzegening van 21 en de Palmpasenprocessie op palmzondag 5 april vervallen
3. De Communievoorbereiding: Zolang de lagere scholen open zijn zijn er ook gewoon lessen voor de Eerste H. Communie op dinsdagmiddag.
4. Voorlopig kunt u terecht voor een gebed of het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel van de St. Augustinuskerk.
5. Over het eventuele inzegenen en plaatsen van het nieuwe Mariabeeld in de St. Augustinuskerk wordt nog een beslissing genomen.

Kapel en kerken open
De Mariakapel van de St. Augustinuskerk is overdag geopend. U kunt er bidden en/of een kaarsje aansteken.
Mogelijk gaan wij de kerken op gezette tijden toegankelijk maken voor een bezoek. Het is echter voorbarig om dit op dit moment al te regelen, gezien de snel veranderende situatie en voor iedereen compleet nieuwe situatie.

Een korte gedachte
Zoals ziek-zijn of ziek-worden vaak een ongewenste pauze in je leven inlast en je kan dwingen om dingen te laten of anders te organiseren en zoals het tevens een moment van bezinning kan zijn over de vragen: wat is nu echt belangrijk? en wat is het doel van mijn leven? Zo zal de heersende epidemie en de vervelende consequenties ervan ons ook mogelijk dwingen om ons te bezinnen over wat echt er toe doet.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ziek-zijn of een epidemie iets positief is, integendeel het is iets wat we met alle middelen dienen te bestrijden of te voorkomen. Maar komt het dan dwingt het ons tot reflectie.
Zieken of eenzamen in onze omgeving doen waarschijnlijk ook een beroep op ons. Gelukkig bestaat er telefoon en andere communicatiemiddelen. Laten wij ze benutten waar mogelijk.
Wij sluiten ons van harte aan bij het gebed van onze bisschoppen hieronder.

Gebed van onze bisschoppen
De bisschoppen vragen de parochies en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Overweging
God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten; maar Hij roept luid in ons lijden. Het lijden is Gods megafoon om de wereld wakker te roepen... (C.S. Lewis, The Problem of Pain)

Geestelijke Communie
In deze periode velen de Heer niet kunnen ontvangen in de H. Eucharistie kunnen wij dat wel doen door een zogenaamde Geestelijke Communie. Normaliter is dit iets wat men in oorlogstijd of andere omstandigheden doet waarin men verhinderd is de Heer zelf in de Eucharistie te ontvangen
Men neme hier de rust en de tijd voor. Men bidt bv. het kerkelijke ochtend- of avondgebed (link komt nog) en dan het volgende gebed:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

Het is uiteraard een voor de handliggende intentie om te bidden voor allen die lijden onder het coronavirus en voor een spoedig einde aan deze beproeving.
U kunt het Nederlandstalige getijdengebed van de Kerk vinden op: https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/

Vastenactie 2020
Wij willen ons dit jaar aansluiten bij een project van Kerk in Nood. Ons project is bedoeld om de naar schatting 40.000 Christenen te steunen die op de vlucht zijn in Syrië nu in de Turks-Syrische oorlog. Het gaat hier om hulp in alle mogelijke vormen aan m.n. onze geloofsgenoten op de vlucht voor geweld.
Via Kerk in Nood komt het geld terecht bij de aartsbisschop Warda van Erbil.
https://kerkinnood.nl/actueel/steun-door-turkse-inval-ontheemde-syrische-christenen/
U kunt ook rechtstreeks overmaken naar Kerk in Nood., Peperstraat 11-13, 5211 KM 's Hertogenbosch, NL64 FVLB 0227 1754 84. Hun anbinummer is: 002865841.
Er staan bussen achter in de kerken. U kunt de gift ook in de brievenbus van de pastorie deponeren, vermeld wel dat het over de vastenactie gaat.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 19 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli en 9 augustus om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli en 4 augustus om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Elsloo: Tess Cuppens, Rembrandtstraat 7.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Giljam van Es (87 j.), Op de Dries 27.

Ziekencommunie
In Meers op 7 april (dinsdag in de Goede Week) en in Elsloo op 9 april (Witte Donderdag).

Persoonlijke instellingen