Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 14 - 27 april 2018

Uit de zondagsliturgie
Op deze eerste zondag na Pasen horen wij het relaas van de verschijning van Jezus aan de leerlingen. Hij heeft deze kleine groep getrouwen uitgekozen om getuige te zijn van Zijn verrijzenis. Jezus verschijnt en na hen de vrede gewenst te hebben zegt Hij: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik U. Het is duidelijk: de verrijzenis van de Heer heeft niet alleen voor de leerlingen betekenis: de dood en verrijzenis van de Zoon van God zijn er voor alle mensen. Jezus wil dat Zijn leerlingen deze boodschap verkondigen, want hoe zou men de boodschap van Christus leren kennen als zij niet verkondigd wordt?
Dit verkondigen loopt niet van een leien dakje. De apostelen stuiten onmiddellijk op ongeloof in eigen kring. Thomas, die de eerste verschijning van de Heer niet heeft meegemaakt weigert te geloven. Hij kan naar eer en geweten het woord van zijn broeders niet aannemen. Acht dagen later verschijnt de Heer dan en dan geeft Hij ook aan Thomas het bewijs dat Hij wel degelijk uit de doden is opgestaan. Jezus zegt dan tot Thomas: "Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben".
Deze woorden tot Thomas gesproken richt Jezus tot ieder van ons, Christenen die de verrezen Heer niet zelf gezien hebben, en die toch in Zijn verrijzenis geloven. Hoe kunnen wij tot dit geloof komen?
Wij komen tot geloof door het getuigenis van de apostelen, door het woord van de Kerk. Wij worden overtuigd door het getuigenis van de H. Schrift, van de Kerk, van de apostelen die met hun bloed in de marteldood getuigenis hebben afgelegd van de waarheid van hun boodschap. Wij worden overtuigd omdat de boodschap van de Heer de enige is die de diepste, onblusbare verlangens van ons hart vult. De enige boodschap die eeuwig leven geeft en ons met God verzoent.
Wat opvalt in de verrijzenisverhalen en wat een troost voor ons mag zijn, dat is dat Jezus geen supermensen uitkiest om Zijn evangelie uit te dragen. Het zijn bange apostelen, vissers, een tollenaar en andere eenvoudige mannen en jongens, het is een kleingelovige Thomas, de uitbundige Petrus die Hem pas verloochend heeft... Pas als God zelf hen het geloof schenkt en als zij de H. Geest ontvangen, pas dan worden zij mensen die niet meer terugdeinzen en die geen moeite meer schuwen om voor hun geloof uit te komen.
Wie in Christus gelooft, wordt anders. Als men de rijkdom van het geloof gevonden heeft dan kan men niet meer opgaan in een oppervlakkig leven. Dan gaat men leven voor en vanuit de echt waardevolle en onvergankelijke dingen: nl. voor God en voor zijn broeders en zusters die allen geroepen zijn tot eeuwig leven.
Bidden wij God dat in deze paastijd, ons geloof in de verrezen Christus mag groeien en toenemen en dat het heel ons leven mag bepalen.

Dodenherdenking Meers
Op vrijdag 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking in de St. Jozefkerk om 18.45 uur (kwart vóór zeven) met daarna de gang naar het monument van kapelaan Berix.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus en 16 september om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: John Pluis (49 j.), Aan de Gellik 12.
In Meers: Anna Janssen-Smackers (97 j.), Olympiastaete 33, Geleen.

Persoonlijke instellingen