Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 8 - 21 augustus 2020

Gebed van St Augustinus
Heer Jesus, moge ik U kennen, moge ik mijzelf kennen,
En niets begeren dan U alleen;
Moge ik mijzelf haten, en U beminnen,
En alles doen om U alleen;
Moge ik mijzelf vernederen, en U verheffen,
En denken slechts aan U alleen;
Moge ik aan mijzelf sterven, en in U leven,
En alles wat mij overkomt, gewillig van U aannemen;
Moge ik mijzelf vervolgen, en U navolgen,
En altijd verlangen IJ te volgen;
Moge ik mijzelf ontvluchten, en naar U snellen,
En verdienen door U verdedigd te worden;
Moge ik voor mijzelf vrezen, en U vrezen,
En onder uwe uitverkorenen geteld worden;
Moge ik mijzelf wantrouwen, en op U vertrouwen,
En om U altijd vaardig gehoorzamen;
Moge ik aan niets dan aan U gehecht zijn,
En om U steeds arm zijn van geest;
Zie neer op mij, opdat ik U beminne,
Roep mij, opdat ik U aanschouwe:
En U in eeuwigheid genieten moge. Amen.

H. Vormsel
Het H. Vormsel wordt door Deken E. Smeets, vicaris voor liturgie op vrijdag 27 november 2020 om 19:00 uur in de Mariakerk toegediend aan de vormelingen van onze beide parochies. Gezien de bijzondere omstandigheden zijn de kinderen/jongeren vanaf groep 8 en brugklas uitgenodigd om eraan deel te nemen.
De lessen beginnen op dinsdag 29 september om 16:45-17:20 u. in de Parochiezaal. Op onze website vind je alle lestijden.
De eerder vermelde datum en tijd in de papieren editie van de Wegwijzer zijn fout.

Datum eerste communie 2020
De eerste H. Communie van 2020 is -onder voorbehoud van de dan geldende regels- op zondag 27 september om 11.00 uur in de Mariakerk te houden. De lessen herbeginnen op dinsdag 25 augustus om 16:00-16:35 uur in de Parochiezaal.

Meester van Elsloo 2.0
Zoals eerder bericht hebben wij een bijzonder beeld zo maar gekregen voor de St. Augustinuskerk. Wij zijn van plan het door Vera Teunen gemaakte eikenhouten Madonna in de stijl van de meester van Elsloo op zaterdagmiddag 15 augustus om 14.00 uur, het hoogfeest van Maria tenhemelopneming in de namiddag in te zegenen en op zijn plaats te zetten. Het aantal aanwezigen hierbij moeten wij in deze coronatijd -vanwege de capaciteit van de kerk- beperken tot zestig personen. Er zullen ook twee filmploegen en mensen achter het Meester van Elsloo-project aanwezig zijn. Men kan helaas enkel aanwezig zijn op uitnodiging. Mocht u er heel graag bij zijn dan kunt u zich even melden. Wij kijken dan of er nog plaats is.

Coronaregels na 1 juli
Er is geen beperking meer op het maximale aantal mensen in een kerk. Zij het dat de 1,5 meter afstandsregel nageleefd moet worden.
Dit kan gemakkelijk als wij de Mariakerk beperken tot 130 mensen (in het schip van de kerk), 60 mensen in de St. Augustinuskerk en 80 mensen in de St. Jozefkerk.
In juli is het parochiekantoor op maandag 10:00-12:00 uur weer open. Het is uiteraard mogelijk om de misintenties die niet voldaan zijn tijdens de coronatijd op een andere datum te plaatsen. Gestichte jaardiensten die niet gelezen werden, worden -tenzij de familie anders wil- automatisch met een jaar verlengd.
De H. Mis van donderdag is voorlopig op 8:30 uur in de Mariakerk. Op het moment dat het weer veilig is in Aelserhof zal deze mis naar donderdagmiddag 14:30 uur in Aelserhof verplaatst worden.
Het koffiedrinken op zondagochtend is voorlopig geschrapt.

Maria tenhemelopneming
Op zaterdag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om 11.00 uur in de Mariakerk en om 18.00 uur in de St. Jozefkerk. Op vrijdag 14 augustus is de H. Mis om 18.00 uur in de St. Jozefkerk vw. de vooravond van het feest. De ochtendmis van 14 augustus vervalt. In alle reguliere missen van 14 en 15 augustus wordt de zogenaamde Kroetwusj gezegend.

Kroetwusj
Op zaterdag 15 augustus worden in alle H. Missen de veldgewassen (Kroetwusj) gezegend. De kruidenwijding op het feest van Maria-ten-Hemelopneming is een oud gebruik. De oorsprong schijnt een "veelzeggend" verhaal of legende te zijn. De christenen geloven immers dat Maria, de Moeder van Jezus, niet aan het bederf van de dood overgeleverd kon worden. Er waren echter mensen die hieraan twijfelden en die op zoek gingen naar het graf van Maria. Immers als zij de stoffelijke resten van Maria zouden vinden, dan wisten zij met zekerheid dat de eerste Christenen, "onzin" verkochten met te zeggen dat Maria na haar dood met ziel en lichaam ten hemel was opgenomen. Deze mensen vonden het graf van Maria. Zij openden het graf. En wat vonden zij? Geen as of beenderen, maar wel welriekende kruiden en bloemen! Zeker, het is een legende. Maar de kern van waarheid die erin zit is dat Maria, de Moeder van Jezus in de hemel is opgenomen. Maria's verheerlijking laat zien datgene, wat ons allen te wachten staat als wij Jezus, haar Zoon, volgen: eeuwige verheerlijking dwars door de dood heen, geen eeuwig bederf. Ons wacht de overvloed van het leven zoals die spreekt uit een overvloed van welriekende en geurige kruiden en bloemen. Daarom heeft het betekenis en is het zinvol om kruiden te zegenen en in onze huizen te bewaren b.g.v. Maria-ten-hemelopneming! Maria is onze schutsvrouwe, voorspreekster en het model van wat ons allen te wachten staat als we verbonden met haar Zoon door het leven gaan: eeuwig leven bij God.

geloofscursus seizoen 2020-21
Afhankelijk van de geldende bepalingen willen wij, indien mogelijk beginnen met de geloofscursus op maandag 21 september om 19.45. uur. Het thema voor dit jaar is: Geloofsverdediging. Verdere info volgt nog. Alles uiteraard op voorwaarde dat de situatie rond corona het mogelijk maakt.

Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 augustus, 20 september, 11 oktober, 8 november en 13 december in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke dopen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Jan Wilting (88 j.), Catsopperhof 12.

Persoonlijke instellingen