Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 9 - 22 november 2019

Uit een toespraak van de heilige Carolus Borromeo, bisschop van Milaan († 1584)
Je moet handelen in overeenstemming met je woorden.

Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen daartoe te gebruiken, namelijk vasten, bidden, het vermijden van slecht gezelschap en van schadelijke en gevaarlijke vriendschappen.
Zo iemand klaagt erover dat hem - als hij het koor betreedt om het getijdengebed te zingen of zich klaarmaakt om de Eucharistie te vieren - onmiddellijk duizenden dingen voor de geest komen die hem van God afhouden. Maar wat heeft hij in de sacristie gedaan alvorens het koor te betreden of de Eucharistie te vieren? Welke middelen heeft hij aangewend om de aandacht erbij te houden?
Wil je dat ik je leer hoe je in de deugd voortgang kunt boeken? Hoe je - als je al in het koor aandachtig was - een volgende keer nog aandachtiger kunt zijn, zodat je dienst nog meer aan God behaagt? Luister dan naar wat ik zeg. Als er al een vonkje van de goddelijke liefde in je ontstoken is, haal het dan niet onmiddellijk te voorschijn en stel het niet aan de wind bloot. Laat de oven gesloten, zodat hij niet kan afkoelen en zijn warmte verliezen; dat wil zeggen: ontvlucht zoveel mogelijk de verstrooidheden, blijf verenigd met God, mijd holle gesprekken.
Is het jouw taak te prediken en te onderrichten? Studeer en leg je toe op al wat nodig is om deze taak naar behoren te vervullen. Draag er zelf zorg voor in de eerste plaats te preken door je leven en je daden, zodat je toehoorders niet spottend hun hoofd schudden bij je woorden, als ze het ene horen, maar het andere zien.
Je staat in de zielzorg? Verwaarloos dan de zorg voor jezelf niet en geef jezelf niet helemaal weg aan anderen, zodat er voor jou niets meer van jezelf overblijft. Je moet de zielen waarvoor je verantwoordelijk bent, wel indachtig zijn, maar dan wel zo dat je jezelf niet vergeet.
Medebroeders, weet wel dat er voor mensen van de kerk niets zo noodzakelijk is als het inwendig gebed, dat aan al wat we doen, voorafgaat, het begeleidt en volgt. De profeet zegt: ik zal zingen en begrijpen (vgl. Ps. 101, 1 vv). Als je de sacramenten bedient, mijn broeder, overweeg wat je doet. Als je Eucharistie viert, overweeg wat je offert. Als je het koorgebed zingt, overweeg wat je zegt en tegen wie je het zegt. Als je in de zielzorg staat, overweeg door welk bloed de zielen zijn gezuiverd en zo 'zal alles bij je met liefde gebeuren' (1 Kor. 16,14). Op die wijze zullen we gemakkelijk alle moeilijkheden kunnen overwinnen die we elke dag noodzakelijkerwijze in groten getale - zo is nu eenmaal ons leven - ondervinden. Daardoor zullen we de kracht hebben om Christus zowel in ons als in de anderen voort te brengen.

Nog straffer
Vorige Wegwijzer hebben wij bericht over de onmogelijkheid om valse geruchten over de sluiting van de Mariakerk uit de wereld te helpen.
Welnu. Het kan nog straffer. Een Zuid-Limburgs kerkbestuur kreeg van haar verzekering een brief die begon met: "Gezien het feit dat uw kerk gesloten is zijn wij zo vrij u een nieuwe polis te sturen". Dit bestuur viel helemaal uit de lucht. Ook daar was en is geen sprake van een geplande kerksluiting. Er waren daar zelfs geen geruchten over sluiting geweest. Sterker nog: de verzekering weigerde om het kerkbestuur te geloven!
Je vraagt je wel af wat de volgende stap zal zijn. Moeten wij wellicht weer de kerktoren en de stormklok gaan bemannen om te waarschuwen voor naderbij sluipende bulldozers of sloopkogels in slagorde?

Wist u dat?

  • 6 jonge mensen zich voorbereiden op het H. Vormsel?
  • dat dit op vrijdag 22 november om 19.00 uur wordt toegediend in de Mariakerk?
  • wij hen en hun ouders alvast van harte proficiat wensen?
  • u vanaf 1 december uw kind(eren) kan inschrijven voor de eerste H. Communie in 2020?
  • uiteraard iedereen deze viering mag bijwonen?


Over het Vormsel
Het H. Vormsel is het sacrament van de zalving met de H. Geest. De H. Geest wil iedere gedoopte helpen om een leven te leiden dat God en de mensen aangenaam is.
Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een volwassen lid van de Kerk.
Als uitdrukking van dit volwassen-worden zal hij/zij zelf de doopbeloften herhalen die zijn/haar ouders, samen met peter en meter, in zijn/haar naam hebben uitgesproken bij het Doopsel.
Zoals de apostelen op het Pinksterfeest de H. Geest ontvingen, waarna hun zending begon. Zo krijgen wij de vormelingen de H. Geest die hen zal bijstaan om als oprechte Christenen te leven.

De eerste H. Communie 2020
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019. Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op maandag 6 januari 2020. De ouderavond is op dinsdag 14 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info volgt op onze website.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Tiny Jennissen-Hamers (78 j.), Tiendstraat 30; Graatje Kollard-Fredrix (88 j.), Bradleystraat 23, Sittard.

Persoonlijke instellingen