Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 13 - 26 oktober 2018

Uit de werken van de priester Origenes († 253/254) over het gebed
Het aanhoudend gebed.

Kan men bidden dat de zon opgaat? Hierop kan het volgende geantwoord worden. Wij hebben gezegd dat God de vrije wil van iedereen voor enig nuttig doel op aarde gebruikt en zo een passende orde gemaakt heeft. Evenzo moeten wij aannemen dat Hij de eigen wil van zon, maan en sterren, die ordelijk is, blijvend, onveranderlijk en wijs, gebruikt heeft om 'het hemelse leger' (Deut. 4, 14 - LXX) op te stellen en de loop en de beweging van de sterren in harmonie met alles vast te leggen. En als ik in verband met de vrije wil van iemand anders niet tevergeefs bid, dan geldt dat zoveel te meer ten aanzien van de eigen wil van de sterren die tot voordeel van het heelal aan de hemel dansen.
Ook het volgende voorbeeld kan goed dienen als aansporing tot het gebed en om verwaarlozing van het gebed te voorkomen.
Geen 'omhaal van woorden' (Mt. 6, 7) gebruiken, geen kleinigheden vragen, niet om aardse dingen bidden, niet in toorn en 'opwinding' (1 Tim. 2, 8) gaan bidden. Maar men kan zich ook niet voorstellen dat iemand zonder zuiverheid vrij is voor het gebed. En wie bidt, kan geen vergiffenis van zijn zonden verkrijgen, als hij niet van harte vergeeft aan zijn broeder of zuster die misdaan heeft en vergiffenis vraagt.
Als iemand op gepaste wijze bidt of dat naar vermogen probeert, denk ik dat hij daar op veel manieren voordeel bij heeft. Vooreerst heeft iemand die zich geestelijk richt op het gebed, zeker een voordeel, omdat hij juist door zijn houding bij het gebed zichzelf ordent om voor God te staan en met Hem te spreken als met iemand die toeziet en erbij is.
Immers, sommige fantasieën en herinneringen aan zaken die bij ons opkomen, vertroebelen de geest die zich met deze fantasieën bezighoudt. Maar men begrijpt dat het op dezelfde manier nuttig is aan God te denken, in wie wij geloven en die de roerselen in het diepste van onze ziel gewaarwordt. Onze ziel brengt zichzelf tot harmonie om te behagen aan Hem, die 'harten onderzoekt en nieren doorgrondt' (Apok. 2, 23; Ps. 7, 10), alsof Hij aanwezig is, toeziet en iedere gedachte vóór is.
Veronderstellen wij dat iemand die zijn geest zo ordent voor het gebed, daarvan verder geen enkel nut heeft, dan moeten wij toch bedenken dat iemand die zich zorgvuldig tot harmonie brengt in de tijd van het gebed, daarvan voordeel ondervindt. Als men dit dikwijls doet, voorkomt het zoveel zonden. En is het een aansporing tot zoveel goede daden. Zij die zich aanhoudend wijden aan het gebed, weten dat uit ervaring.
Als wij ons een hoogstaande, zeer bekwame mens herinneren, is de gedachte aan hem een aansporing tot navolging en het beteugelt onze neiging tot het kwaad. Hoeveel te meer moet dan de gedachte aan God, de Vader van ons allen, en het gebed, tot Hem gericht, van voordeel zijn voor hen die zich ervan hebben overtuigd dat zij van aangezicht tot aangezicht spreken met God, die bij hen is en luistert.

Parochiekantoor
Vanaf 1 september a.s. zal het parochiekantoor (in de Parochiezaal) voor het bestellen van Missen enz. enkel nog op maandag geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd terecht via email of via het misbestelformulier op onze website. Wij doen dit omdat vrijwel iedereen zo wie zo op maandag komt.

Allerheiligen en allerzielen
Op woensdag 31 oktober vieren wij de vooravond van Allerheiligen om 18.00 u. in Meers, op donderdag 1 november zijn de missen zoals op zondag: 8.30 u St. Augustinuskerk en 11.00 u Mariakerk. Er is die donderdag geen H. Mis in Aelserhof. De H. Mis van allerzielen is op vrijdag 14.30 u in Aelserhof.
Op zondagmiddag 4 november is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk, waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof (Op de Berg).

Wist u dat?

  • er in Elsloo kennelijk vergaderingen belegd worden waarin verteld wordt dat de Mariakerk zou worden gesloten?
  • dat totaal niet aan de orde is of ook maar is geweest?
  • de huid van de beer wel eens vaker wordt verkocht voor dat hij is geschoten?
  • er hier de laatste tijd geen beren gezien zijn?


De eerste H. Communie 2019
De communieviering in 2019 is op zondag 19 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen er voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2018. Verder bericht hierover volgt vanaf begin november in onze kerken, op onze website en in de Wegwijzer.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari en 10 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 2 oktober, 6 november, 4 december, 1 januari, 5 februari en 5 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen