Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 16 februari - 1 maart 2019

Meester van Elsloo
Van 22 februari tot 16 juni loopt de tentoonstelling: "Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling" in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Zal beslist de moeite waard zijn!

Wist u dat?

  • wij begonnen zijn met de nodige stappen om de meer dan 40-jaar oude verwarming van de St. Augustinuskerk te gaan vervangen?
  • de oude verwarming nog maar op 3 van de 5 units draait?
  • de klok van de Mariakerk gerepareerd is?
  • sommigen zich op zondagochtend serieuze vragen begonnen te stellen naar hun drankgebruik van de afgelopen week?
  • dat het niet of minstens niet helemaal aan henzelf lag, maar dat het beeld van de beamer subtiel wiebelde?
  • sommigen er zelfs zeeziek van dreigden te worden?
  • dat veroorzaakt werd door de luchtwervelingen veroorzaakt door de verwarming?
  • dat als het goed is nu is opgelost?
  • dat natuurlijk geen legitimatie mag zijn voor een stijgend drankgebruik?
  • wij u nog over de vastenactie van dit jaar zullen berichten?


Uit de Catechismus van de katholieke Kerk
De bekering van de gedoopten

1427 Jezus roept op tot bekering. Deze oproep is een wezenlijk onderdeel van de aankondiging van het rijk Gods: "De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap" (Mc. 1,15). In de prediking van de kerk wordt deze oproep allereerst gericht tot hen die Christus en zijn evangelie nog niet kennen. Het Doopsel is dan ook het voornaamste moment van de eerste en de fundamentele bekering. Door het geloof in de blijde boodschap en door het Doopsel verzaakt men aan het kwaad en verwerft men het heil, dit wil zeggen de vergeving van alle zonden en de gave van het nieuwe leven.

1428 Christus' oproep tot bekering blijft evenwel weerklinken in het leven van de christenen. Deze tweede bekering is een ononderbroken opgave voor heel de kerk die "in haar eigen schoot zondaars omvat" en die zich dus, "terzelfdertijd heilig en altijd tot zuivering geroepen, onophoudelijk toelegt op boetvaardigheid en levensvernieuwing". (LG 8) Dit streven naar bekering is niet zonder meer mensenwerk, maar een ontroering van "het vermorzelde hart" (Ps. 51,19) dat aangetrokken en bewogen wordt door de genade om te beantwoorden aan de barmhartige liefde van God, die ons het eerst heeft liefgehad .

1429 Hiervan vinden we een getuigenis in de bekering van de heilige Petrus, nadat deze zijn Meester driemaal had verloochend. Jezus eindeloos barmhartige blik wekt bij Petrus tranen van berouw op (Lc. 22,61) en, na de verrijzenis van de Heer, de drievoudige bevestiging van zijn liefde voor Jezus (vgl. Joh. 21,15-17). De tweede bekering heeft ook een dimensie die de gemeenschap raakt. Dit komt tot uiting in de oproep die de Heer tot een hele kerk richt: "Bekeer u!" (Apok. 2,5.16).
In verband met de twee bekeringen zegt de heilige Ambrosius dat men in de kerk "het water en de tranen aantreft: het water van het Doopsel en de tranen van de boete". (Ep. 41,12)

Vieringen in de carnavalsperiode
Zoals reeds enkele jaren is er om bekende redenen op carnavalszaterdag 2 maart 2019 geen H. Mis zijn in de St. Jozefkerk. Op zondag 3 maart zal er wel een Mis zijn om 9.45 u.
Op maandagavond 4 en dinsdagavond 5 maart zijn er eenmalig geen Eucharistievieringen in onze kerken.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Louis Notten (85 j.), Prof. Oudflat 2, Geleen.

Persoonlijke instellingen