Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 17 februari - 2 maart 2018

Vastenactie
Ook dit jaar willen we ons inzetten voor een opleidingsproject in Kameroen. Kameroen is het land waar pater Meulemans (die nu in Brunssum woont en werkt) 40 jaar werkzaam geweest is als missionaris. Drie jaar geleden is een Kameroense oud-stagiair van pater Meulemans tot bisschop benoemd van Bafang, een nieuw bisdom in Zuid-Kameroen. De jonge bisschop, Mgr. Abraham Komé, is nu druk bezig om zijn bisdom op te zetten en te structureren. Een belangrijk aandachtspunt is een opleidingscentrum voor volwassenen en in het bijzonder voor vrouwen. Dat wil hij realiseren in het hart van het bisdom in de stad Bafang zelf, waar veel mensen natuurlijkerwijze naar toe komen. Door de opleiding van m.n. vrouwen te stimuleren, wil hij een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid creëren. Dat is van belang voor de ontwikkeling van zowel de samenleving als van de lokale kerkgemeenschap.
Wij zetten de bekende offerblokken achter in onze kerken. U kunt daar uw bijdrage indoen.

Enkele nummers uit de Catechismus van de Katholieke Kerk over de veelvuldige vormen van boetedoening in het christelijk leven.
1434 De innerlijke boetvaardigheid van de christen kan zich op uiteenlopende wijzen uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk: het vasten, het gebed en de aalmoes; (vgl. Tob. 12,8; Mt. 6,1-18) het zijn uitdrukkingen van onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en tot de anderen. Naast de grondige zuivering die het Doopsel of het martelaarschap bewerken, noemen zij als middel om vergiffenis van de zonden te verkrijgen: de inspanning om zich met zijn naaste te verzoenen, de tranen van boete, de zorg voor het heil van de naaste, (vgl. Jak. 5,20) de voorspraak van de heiligen en de naastenliefde "die tal van zonden bedekt" (1 Petr. 4,8).
1435 De bekering wordt in het dagelijks leven verwezenlijkt door daden van verzoening, de zorg voor de armen, het betrachten en verdedigen van de rechtvaardigheid en het recht, (vgl. Am. 5,24; Jes. 1,17.) door schuld te bekennen aan zijn broeders en zusters, de broederlijke vermaning, de verbetering van zijn leven, het gewetensonderzoek, de geestelijke begeleiding, het aanvaarden van het lijden en het verduren van de vervolging omwille van de gerechtigheid. Elke dag zijn kruis opnemen en Jezus volgen is de zekerste weg van boetvaardigheid.
1438 Boetetijden en boetedagen tijdens het liturgisch jaar (de vastentijd, elke vrijdag ter gedachtenis van de dood van de Heer) zijn voor de kerk gelegenheden bij uitstek om boete te doen. Deze tijden zijn uitermate geschikt voor retraites, boetevieringen, bedevaarten als teken van boete, dingen die men zich vrijwillig ontzegt, zoals vasten en aalmoezen geven en broederlijk delen (liefde- en missiewerken).

Vastenactie
Ook dit jaar willen we ons inzetten voor een opleidingsproject in Kameroen. Kameroen is het land waar pater Meulemans (die nu in Brunssum woont en werkt) 40 jaar werkzaam geweest is als missionaris. Drie jaar geleden is een Kameroense oud-stagiair van pater Meulemans tot bisschop benoemd van Bafang, een nieuw bisdom in Zuid-Kameroen. De jonge bisschop, Mgr. Abraham Komé, is nu druk bezig om zijn bisdom op te zetten en te structureren. Een belangrijk aandachtspunt is een opleidingscentrum voor volwassenen en in het bijzonder voor vrouwen. Dat wil hij realiseren in het hart van het bisdom in de stad Bafang zelf, waar veel mensen natuurlijkerwijze naar toe komen. Door de opleiding van m.n. vrouwen te stimuleren, wil hij een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid creëren. Dat is van belang voor de ontwikkeling van zowel de samenleving als van de lokale kerkgemeenschap.
Wij zetten de bekende offerblokken achter in onze kerken. U kunt daar uw bijdrage indoen.

Enkele nummers uit de Catechismus van de Katholieke Kerk over de veelvuldige vormen van boetedoening in het christelijk leven.
1434De innerlijke boetvaardigheid van de christen kan zich op uiteenlopende wijzen uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk: het vasten, het gebed en de aalmoes; (vgl. Tob. 12,8; Mt. 6,1-18) het zijn uitdrukkingen van onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en tot de anderen. Naast de grondige zuivering die het Doopsel of het martelaarschap bewerken, noemen zij als middel om vergiffenis van de zonden te verkrijgen: de inspanning om zich met zijn naaste te verzoenen, de tranen van boete, de zorg voor het heil van de naaste, (vgl. Jak. 5,20) de voorspraak van de heiligen en de naastenliefde "die tal van zonden bedekt" (1 Petr. 4,8).
1435De bekering wordt in het dagelijks leven verwezenlijkt door daden van verzoening, de zorg voor de armen, het betrachten en verdedigen van de rechtvaardigheid en het recht, (vgl. Am. 5,24; Jes. 1,17.) door schuld te bekennen aan zijn broeders en zusters, de broederlijke vermaning, de verbetering van zijn leven, het gewetensonderzoek, de geestelijke begeleiding, het aanvaarden van het lijden en het verduren van de vervolging omwille van de gerechtigheid. Elke dag zijn kruis opnemen en Jezus volgen is de zekerste weg van boetvaardigheid.
1438Boetetijden en boetedagen tijdens het liturgisch jaar (de vastentijd, elke vrijdag ter gedachtenis van de dood van de Heer) zijn voor de kerk gelegenheden bij uitstek om boete te doen. Deze tijden zijn uitermate geschikt voor retraites, boetevieringen, bedevaarten als teken van boete, dingen die men zich vrijwillig ontzegt, zoals vasten en aalmoezen geven en broederlijk delen (liefde- en missiewerken).

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats naar aanleiding van het "Mirakel van Amsterdam" in 1345. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo'n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven. De algemene intentie voor dit jaar luidt: " Eucharistie = Liefde".
Het is een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit heel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. We beginnen de Stille Omgang, na aankomst aan het Spui in Amsterdam, rond 24.00 uur,
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen en met hen de Stille Omgang lopen. De route gaat via de Kalverstraat, Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, Warmoestraat en Nes naar de Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Mgr. De Jong zal hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Hoogmis, die om ± 01.30 uur begint. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk koffie te drinken en een broodje te eten. Om ± 03.45 vertrekken we met de bussen vanaf het Rokin weer naar huis.
De bus vertrekt vanuit Elsloo, (voor deelnemers uit Elsloo, Meers en Stein) vanaf de voormalige bushalte, Michiel de Ruyterstraat nabij huisnummer 1, te Elsloo op zaterdag 17 maart om 19.45 uur, alwaar men op zondagmorgen 18 maart om ± 07.00 uur weer zal arriveren. De kaarten kosten € 24.- per persoon. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 9 maart a.s. bij P. Sniekers, Michiel De Ruyterstraat 6 te Elsloo, tel.: 437 2673, e-mail: sniekers@12move.nl.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Wil Zeelen (83 j.), Joannes Riviusstraat 12I; August Pijpers (88 j.), Stationsstraat 99; Tiny Willems-Dols (85 j.), Daalstraat 4.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 1 maart.

Persoonlijke instellingen