Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 25 januari - 7 februari 2020

Maria-Lichtmis
Op zondag 2 februari (en vooravond zaterdag 1 februari), vieren wij "Maria-Lichtmis" of beter "de opdracht van de Heer in de tempel". Op die dag gedenken wij dat Maria en Jozef het kind, dat pas enkele dagen oud is, naar de tempel brengen om het aan God op te dragen. Daar treffen zij daar de oude Simeon. Deze is naar de tempel gezonden door de Heilige Geest. Hij zegt: "Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden."
Hij voorspelt wat de Heer later zelf zal bevestigen: "Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen maar het zwaard" (Mt. 10,34). De Heer is inderdaad gekomen om een scheiding te maken tussen goed en kwaad, tussen goede en slechte mensen, ja belangrijke nog: tussen goed en kwaad in ons eigen hart. Zijn woord maakt een meedogenloos onderscheid tussen wat God wel en wat niet bij God hoort. Zijn woord plaatst ons voor ongevraagd voor de keuze: erken ik mijn schepper of niet? Het woord van de Heer maakt zo gezindheid van ons hart duidelijk. Zij die voor Hem openstaan biedt Hij een boodschap die tot eeuwig leven voert. De Heer richt zich tot iedereen, ook tot wie zoekend, lauw of afgedwaald is. Iedereen is welkom bij Hem, maar een verhard en gesloten hart zal Hem uiteindelijk afwijzen.
De viering van Maria-Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel, is een van die vele momenten waarin het leven en optreden van de Heer ons voor ogen gevoerd wordt in het kerkelijk jaar, zodat wij de verbondenheid met Hem kunnen verdiepen en bewaren. Zodat zijn boodschap ons leven steeds meer mag gaan bepalen. Op deze dag worden naar aloud gebruik aan het begin van de Mis kaarsen gezegend en ontstoken om Jezus, het licht van de wereld, te gedenken.

Blasiuszegen
Op zaterdagavond 1 en zondag 2 februari (Maria Lichtmis) en op maandag 3 februari a.s. wordt naar jaarlijks gebruik na elke H. Mis de Blasiuszegen gegeven aan wie wil. St. Blasius was een bisschop en martelaar uit de 4de eeuw uit Sebaste in Armenië. Terwijl hij in de gevangenis zat in afwachting van zijn terechtstelling redde hij een jongen die een visgraat had ingeslikt van de verstikkingsdood door hem te zegenen met kaarsen. Hieruit is de zogenaamde Blasiuszegen ontstaan. De priester houdt twee kaarsen rond de hals van de ontvanger en bidt: "Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop en martelaar, moge God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest".

Uit een preek van H. John Henry kardinaal Newman († 1890)
Verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel.

'Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. En hij zei: dan zal ik tot mijzelf zeggen: man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren; rust uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen' (Lc. 12, 15-20). En verder: 'Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn' (Lc. 12, 33-34).
Deze breuk met de wereld, kenmerk van een christelijke levenshouding die door Christus en zijn apostelen werd geschetst, komt in allerlei bijzonderheden tot uitdrukking, die wij op vele plaatsen verspreid in de heilige Schrift vinden. 'Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld!' (1 Joh. 2, 15). 'Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie' (Rom. 12, 2). En nogmaals Paulus, nu over zichzelf: 'Door het kruis van onze Heer Jezus Christus is de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld' (Gal. 6, 14).
Als de eerste leerlingen zo onvoorwaardelijk afstand deden van de wereld en als zij daarom meteen zo ernstig op de proef werden gesteld, wat, denkt u, zou dan voor hen het gevolg zijn, als zij eerlijke mensen en geen huichelaars waren? Het antwoord is: zij waren verheugd dat zij zo op de proef werden gesteld. Dit is dus een van de grootste genaden van de eerste christenen: vreugde in al haar aspecten. Niet slechts een zuiver hart, niet slechts een onbezoedelde hand, maar ook een opgewekt gezicht. Ik herhaal: vreugde in al haar aspecten, want in de ware vreugde liggen vele genadegaven opgesloten: vreugdevolle mensen zijn liefdevol, vreugdevolle mensen zijn vergevensgezind, vreugdevolle mensen zijn vrijgevig. Als de vreugde een christelijke vreugde is, de gelouterde vreugde van vernederde en vervolgde mensen, maakt zij hen vredelievend, rustig, dankbaar, vriendelijk, hartelijk, zachtmoedig, hoopvol; ze is bevallig, teergevoelig, prettig, aandoenlijk, innemend.
Dit alles waren de christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Zij hadden ernaar verlangd het rijk van de wereld met al zijn praal op te offeren voor de liefde van Christus. Hem hadden zij gezien, Hem hadden zij liefgehad, in Hem geloofden zij, in Hem vonden zij hun genot. En telkens als hun wens werd ingewilligd, konden zij zich slechts op die dag verheugen en 'opspringen van blijdschap, want groot was hun loon in de hemel' (Lc. 6, 23).
'Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart' (Joh. 13, 35). En verder: 'Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden' (Joh. 14, 27).

Nadenkertje:
H. Theresia van Lisieux: "Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel, een kreet van erkentelijkheid en van liefde midden in de beproeving maar even goed midden in de vreugde."

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 9 februari, 8 maart, 12 april, 19 april, 10 mei en 14 juni om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Ria Polstra-van Disseldorp (84 j.), Aelserhof 29
In Meers: Tinie Driessen (82 j.), Kloosterstraat 30.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 6 februari.
In Meers: op dinsdagavond 4 februari.

Persoonlijke instellingen