Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Pasen
"De Heer is werkelijk verrezen", tot deze vreugdevolle conclusie kwamen de apostelen en de vrouwen op Pasen. Degene die ze aan het kruis hadden zien slaan, Degene die ze in het graf hadden gelegd, Degene op wie ze alle hoop hadden gesteld, Degene die zo totaal mislukt was, Hij stond op uit het graf en toonde hen daarmee dat Hij inderdaad de Zoon van God was.
In de Goede Week hebben we het lijden en de dood van de Heer herdacht. We hebben Hem gevolgd op de verschillende onderdelen van Zijn tocht naar Jeruzalem, Zijn angst in de Hof van Olijven... . Nu in de Paastijd, juichen wij met de Kerk, met de apostelen over de Verrijzenis van de Heer.
Eigenlijk kunnen we niets anders dan verbaasd staadn over het ongelooflijke mysterie van Gods Goedheid en Liefde voor ons. Het is ongelooflijk dat God ons z├│ lief kon hebben dat Hij Zijn eigen Zoon naar de wereld zond en dat Hij toeliet dat Hem dat overkwam wat wij Hem aandeden op de Calvarieberg.
Maar de Heer is verrezen. Alleluia! Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft een einde gemaakt aan de triomf van zonde en dood. Hij heeft ons eens en voor altijd getoond dat Hij de weg naar de Vader is. Toen Zijn leerlingen dit begrepen hadden, toen konden zij niet meer zwijgen. Zij trokken de wereld rond om overal te verkondigen dat de Heer verrezen was en dat daardoor voor ons allen eeuwig leven is weggelegd. Hoe groot lijden en pijn ook mogen zijn in deze wereld, hoe uitzichtloos en ellendig onze situatie ook. De Heer zal allen die in Hem geloven daar doorheen tot Zijn Vader voeren. Zo'n machtige Voorspreker hebben wij bij God. Hij is een van de onzen geworden. Hij kent onze zwakheden, hij heeft ons lijden ondergaan. Maar nu is Hij bij de Vader waar Hij voor allen die in Hem geloven een plaats bereid. En dat niet alleen, ook nu in deze wereld laat Hij degene die Hij liefheeft nooit in de steek.

Wist u dat?

  • wij dit jaar toch palmtakken (buxus) hadden en wel in overvloed?
  • enkele parochianen een dochter bleken te hebben in een zo afgelegen deel van Limburg dat de buxusmot daar nog niet geweest was?
  • zij spontaan de buxustakken, geknipt en al, aangeboden hebben?
  • wij hen daar heel erkentelijk voor zijn?
  • wij allen willen danken die voor of achter de schermen meewerken aan het in stand houden van de kerken, het opluisteren van de liturgie, enz.
  • wij hopen deze week de electronica van de kerkklokken van de Mariakerk in orde te krijgen?
  • u nog altijd uw gaven voor de vastenactie in onze kerken kunt inleveren?
  • 63 kinderen hebben deelgenomen aan de Palmpasenoptocht?
  • wij buurtvereniging Mergelakker en Fanfare de Maasgalm zeer erkentelijk zijn voor hun inzet hierbij?
  • u allen meer dan welkom bent bij de diverse vieringen van de Goede Week?


Om over na te denken.
"Vormden de martelaren ooit een meerderheid? Een getuige, een martelaar is per definitie alleen, zoals Christus, die de wereld redt, alleen is op het kruis." (kard. Lustiger)

Sacramentsprocessie
Dit jaar is de processie in Elsloo op zondag 27 mei a.s. na de H. Mis van 10.00 uur (tien!). De route is in de even jaren (dus ook dit jaar): naar St. Augustinuskerk; in de oneven jaren naar Catsop.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli en 12 augustus om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli en 7 augustus om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Rien Pieters (78 j.), Past. Dubarstraat 14
In Meers: Herman Martens (80 j.), Grotestraat 73.

Ziekencommunie
Vanwege de paascommunie vervalt de ziekencommunie. De volgende is begin mei.

Persoonlijke instellingen