Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Vastentijd.
"Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen." Dit is een zin uit het evangelie van Lukas (1,23) die ons in de liturgie in het begin van de vasten wordt voorgehouden. Immers de veertigdagentijd wil een oproep zijn om ons nauwer te verbinden met Jezus Christus. Met Hem die uit liefde voor ons geleden heeft en gestorven is.
Als wij opzien naar een kruisbeeld en overwegen wat deze Jezus, de Zoon van God, voor ons gedaan heeft, dan worden wij als het ware geconfronteerd met de vraag hoe het in ons eigen hart gesteld is met onze liefde voor Hem. Nemen wij de kruisen van ons leven op onze schouders en treden wij in Zijn voetstappen? Dit is het antwoord op de verlossingsaanbod dat Hij ons gaf door uit liefde voor ons aan het kruis te sterven.
Echt Christen-zijn is niet iets voor één uur in de week. Het is geen korte bevlieging. Echt Christen-zijn is Christus onvoorwaardelijk liefhebben. Dit uit zich in volgehouden dagelijkse trouw, zoals de Heer zegt: "elke dag opnieuw zijn kruis opnemen".
Toch is het navolgen van de Heer beslist niet droevig of uitzichtloos. Wij gaan immers met Hem op naar de verrijzenis. Zijn lijden en dood zijn voor ons de weg geworden naar het eeuwig leven, naar onze God en Schepper. Hij heeft ook aan allen die Hem navolgen eeuwig leven beloofd. Het is deze belofte, deze zekerheid die ons leven als Christen zinvol maakt en die ons de kracht geeft om ook in moeilijke ogenblikken Hem de eerste plaats te geven en Hem ons leven te laten bepalen.

Gebed tot de H. Geest (naar van Sint Augustinus)
Heilige Geest adem zo in mij dat mijn denken heilig wordt
Heilige Geest bewerk in mij dat mijn doen een laten geheiligd wordt
Heilige Geest daag mij uit de liefde te beminnen
Heilige Geest maak mij sterk om het heilige te beschermen
Heilige Geest behoed mij zodat ik nooit loslaat wat heilig is.

Blasiuszegen
Op zaterdag 3 februari kan men na de Mis van 18.00 uur de Blasiuszegen ontvangen

Zaterdag vóór carnaval geen H. Mis in Meers
Op zaterdag 10 februari is er geen Eucharistieviering in Meers v.w. de optocht. Zondag 11 februari is de H. Mis om 9.45 uur in Meers.
Carnavalszaterdag

Vastenactie
Ook dit jaar willen we ons inzetten voor een opleidingsproject in Kameroen. Kameroen is het land waar pater Meulemans (die nu in Brunssum woont en werkt) 40 jaar werkzaam geweest is als missionaris. Drie jaar geleden is een Kameroense oud-stagiair van pater Meulemans tot bisschop benoemd van Bafang, een nieuw bisdom in Zuid-Kameroen. De jonge bisschop, Mgr. Abraham Komé, is nu druk bezig om zijn bisdom op te zetten en te structureren. Een belangrijk aandachtspunt is een opleidingscentrum voor volwassenen en in het bijzonder voor vrouwen. Dat wil hij realiseren in het hart van het bisdom in de stad Bafang zelf, waar veel mensen natuurlijkerwijze naar toe komen. Door de opleiding van m.n. vrouwen te stimuleren, wil hij een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid creëren. Dat is van belang voor de ontwikkeling van zowel de samenleving als van de lokale kerkgemeenschap.
Wij zetten de bekende offerblokken achter in onze kerken. U kunt daar uw bijdrage indoen.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Vasten en onthouding
Voor de Kerk zijn er maar twee verplichte vastendagen, die enkel gelden voor Christenen tussen 21 en 65 jaar. Deze twee dagen zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag. Deze verplichting houdt in: geen vlees eten en slechts een volle maaltijd per dag te gebruiken.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Meers: Mia Backhuis-Lemmens (81 j.), Lindendriesstraat 6, Stein.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 1 februari.
In Meers: op dinsdagavond 6 februari.

Persoonlijke instellingen