Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Maria ten Hemelopneming
Op woendag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De H. Missen zijn den als op zondag. Dinsdagavond is vooravondmis zoals op zaterdag (18.00 in Meers).
Wij kunnen Maria's hulp en bescherming inroepen. Immers zij was degene die God had uitgekozen om de moeder van zijn Zoon te worden. Tot haar werd de vraag gericht of zij zich totaal aan God wilde "even, of zij zijn Zoon wilde dragen.
Alhoewel Maria bij het bezoek van de engel nog niet wist wet die vraag allemaal zou inhouden, antwoordde ze vol vertrouwen: "Mij geschiede near uw woord!" Zij liet alles aan God over, instinctief wetend dat dit zeker niet zonder grote offers en veel lijden zou gaan. Zo heeft zij als eerste in alle vrijheid en edelmoedigheid "ja" gezegd op het aanbod van eeuwig heil dat God ons deed in Christus.
God koos haar uit, een maagd zonder erfzonde, omdat voor de geboorte van zijn Zoon alleen het beste goed genoeg was. Maria die als eerste bij Zijn menswording betrokken was, is later ook de eerste die deelt in de vruchten van de verlossing van haar Zoon. Zij is de eerste die met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen.
Wij allen hopen daar eens met haar te zijn op de dag van het oordeel, als de Heer ook ons lichaam zal doen opstaan uit het graft Intussen is zij onze grote voorspreekster.

Uit de geschriften van de grote Maria-vereerder de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar († 1941) (feestdag 14 augustus)
Door het lijden naar de heerlijkheid.
Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van de gehele mensheid.
De blik van de ongelovige reikt niet verder dan zijn doodskist. Hij blijft gevangen in de stoffelijke wereld. Ziet die mensen eens aan die zijn bevangen in het grofste materialisme: zij hebben de mensheid geluk durven beloven! Zelfs alles wat de wereld kan geven, bevredigt de mens niet. Al haar goederen hebben hun beperkingen, zij stellen teleur en daardoor ontstaat het verlangen naar een groter en duurzaam geluk.
De onbevlekt ontvangen Moeder zei op het uur van de aankondiging van Christus' geboorte: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord' (Lc. 1, 38). In deze woorden ligt onze gehele zaligheid, maar ook wordt daarin onze taak hier op aarde beschreven. God heeft ons geschapen om zijn instrumenten te zijn. Laten wij onze heilige Moeder smeken ons te leren hoe een dienstmaagd van de Heer moet zijn.
Wij moeten er met alle kracht naar streven God de Heer de hoogste eer te bewijzen. Wij moeten proberen Jezus zo lief te hebben als zijn heilige Moeder Hem heeft liefgehad. Zij is God het meest nabij. Wanneer wij haar naderen, naderen wij God zelf.
Ons leven is soms heel moeilijk en dan denken wij dat er geen uitweg meer is. Doordat we niet alles kunnen weten, zien we niet dat er een verband bestaat tussen de tegenspoed die ons kwelt en ons werkelijk geluk. Wat moeten we dan doen? Op God vertrouwen! Wanneer we op God vertrouwen, bewijzen we - ondanks ons beperkte inzicht in de samenhang der dingen - God grote eer, want we erkennen dan zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn macht.
Wij moeten niet nalaten telkens weer, evenals Jezus in de hof van Olijven, te zeggen: 'Niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt' (Mt. 26, 39). Wanneer God goedvindt en beschikt dat ons gebed niet verhoord wordt en dat wij de kelk tot de bodem moeten ledigen, laten we dan niet vergeten dat Jezus niet slechts geleden heeft, maar daarna ook in heerlijkheid is verrezen. Ook wij kunnen de verrijzenis slechts bereiken door lijden heen.

H. Vormsel op vrijdag 23 november 2018 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal deken van Rens uit Sittard het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 25 september; 9, 23 en 30 oktober; (16 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 6, 13 en 20 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 22 september a.s.

Wist u dat?

  • de Mariakerk over een nieuwe beamer beschikt?
  • deze veel sterker is dan de vorige?
  • deze 5000 ansi-lumen licht levert en op laser gebaseerd is?
  • daarom ook geen lamp meer vervangen dient te worden?
  • wij hopen dat nu iedereen de tekst kan volgen van overal in de kerk?
  • het kleine klokje van de Mariakerk het kennelijk te warm gekregen heeft en er de brui aan geeft?
  • dit z.s.m. gerepareerd zal worden?
  • wij hopen dat u allen heelhuids de hitte hebt overleefd en nog zult overleven?
  • de vakantietijd gelegenheid biedt om de Heer extra op te zoeken in de Eucharistie?
  • de volgende Wegwijzer de nieuwe geloofscursus zal aankondigen?


Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 12 augustus, 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 2 augustus.
In Meers: op dinsdagavond 7 augustus.

Persoonlijke instellingen