Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Blasiuszegen
Op zaterdag 2 en zondag 3 februari a.s. wordt naar jaarlijks gebruik na de H. Mis de Blasiuszegen gegeven. St. Blasius was een bisschop en martelaar uit de 4de eeuw uit Sebaste in Armenië. Terwijl hij in de gevangenis zat in afwachting van zijn terechtstelling redde hij een jongen die een visgraat had ingeslikt van de verstikkingsdood door hem te zegenen met kaarsen. Hieruit is de zogenaamde Blasiuszegen ontstaan. De priester houdt twee kaarsen rond de hals van de ontvanger en bidt: "Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop en martelaar, moge God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest".

Maria Lichtmis
Op 2 februari a.s. viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis of Opdracht van de Heer in de tempel. Op deze dag herdenken we hoe het kind Jezus, overeenkomstig de voorschriften van de Joodse wet, op de veertigste dag na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel van Jeruzalem. We vieren ook nu weer één van de aspecten van de betekenis van de menswording van de Heer. Op die dag werd het kind van Maria door Simeon in de tempel herkend en erkend als het Heil dat God bereid heeft voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Van oudsher is het het gebruik om op deze dag kaarsen te zegenen en eventueel een lichtprocessie te houden in de kerk, vandaar de naam ook van dit feest: Maria Lichtmis. Omdat wij echter op zaterdagavond 2 februari al de vooravond van de zondag vieren is er geen lichtritus, wel is er de Blasiuszegen na de Eucharistieviering.

Wist u dat?

 • de grote klok van de Mariakerk tijdelijk buiten werking is?
 • ze z.s.m. weer zal luiden?
 • 26 kinderen zich voorbereiden op de eerste H. Communie?
 • de wet van Murphy ook in de kerk geldt?
 • op een van de koudste dagen van het jaar de verwarming van de St. Augustinuskerk vlak voor een uitvaart ermee ophield?
 • wij gelukkig nog 2 van de 5 verwarmingsunits opgestart kregen voor de H. Mis?
 • ze intussen weer draait op 60% in afwachting van vervanging?
 • intussen de nodige stappen ondernomen zijn om deze vervanging nog dit jaar rond te krijgen?
 • er om bekende redenen op carnavalszaterdag 2 maart 2019 geen H. Mis zijn in de St. Jozefkerk in Meers?
 • er dan wel een H. Mis is op zondag 3 maart om 9.45 u?
 • wij onbedoeld door werkzaamheden in de pastorie van Meers de kieners in het patronaat zonder water gezet hebben?
 • ze daar een bestuur hebben dat best in de Sahara zou overleven?
 • dat zij het probleem creatief konden oplossen?
 • intussen weer alles normaal is?


Uit de 'Inleiding tot het devote leven' van de H. Franciscus van Sales, bisschop van Genève ( † 1622)
Op verschillende manieren moeten wij de devotie beoefenen.

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, 'ieder naar zijn soort' (Gen. 1,11). Zo beval Hij ook aan de Christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep.
Deze devotie moet op telkens andere manier worden beoefend door de edelman, de ambachtsman, de dienstknecht, de vorst, de weduwe, het jonge meisje en de gehuwde vrouw. Maar dat niet alleen: ook de praktijk van de devotie moet aangepast zijn aan de vermogens, de zakelijke situatie en de taak van ieder afzonderlijk. Ik bid u, Philothea, zeg mij of het gepast zou zijn dat een bisschop als een kartuizer in eenzaamheid zou willen leven? Zouden gehuwden net zo min als kapucijnen bezit willen verwerven? Zou een ambachtsman als een kloosterling de hele dag in de kerk willen zitten? Zou een kloosterling zich net als een bisschop de hele tijd moeten bezighouden met allerlei vergaderingen ten dienste van de evenmens? Toch komt deze fout vrij vaak voor!
Neen, Philothea, als de devotie echt is, doet ze aan niets afbreuk, maar maakt ze juist alles volmaakt. Als ze echter in tegenspraak komt met het rechtmatige beroep van iemand, is ze ongetwijfeld vals.
'De bij', zegt Aristoteles, 'haalt haar honing uit de bloemen zonder ze aan te tasten.' Zij laat ze intact en ongedeerd, zoals zij ze gevonden heeft. Maar de echte devotie doet het nog beter: niet alleen doet ze geen afbreuk aan enig beroep of enige zakelijke situatie, maar ze siert en verfraait ze. Alle soorten edelstenen krijgen, als men ze in honing dompelt, nog meer glans, iedere steen naar zijn eigen kleur. Zo wordt iedereen prettiger in zijn beroep als hij dit met devotie gepaard doet gaan: de zorg voor het gezin wordt rustiger, de liefde tussen man en vrouw oprechter, de trouw aan de dienst van de vorst groter. Alles waar men zich mee bezighoudt, wordt met grotere mildheid en liefde gedaan.
Het is een dwaling, ja zelfs een ketterij, het devote leven te willen verbannen uit een compagnie soldaten, uit de werkplaats van ambachtslieden, uit de hoven van vorsten, uit het huishouden van gehuwden. Weliswaar, Philothea, kan men een devotie die louter contemplatief is, of kloosterlijk, of religieus, niet in deze beroepen beoefenen; maar behalve deze drie soorten devotie zijn er nog diverse andere, die geëigend zijn om hen die in een wereldlijke staat leven, tot de volmaaktheid te brengen.
Waar wij ons ook bevinden, wij kunnen en moeten naar een leven van volmaaktheid streven.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Els Gerits-Stassen (68 j.), Koolweg 30.; Annie Tilmans-Eberson (88 j.), Aelserhof 51; Lies Dorgeloos-Haenen (93 j.), Aelserhof 1K619; Annie van Schendel-Haenen (99 j.), Spoorstraat 23.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 7 februari.
In Meers: op dinsdagavond 5 februari.

Persoonlijke instellingen