Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 1 april 2020.

Periode: 7 - 20 maart 2020

Vastenactie 2020
Wij willen ons dit jaar aansluiten bij een project van Kerk in Nood. Ons project is bedoeld om de naar schatting 40.000 Christenen te steunen die op de vlucht zijn in Syrië nu in de Turks-Syrische oorlog. Het gaat hier om hulp in alle mogelijke vormen aan m.n. onze geloofsgenoten op de vlucht voor geweld.
Via Kerk in Nood komt het geld terecht bij de aartsbisschop Warda van Erbil. Meer info: https://kerkinnood.nl/actueel/steun-door-turkse-inval-ontheemde-syrische-christenen/
U kunt ook rechtstreeks overmaken naar Kerk in Nood, Peperstraat 11-13, 5211 KM 's Hertogenbosch. rek. NL64 FVLB 0227 1754 84. Hun anbinummer is: 002865841

Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2020 vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats naar aanleiding van het "Mirakel van Amsterdam" in 1345. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo'n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.
De algemene intentie voor dit jaar luidt: "De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…".
Het is een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit heel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd.
Mgr. Dr. E. de Jong zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen en met hen de Stille Omgang lopen. De route gaat via de Kalverstraat, Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, Warmoestraat en Nes.
We beginnen de Stille Omgang, na aankomst aan het Spui in Amsterdam, rond 23.30 uur en lopen richting St. Nicolaaskerk alwaar om 00.30 uur de Plechtige Hoogmis begint met als hoofdcelebrant Mgr. De Jong. Na de H. Mis gaat de tocht terug richting Spui, waar na afloop in de nabij gelegen Lutherse Kerk de gelegenheid is koffie te drinken en een broodje te eten.
Om ± 02.45 vertrekken we met de bussen vanaf het Rokin weer naar huis.
De bus vertrekt vanuit Elsloo vanaf de voormalige bushalte Michiel de Ruyterstraat nr. 1 op zaterdag 21 maart om 18.55 uur, alwaar men op zondagmorgen 22 maart om ± 06.00 uur weer zal arriveren.
De kaarten kosten € 25.- per persoon. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 13 maart a.s. bij P. Sniekers, Michiel de Ruyterstraat 6 te Elsloo, tel.: 437 2673, e-mail: sniekers@12move.nl.

Uit 'Overwegingen over de christelijke leer' van H. John Henry kardinaal Newman (†1890)
De slavernij van de zonde.

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen in de heerlijkheid van de heiligen op aarde. Los van U, bezit geen enkel wezen heiligheid of kracht. Mijn God, ik wil U als zodanig aanbidden. Ik wil met heel mijn hart die grote waarheid inzien en belijden, dat Gij niet slechts almachtig zijt, maar dat er nergens enige macht of kracht of sterkte bestaat dan in U.
Mijn God, als Gij de kracht van alle geesten zijt, wat zijt Gij dan mijn kracht bij uitstek! Hoe waar is het - en wel zo dat niets méér waar is - dat ik geen kracht heb dan, in U! Ik heb het diepe innerlijke gevoel, mijn God, dat ik, telkens als ik aan mijzelf word overgelaten, de verkeerde kant opga. Zo zeker als een steen op de grond valt wanneer hij wordt losgelaten, even zeker vallen mijn hart en mijn geest hopeloos neer wanneer ze door U worden losgelaten. Gij moet mij met uw rechterhand steunen, anders kan ik niet blijven staan. Wat is het vreemd, maar wat is het ook waar, dat al mijn natuurlijke neigingen gericht zijn op traagheid, op onmatigheid, op het verwaarlozen van de vroomheid, op het verwaarlozen van het gebed, op liefde voor de wereld, niet op liefde voor U, of liefde voor de heiligheid, of liefde voor zelfbeheersing. Ik keur goed en loof wat ik niet doe. Mijn hart loopt achter nutteloze dingen aan en ik richt mij naar de dood, ik richt mij naar bederf en ontbinding, los van U, onsterfelijke God.
Mijn God, ik heb genoeg ervaren hoe vreselijk de slavernij van de zonde is. Als Gij er niet zijt, merk ik dat ik mijzelf niet kan beheersen, hoezeer ik het ook wil. Dan val ik in handen van mijn eigen koppigheid, trots, zinnelijkheid en egoïsme. En zij krijgen iedere dag steeds meer vat op mij, totdat ik er geen weerstand meer aan kan bieden. Mettertijd wordt de oude Adam in mij zo sterk dat ik een pure slaaf word. Ik beken dat dingen verkeerd zijn die ik niettemin toch doe. Vol bitterheid betreur ik mijn slavernij, maar ik kan er niet los van komen. Wat is de zonde een tirannie! Ze is een zware last, die mij verlamt - en wat zal het einde zijn? Omwille van uw zo kostbare verdiensten en bij uw almacht smeek ik U, mijn Heer, geef mij leven en heiligheid en kracht! Heilige God, geef mij heiligheid; sterke God, geef mij kracht; onsterfelijke God, geef mij volharding. Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

Meester van Elsloo 2.0
Zoals eerder bericht, hebben wij een bijzonder beeld gekregen voor de St. Augustinuskerk. Wij zijn van plan het door Vera Teunen gemaakte eikenhouten Madonnabeeld in de stijl van de meester van Elsloo op zondagmiddag 5 april (Palmzondag) om 15.00 uur in te zegenen en op zijn plaats te zetten. Nadere info volgt nog. (Meer info op onze website en in de vorige Wegwijzer).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 maart, 12 april, 19 april, 10 mei, 14 juni en 12 juli om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen