Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Elsloo: Kerkdeurcollecte Jeugdkoor
Op zondag 23 juni a.s. wordt de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor ons Jeugdkoor, dat bijna iedere zondag de H. Mis van 11.00 uur opluistert, gehouden. De collecte wordt in uw milddadigheid aanbevolen.

Vakantietip.
Elke dag bestaat de mogelijkheid om de Heer persoonlijk te ontmoeten in de H. Communie. Waarom niet naar Hem gaan die zich dagelijks aan ons geven wil?

DVD en foto eerste H. Communie
De usb-stick met film en de foto van de eerste H. Communie zijn nog in voorbereiding. Zodra ze klaar zijn worden zijn thuisbezorgd. Even geduld dus.

Processie
Dank aan alle deelnemers, fanfare, medewerkers, buurtvereniging Catsop, de verzorgers van de rustaltaren en versiering, hemeldragers, .. voor het welslagen van dit gebeuren.
Het heeft velen verbaasd dat de hemel niet meegedragen werd dit jaar. Ondanks een restauratie in de afgelopen weken van de 93 jaar oude draagstangen begaf een ervan bij het vertrek in de kerk. Jammer, maar helaas. Wij zullen de draagstangen grondig restaureren of door kopieën vervangen vóór de volgende processie.

Naar aanleiding van sacramentsdag:
Uit de geschriften van de heilige priester Thomas van Aquino († 1274)
O kostbare en wonderlijke maaltijd!

Omdat de eniggeboren Zoon van God ons deelachtig wilde maken aan zijn eigen wezen, heeft Hij ons bestaan op zich genomen: Hij is mens geworden om de mensen te vergoddelijken. Bovendien heeft Hij wat Hij van ons heeft genomen, weer geheel aan ons geschonken omwille van ons heil. Want op het altaar van het kruis bood Hij God de Vader zijn lichaam aan als offer voor onze verzoening. Zijn bloed vergoot Hij als losprijs en tevens als een waterbad om ons te verlossen uit de ellende van de slavernij en ons te reinigen van alle zonden.
De gedachtenis aan zo'n grote weldaad heeft Hij onder ons levend willen houden voor altijd. Daarom liet Hij zijn getrouwen zijn lichaam na als voedsel en zijn bloed als drank in de vorm van brood en wijn.
O kostbare en wonderlijke maaltijd, heilzaam en zoet van smaak! Immers, wat kan er kostbaarder zijn dan deze maaltijd waarin niet het vlees van kalveren en bokken, zoals vroeger onder de Wet, maar Christus zelf, waarachtig God, ons als voedsel wordt gegeven? Wat is er wonderlijker dan dit sacrament?
Geen sacrament ook is heilzamer dan dit, want het verwijdert de zonden, vermeerdert de deugden en verrijkt ons diepste wezen met een overvloed van geestelijke gaven.
Het wordt in de gemeenschap van de gelovigen voltrokken voor levenden en doden. Zo komt aan allen ten goede wat voor het heil van allen is ingesteld.
Hoe zoet van smaak tenslotte dit sacrament is, kan niemand onder woorden brengen. Hier proeft men immers de geestelijke zoetheid aan haar bron zelf, hier gedenkt men de alles overtreffende liefde waarvan Christus in zijn lijden heeft getuigd.
Welnu, om de onmetelijkheid van die liefde dieper in het hart van zijn volgelingen in te prenten, heeft de Heer bij het laatste avondmaal dit sacrament ingesteld, toen Hij - na de viering van het pascha met zijn leerlingen - uit deze wereld heenging naar de Vader.
Zo heeft Hij als blijvend aandenken aan zijn lijden en dood dit sacrament nagelaten, de vervulling van de vroegere voorafbeeldingen, het grootste van zijn wonderwerken en een uitzonderlijke troost voor hen die zouden treuren over zijn afwezigheid.
Erken in het brood het lichaam dat hing aan het kruis, erken in de beker het bloed dat vloeide uit de zijde. Neemt dan en eet het lichaam van Christus, neemt en drinkt het bloed van Christus. De Heer heeft dit sacrament ingesteld als aandenken aan zijn lijden, als vervulling van de oude tekenen, als grootste van zijn wonderwerken. Neemt dan en eet het lichaam van Christus, neemt en drinkt het bloed van Christus.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober en 10 november om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober en 5 november om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Gaan trouwen:
In Elsloo: René Frissen en Laura Killaars

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Meers: Sjeng Wijnen (93 j.), Bradleystraat 23, Sittard.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 11 juli (!).
In Meers: op dinsdagavond 2 juli.

Persoonlijke instellingen