Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 5, 12 en 19 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 24 september a.s.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Op maandagavond 28 september a.s. zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1993 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Wist u dat?

  • onze nieuwe bisschop op bezoek is gekomen?
  • dat dit gebeurde in het kader van zijn driedaags bezoek aan het dekenaat Sittard?
  • wij een bijzonder aardige maar korte ontmoeting met hem hadden?
  • wij de deuren en meterkast van de St. Jozefkerk wilden schilderen?
  • dit onverwacht geleid heeft tot het opnieuw bekleden van de kleine deur naar het verwarmingshok in de Jofferenstraat?
  • ook de voordeuren niet meer met een kleine ingreep te herstellen zijn?
  • de nodige voorbereidingen lopen om de bestaande deuren opnieuw te bekleden?
  • omdat het tussendoor moet gebeuren nog wel enige tijd kan duren?
  • wij blij zijn dat het nieuwe schooljaar weer begonnen is?


Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over het evangelie van Johannes
Een nieuw gebod.

De Heer Jezus verklaart uitdrukkelijk dat Hij aan zijn leerlingen als nieuw gebod geeft, elkaar te beminnen: 'Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben' (Joh. 13, 34).
Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: 'Bemin uw naaste als uzelf' (Lev. 19, 18)? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd, wat zo oud blijkt te zijn? Of is het wellicht hierom een nieuw gebod, omdat het ons na het afleggen van de oude mens, bekleedt met de nieuwe mens? Want wie het hoort, of liever eraan gehoorzaamt, wordt nieuw gemaakt door de liefde, niet door iedere liefde maar door die welke de Heer onderscheidde van de zondige liefde. Daarom voegde Hij er de woorden aan toe: 'Zoals Ik u heb liefgehad.'
Deze liefde maakt ons nieuw, zodat wij nieuwe mensen zijn, erfgenamen van het Nieuwe Testament, zangers van het nieuwe lied. Deze liefde heeft zelfs degenen die in vroeger tijden rechtvaardigen waren, aartsvaders en profeten, nieuw gemaakt, zoals later de apostelen; deze liefde vernieuwt ook nu de volken en verzamelt uit het hele mensdom dat over de aarde is verspreid, een nieuw volk: het lichaam van de pasgehuwde bruid van Gods eniggeboren Zoon, van wie in het Hooglied wordt gezongen: 'Wie is zij die daar omhoog stijgt stralend wit?' (Ps. 8,5- LXX). Ja, stralend wit, want zij is nieuw geworden, waardoor anders, dan door het nieuwe gebod?
Om deze reden zijn de ledematen in dit lichaam voor elkaar bezorgd; en als één lid lijdt, lijden alle ledematen mee; en als één lidmaat geëerd wordt, delen alle ledematen in de vreugde. Want zij beluisteren en eerbiedigen dit woord: 'Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben.' Zij beminnen niet als mensen die elkaar in het verderf storten, en ook niet als mensen die elkaar beminnen omdat ze mensen zijn, maar zij beminnen elkaar omdat ze 'goden zijn en kinderen van de Allerhoogste' (Ps. 82, 6) en omdat zij broeders en zusters zijn van de eniggeboren Zoon. Zij beminnen immers elkaar met de liefde waarmee Hij hen heeft liefgehad. De Zoon heeft de bedoeling hen te voeren tot die eindbestemming die hen wel moet bevredigen, omdat daar hun verlangen bevredigd wordt met alles wat goed is. Dan immers zal niets aan het verlangde ontbreken, als God alles in allen zal zijn.
Deze liefde wordt ons geschonken door Hemzelf die zegt: 'Zoals Ik u heb liefgehad, moet ook gij elkaar liefhebben' (Joh. 15,12). Door ons te beminnen heeft de Heer tot stand gebracht, dat wij door onderlinge genegenheid hecht met elkaar verbonden worden en dat wij als ledematen, door zo'n sterke band aaneengesmeed, het lichaam zouden zijn van dit hoofd.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december en 7 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Edo Gerards (68 j.), Bloemenweg 67, Sittard.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 5 september.
In Meers: op dinsdagavond 3 september.

Persoonlijke instellingen