Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Allerheiligen en allerzielenviering
Op donderdagavond 31 oktober 18.00 u (St. Jozefkerk) en vrijdag 1 november om 8.30 u (St. Augustinuskerk) en 11.00 u (Mariakerk) vieren we Allerheiligen zoals op zondag. Op zaterdag 2 november vieren wij de gedachtenis van allerzielen. Op donderdagmiddag 31 oktober is gewone mis van de dag in Aelserhof.
Op zondagmiddag 3 november is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk, waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof (Op de Berg).
Met Allerheiligen vieren wij het feest van hen die nu reeds bij God zijn. Velen van hen kennen wij met naam: Maria, de apostelen, de heiligen. Maar ontelbare anderen, allicht ook verwanten en dierbaren hebben reeds hun einddoel bereikt en zijn gelukkig bij God.
Met Allerzielen bidden wij voor al onze overledenen, met name voor hen die nog uitgezuiverd dienen te worden van kwaad dat hen aankleeft. Voor hen kunnen we enkel bidden en offeren. Zoals de H. Schrift het verwoordt in 2 Mac. 12,45, waar zij spreekt over Judas Maccabeüs: "Bovendien overwoog hij, dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken."

Uit de pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd van het Tweede Vaticaans Concilie
Het mysterie van de dood.

Het raadsel van het menselijk bestaan is het grootst ten aanzien van de dood. De mens wordt niet alleen gekweld door pijn en door een voortschrijdende aftakeling van zijn lichaam, maar ook en zelfs nog meer door de vrees voorgoed te verdwijnen.
Instinctmatig reageert hij echter juist, als hij huivert bij de gedachte aan een totale ondergang en een definitief einde van zijn persoon en dit alles weigert te aanvaarden. De kiem van de eeuwigheid die hij in zich draagt en die niet te herleiden is tot louter materie, verzet zich tegen de dood. De grootste technische prestaties, hoe nuttig ze ook zijn, kunnen de angstige bezorgdheid van de mens niet wegnemen. Immers, de verlenging van de biologische levensduur kan niet voldoen aan dat onverwoestbaar innerlijk verlangen naar een verder leven.
Terwijl nu ten aanzien van de dood alle verbeelding te kort schiet, verzekert de kerk toch, krachtens goddelijke openbaring, dat God de mens heeft geschapen voor een gelukkig einddoel, over de grenzen heen van de aardse ellende. Ook leert het christelijk geloof dat de lichamelijke dood, waaraan de mens onttrokken was als hij niet had gezondigd, overwonnen wordt, wanneer de almachtige en barmhartige Heiland de mens zal herstellen in het heil dat door eigen schuld verloren is gegaan.
God heeft de mens geroepen en blijft hem roepen om Hem met zijn hele wezen aan te hangen in blijvende gemeenschap met het onvergankelijk goddelijk leven. Dit nu is de overwinning die Christus heeft behaald in zijn verrijzenis ten leven, toen Hij door zijn eigen dood de mens bevrijd heeft van de dood.
Aan iedere mens dus die ernstig nadenkt, geeft een degelijk gegrond geloof een antwoord op de angstige vragen omtrent de menselijke toekomst. Het geeft hem tegelijkertijd de mogelijkheid om door Christus in gemeenschap te treden met zijn dierbare broeders en zusters die door de dood aan hem ontrukt zijn. Immers, het geloof biedt de hoop dat zij het ware leven bij God hebben verkregen.
Op de christen drukken ongetwijfeld de noodzaak en de plicht om, te midden van vele wederwaardigheden, tegen het kwaad te strijden en ook de dood te ondergaan. Maar in gemeenschap met het paasmysterie en gelijkvormig aan Christus' dood, gaat hij, gesterkt door de hoop, de verrijzenis tegemoet.
Dit geldt niet alleen voor hen die in Christus geloven, maar ook voor alle mensen van goede wil, in wie de genade onzichtbaar aan het werk is. Want omdat Christus voor allen gestorven is en omdat de mens slechts één uiteindelijke roeping heeft, namelijk een goddelijke, moeten wij eraan vasthouden dat de heilige Geest allen in staat stelt om, op een wijze die aan God bekend is, aan dit paasmysterie deel te hebben.
Zo groot is dit mysterie van de mens dat voor de gelovigen oplicht uit de christelijke openbaring. Door Christus en in Christus dus wordt het raadsel van pijn en dood opgehelderd, dit raadsel dat, los van het evangelie, ons beklemt. Christus is verrezen! Door zijn dood heeft Hij de dood vernietigd en ons het leven gegeven, zodat wij, als zonen in de Zoon, door de Geest kunnen roepen: 'Abba, Vader!' (Rom. 8, 15; Gal. 4, 6).

Ook dat nog!
Soms is de werkelijkheid sterker dan je voorstellingsvermogen. Zo overkwam het ons een paar jaar geleden dat een woedende begrafenisondernemer aan de pastorie (Bandkeramiekstraat) verscheen:
O - "Waarom is de kerk hier nog niet open?"
P - "De uitvaart is, zoals met u afgesproken, in de St. Augustinuskerk en die is beslist open."
O - "Ik zie er niets van."
P - "Dit hier is de Mariakerk!"
O - "Moet ik u als pastoor nog gaan uitleggen hoe de kerken in Elsloo heten? Iedereen in Elsloo weet dat dit hier de Augustinuskerk is."
P - "Dit is de Mariakerk. De oude kerk is de St. Augustinuskerk."
De man bleek niet te bedaren. Ik heb dan de deur maar dicht gedaan.
Als je denkt dat dit alles is.
Een man komt aan de deur met de vraag wanneer de Mariakerk gesloten wordt?
(<i>Hij wil zeker bij tante Fien met een nieuwtje aankomen).</i>
P - "Dat is helemaal niet aan de orde en nooit aan de orde geweest. Hoe komt u erbij?"
M - "Iedereen weet dat! Heel Elsloo zegt het! Er komen winkels en appartementen."
P - "Het is niet zo. Maar u kunt beslist de projectontwikkelaar noemen die ermee bezig is."
Ook deze man bleek niet te bedaren. Ook nu heb ik de deur maar dicht gedaan.
Tegen een oven kan je niet gapen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 7 november.
In Meers: op dinsdagavond 5 november.

Persoonlijke instellingen