Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 2: Regel 2:
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
-
<b>Uit een toespraak van de heilige Carolus Borromeo, bisschop van Milaan (<i>† 1584</i>)<br>
 
-
Je moet handelen in overeenstemming met je woorden.</b><br>
 
-
Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen daartoe te gebruiken, namelijk vasten, bidden, het vermijden van slecht gezelschap en van schadelijke en gevaarlijke vriendschappen.<br>
 
-
Zo iemand klaagt erover dat hem - als hij het koor betreedt om het getijdengebed te zingen of zich klaarmaakt om de [[Eucharistie]] te vieren - onmiddellijk duizenden dingen voor de geest komen die hem van God afhouden. Maar wat heeft hij in de sacristie gedaan alvorens het koor te betreden of de [[Eucharistie]] te vieren? Welke middelen heeft hij aangewend om de aandacht erbij te houden?<br>
 
-
Wil je dat ik je leer hoe je in de deugd voortgang kunt boeken? Hoe je - als je al in het koor aandachtig was - een volgende keer nog aandachtiger kunt zijn, zodat je dienst nog meer aan God behaagt? Luister dan naar wat ik zeg. Als er al een vonkje van de goddelijke liefde in je ontstoken is, haal het dan niet onmiddellijk te voorschijn en stel het niet aan de wind bloot. Laat de oven gesloten, zodat hij niet kan afkoelen en zijn warmte verliezen; dat wil zeggen: ontvlucht zoveel mogelijk de verstrooidheden, blijf verenigd met God, mijd holle gesprekken.<br>
 
-
Is het jouw taak te prediken en te onderrichten? Studeer en leg je toe op al wat nodig is om deze taak naar behoren te vervullen. Draag er zelf zorg voor in de eerste plaats te preken door je leven en je daden, zodat je toehoorders niet spottend hun hoofd schudden bij je woorden, als ze het ene horen, maar het andere zien.<br>
 
-
Je staat in de zielzorg? Verwaarloos dan de zorg voor jezelf niet en geef jezelf niet helemaal weg aan anderen, zodat er voor jou niets meer van jezelf overblijft. Je moet de zielen waarvoor je verantwoordelijk bent, wel indachtig zijn, maar dan wel zo dat je jezelf niet vergeet.<br>
 
-
Medebroeders, weet wel dat er voor mensen van de kerk niets zo noodzakelijk is als het inwendig gebed, dat aan al wat we doen, voorafgaat, het begeleidt en volgt. De profeet zegt: ik zal zingen en begrijpen (<i>vgl. Ps. 101, 1 vv</i>). Als je de sacramenten bedient, mijn broeder, overweeg wat je doet. Als je [[Eucharistie]] viert, overweeg wat je offert. Als je het koorgebed zingt, overweeg wat je zegt en tegen wie je het zegt. Als je in de zielzorg staat, overweeg door welk bloed de zielen zijn gezuiverd en zo 'zal alles bij je met liefde gebeuren' (<i>1 Kor. 16,14</i>). Op die wijze zullen we gemakkelijk alle moeilijkheden kunnen overwinnen die we elke dag noodzakelijkerwijze in groten getale - zo is nu eenmaal ons leven - ondervinden. Daardoor zullen we de kracht hebben om Christus zowel in ons als in de anderen voort te brengen.<br>
 
-
<br>
 
-
<b>Nog straffer</b><br>
 
-
Vorige Wegwijzer hebben wij bericht over de onmogelijkheid om valse geruchten over de sluiting van de [[Mariakerk]] uit de wereld te helpen.<br>
 
-
Welnu. Het kan nog straffer. Een Zuid-Limburgs [[kerkbestuur]] kreeg van haar verzekering een brief die begon met: "Gezien het feit dat uw kerk gesloten is zijn wij zo vrij u een nieuwe polis te sturen". Dit bestuur viel helemaal uit de lucht. Ook daar was en is geen sprake van een geplande kerksluiting. Er waren daar zelfs geen geruchten over sluiting geweest. Sterker nog: de verzekering weigerde om het kerkbestuur te geloven!<br>
 
-
Je vraagt je wel af wat de volgende stap zal zijn. Moeten wij wellicht weer de kerktoren en de stormklok gaan bemannen om te waarschuwen voor naderbij sluipende bulldozers of sloopkogels in slagorde?<br>
 
-
<br>
 
<b>Wist u dat?</b>
<b>Wist u dat?</b>
-
* 6 jonge mensen zich voorbereiden op het [[H. Vormsel]]?
+
* wij acht kazuifels, waaronder een uitzonderlijk mooi St. Jozefkazuifel gekregen hebben, van een bevriende kloostergemeenschap?
-
* dat dit op vrijdag 22 november om 19.00 uur wordt toegediend in de [[Mariakerk]]?
+
* het St. Jozefkazuifel reeds naar de [[St. Jozefkerk]] is overgebracht en dat de andere verdeeld worden naar behoefte van onze drie kerken?
-
* wij hen en hun ouders alvast van harte proficiat wensen?
+
* wij een heel mooie piëta gekregen hebben?
-
* u vanaf 1 december uw kind(<i>eren</i>) kan inschrijven voor de eerste H. Communie in 2020?
+
* deze 90 cm hoog is?
-
* uiteraard iedereen deze viering mag bijwonen?<br>
+
* en volgens ons te plaatsen valt onder Jugendstil of art déco?
-
<br>
+
* wij het beeld daarom menen te kunnen dateren in de 1920-1930er jaren?
-
<b>Over het Vormsel</b><br>
+
* wij uiteraard open staan voor deskundigen die er meer van weten dan wij?
-
Het [[H. Vormsel]] is het sacrament van de zalving met de H. Geest. De H. Geest wil iedere gedoopte helpen om een leven te leiden dat God en de mensen aangenaam is.<br>
+
* deze piëta, op de bijbehorende piëdestal, in de St. Gerarduskapel van de [[St. Jozefkerk]] geplaatst is?
-
Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een volwassen lid van de Kerk.<br>
+
* wij in november gestart zijn met een H. Mis in het Arabisch op de tweede zaterdag van de maand?
-
Als uitdrukking van dit volwassen-worden zal hij/zij zelf de <i>doopbeloften</i> herhalen die zijn/haar ouders, samen met peter en meter, in zijn/haar naam hebben uitgesproken bij het [[Doopsel]].<br>
+
* wij hiermee tegemoet willen komen aan de vraag van een hele groep Arabisch sprekende Christenen die in de wijde omgeving wonen?
-
Zoals de apostelen op het Pinksterfeest de H. Geest ontvingen, waarna hun zending begon. Zo krijgen wij de vormelingen de H. Geest die hen zal bijstaan om als oprechte Christenen te leven.<br>
+
* deze H. Mis door een Iraakse priester wordt verzorgd?
 +
* de eerste keer meer dan 60 personen deelnamen?
 +
* dit een Rooms Katholieke Mis is maar van een andere ritus?
 +
* in dit geval de Syro-Malabaarse ritus is?
 +
* de R.K. Kerk meerdere liturgische riten kent?
 +
* maar dat de absoluut meest verspreide vorm de Romeinse liturgie is, die wij vieren?
 +
* in andere riten, de taal, volgorde van een aantal riten en de uitgebreidheid van diverse misonderdelen verschillen?
 +
* dat het hier wel om onze Kerk en ons geloof gaat?
 +
* de uurslag van de kerkklok in Meers af en toe een slag teveel had?
 +
* dit lange tijd niet opgemerkt werd?
 +
* het een moeilijk op te lossen software-probleem was?
 +
* maar dat het intussen opgelost is?
 +
* wij onze vormelingen van vrijdag 22 november en hun ouders willen feliciteren?<br>
<br>
<br>
<b>De eerste H. Communie 2020</b><br>
<b>De eerste H. Communie 2020</b><br>
-
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de [[Mariakerk]]. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op maandag in de [[Parochiezaal]] van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. <b>De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019.</b> Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op maandag 6 januari 2020. De ouderavond is op dinsdag 14 januari om 20.00 uur in de [[Parochiezaal]]. Verdere info volgt op onze website.<br><br>
+
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de [[Mariakerk]]. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de [[Parochiezaal]] van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. <b>De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019.</b> Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de [[Parochiezaal]]. Verdere info op onze website. In afwijking van de laatste paar jaren en van eerdere berichten zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(<i>st</i>)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.<br>
 +
<br>
 +
<b>Het feest van Christus koning.</b><br>
 +
Op zondag 1 december vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.<br>
 +
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles en allen. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Intussen leidt Hij ons allen met Zijn Voorzienigheid. Op de laatste dag echter zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.<br>
 +
Op zondag 8 december begint dan de adventstijd. Het is de periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.<br>
 +
<br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
-
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
+
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
<br>
<br>
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
-
In Elsloo: Tiny Jennissen-Hamers (<i>78 j.</i>), Tiendstraat 30; Graatje Kollard-Fredrix (<i>88 j.</i>), Bradleystraat 23, Sittard.<br>
+
In Elsloo: Sef Crombag (<i>87 j.</i>), St. Gillisstraat 14; Tiny Willems-Dolmans (<i>91 j.</i>), Wijngaardstraat 29.<br>
 +
<br>
 +
<b>Ziekencommunie</b><br>
 +
In Elsloo: op donderdagochtend 5 december.<br>
 +
In Meers: op dinsdagavond 3 december.<br>
<br>
<br>
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 4 dec 2019 om 00:56

Wist u dat?

 • wij acht kazuifels, waaronder een uitzonderlijk mooi St. Jozefkazuifel gekregen hebben, van een bevriende kloostergemeenschap?
 • het St. Jozefkazuifel reeds naar de St. Jozefkerk is overgebracht en dat de andere verdeeld worden naar behoefte van onze drie kerken?
 • wij een heel mooie piëta gekregen hebben?
 • deze 90 cm hoog is?
 • en volgens ons te plaatsen valt onder Jugendstil of art déco?
 • wij het beeld daarom menen te kunnen dateren in de 1920-1930er jaren?
 • wij uiteraard open staan voor deskundigen die er meer van weten dan wij?
 • deze piëta, op de bijbehorende piëdestal, in de St. Gerarduskapel van de St. Jozefkerk geplaatst is?
 • wij in november gestart zijn met een H. Mis in het Arabisch op de tweede zaterdag van de maand?
 • wij hiermee tegemoet willen komen aan de vraag van een hele groep Arabisch sprekende Christenen die in de wijde omgeving wonen?
 • deze H. Mis door een Iraakse priester wordt verzorgd?
 • de eerste keer meer dan 60 personen deelnamen?
 • dit een Rooms Katholieke Mis is maar van een andere ritus?
 • in dit geval de Syro-Malabaarse ritus is?
 • de R.K. Kerk meerdere liturgische riten kent?
 • maar dat de absoluut meest verspreide vorm de Romeinse liturgie is, die wij vieren?
 • in andere riten, de taal, volgorde van een aantal riten en de uitgebreidheid van diverse misonderdelen verschillen?
 • dat het hier wel om onze Kerk en ons geloof gaat?
 • de uurslag van de kerkklok in Meers af en toe een slag teveel had?
 • dit lange tijd niet opgemerkt werd?
 • het een moeilijk op te lossen software-probleem was?
 • maar dat het intussen opgelost is?
 • wij onze vormelingen van vrijdag 22 november en hun ouders willen feliciteren?


De eerste H. Communie 2020
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019. Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info op onze website. In afwijking van de laatste paar jaren en van eerdere berichten zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.

Het feest van Christus koning.
Op zondag 1 december vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles en allen. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Intussen leidt Hij ons allen met Zijn Voorzienigheid. Op de laatste dag echter zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.
Op zondag 8 december begint dan de adventstijd. Het is de periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Sef Crombag (87 j.), St. Gillisstraat 14; Tiny Willems-Dolmans (91 j.), Wijngaardstraat 29.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 5 december.
In Meers: op dinsdagavond 3 december.

Persoonlijke instellingen