Uitvaart

Uit Parwiki

1 Gang van zaken

Bij een overlijden dient men zelf contact op te nemen met een uitvaartondernemer. Deze bepaalt in overleg met de familie en de pastoor, dag en tijdstip van de uitvaart. De gebruikelijke vorm in onze parochie is een zogenaamde requiem-mis. De Eucharistie wordt dan opgedragen voor de zielenrust van de overledene. Men kan eventueel ook kiezen voor een gebedsdienst voor de overledene. Men kan in principe vrij kiezen vanuit welk van onze kerken de uitvaart gehouden wordt. De pastoor of de diaken kunnen eventueel behulpzaam zijn met het opstellen van het gedachtenisprentje. In Elsloo is het St. Augustinuskoor en in Meers het St. Caecilia-koor in principe bereid om de uitvaartdienst in de eigen kerken op te luisteren. (Kosten van het koor: € 100,00)

2 Vooravonddienst

In onze parochie kan men ervoor kiezen om voorafgaande aan de uitvaart in de reguliere avondmissen te (laten) bidden voor de overledene. Dit is de zogenaamde vooravonddienst. Het is in onze parochie de gewone Eucharistieviering van de dag (in de kerk waar voor die dag de Mis normaliter plaatsvindt), waarin enkel voor de zielenrust van de overledene en troost, enz. voor de familie gebeden wordt.
Het is dus geen verkapte uitvaart- of herdenkingsdienst, maar enkel een gewone Eucharistieviering waarin voor de overledene gebeden wordt.

3 Offergangdiensten

Tijdens de uitvaartdienst in de kerk is er een collecte voor de parochie. In de periode volgend op de uitvaart zal, volgens de gewoonte in onze parochie, zes keer voor de overledene een eucharistieviering worden opgedragen. Het plaatselijke gebruik wil dat in Elsloo deze zes missen in de zes maanden (iedere maand één) na de zeswekendienst gevierd worden. In Meers worden ze gevierd voorafgaand aan de zeswekendienst. Uiteraard kan men de momenten van deze diensten zelf in overleg kiezen en hoeft men het plaatselijke gebruik niet te volgen. Men kan er ook voor kiezen om deze offergangdiensten niet te laten plaatsvinden. Wij doen deze HH. Missen dan anoniem (bv. bijzondere intentie).

4 Vermelding op deze website

Een publieke kerkelijke uitvaart die in onze parochie gehouden wordt, wordt automatisch vermeld op de hoofdpagina vanaf het moment dat er definitieve afspraken met de nabestaanden gemaakt zijn. Deze vermelding blijft staan tot enkele uren na de uitvaart.

5 Klokken luiden

Zodra er een definitieve afspraak over de uitvaart in/door onze parochie gemaakt is is het een gebruik bij een publieke uitvaart om "voor dood te luiden" in de kerk(en) van de betreffende parochie. Behalve uiteraard als de nabestaanden anders willen. Dit luiden kan in onze parochie (anders dan op vele andere plaatsen) op eender welk moment van de dag gebeuren. Wij luiden overigens enkel voor hen die een kerkelijke uitvaart vanuit onze parochie willen.

6 De kosten van de uitvaart

Kosten uitvaartmis: een begrafenismis kost € 475,00, een gebedsdienst € 315,00, maar is gratis als men onder de bepaalde condities meedoet met de kerkbijdrage.
Eventuele extra-kosten voor begeleiding naar crematorium of begraafplaats buiten de eigen parochie (op redelijke afstand): € 75,00.
Alle kosten worden -zoals in Nederland gebruikelijk- verrekend via de begrafenisondernemer.

7 Weetjes

7.1 Begrafenissen in de Goede Week

Het is een oud gebruik en een kerkelijke regel om tijdens het Paastriduüm, d.w.z. op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag geen begrafenis-missen te doen. Indien er overledenen zijn dan wordt voor hen een gebedsdienst gehouden. Na deze dagen wordt voor hen dan een plechtige Eucharistieviering gevierd.

7.2 Allerzielenviering

Allerzielen (2 november) is de dag waarop de Kerk bidt voor alle overleden gelovigen. In onze parochie bidden wij bijzonder op de zondagmiddag op of na 1 november voor de overledenen van het afgelopen jaar die wij dan ook met name noemen. Er worden in deze vieringen gedachtenisprentjes uitgedeeld, met daarop de namen van de overledenen parochianen van het afgelopen jaar. Na de gebedsdiensten worden op alle kerkhoven van Elsloo en Meers de graven gezegend.
De allerzielendienst houden wij (het kan moeilijk anders) in afwijking van vrijwel alle andere parochies altijd op of na 1 november, dit vanwege de kermis in Elsloo in het weekend vóór 1 november.