Elsloo, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki
Parochie St. Augustinus
Actie kerkbijdrage 2023

Elslootransp.png

Elsloo, december 2022

Beste parochianen,
Het jaar 2022 was/is een jaar met oorlog, covid-19, hoge energieprijzen, enz. Hetgeen ons misschien eraan herinnert dat alles wat ons dierbaar is niet vanzelfsprekend is en vaak inspanning en moeite vraagt.
Wij willen ons toch eraan wagen om de financiële zaken van onze parochie onder uw aandacht te brengen.br> Alle echt waardevolle dingen in het leven: je gezin, je studie, je vorming, je geestelijke ontwikkeling kosten tijd en moeite.br> Men kan ervoor kiezen om Gods water over Gods akker te laten lopen of om zo weinig mogelijk te doen in dit leven. Wil je echter groeien in je band met God en met Christus dan vereist ook dat inspanning, gebed, trouw, vorming, aandacht voor je naaste ... . br> Onze parochie probeert de opdracht van de Heer om Zijn boodschap uit te dragen en te vieren in praktijk te brengen, en ook dit kost moeite. Immers in de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Onze parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen.
Toen de verkondiging van Jezus vastliep op ongeloof en de desinteresse, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: “Wilt ook gij soms weggaan?”, waarop Petrus antwoordde: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.” (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap je hart raakt zoals dat Petrus overkwam dan krijgt je leven een heel andere perspectief. Je realiseert je dat alles wat je doet zich -samen met dat van de anderen - afspeelt voor Gods aanschijn. Deze boodschap verkondigen is de kernopdracht van een parochie.

Wij proberen in nauwe samenwerking met onze zusterparochie in Meers zo efficiënt mogelijk om te gaan met de personele en financiële middelen.
Zonder uw onontbeerlijke steun in de vorm van uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van uw netto inkomen met een minimum van € 120,00 per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2023!


Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 INGB 0001060253 van parochie St. Augustinus te Elsloo met vermelding: Kerkbijdrage 2023 en de vermelding van uw naam en adres of het betalingskenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant van de brief die na half december bezorgt wordt/werd).
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie onze website: home en dan Kerkbestuur fiscaal.

U weet toch dat wanneer u regelmatig meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijks- en begrafenismissen.
Giften aan parochie St. Augustinus, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2577987.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun.

Privacyverk;aring:
Enkel wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknr., betaalwijze, bedrag) vastgelegd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie en de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor. De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden.
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van de rechten die eruit volgen.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons betaalkenmerk is enkel een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.