Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2020 en 2021 (in euro's)

BATEN 2020 2021 LASTEN 2020 2021
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 5.429,86 5.685,46 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.225,04 15.704,71
collectes voor eigen kerk 1.713,91 1.073,38 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

12.214,65 9.646,15
stipendia voor H.H. Missen 1.440,00 2.059,50 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 358,98 25,00
uitvaartdiensten 880,00 0,00 offerkaarsen 117,25 0,00
offerblokken, kaarsen etc 830,02 2.104,47 overige kosten eredienst 0,00 0,00
giften 550,00 300,00 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 5.794,82 7.129,00 parochieblad, enz. 0,00 0,00
Gods Akker, kerkhof 2.635,00 2.675,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -136,69 -146,69 bisdom, dekenaat 4.064,96 2.386,08
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 312,65 0,00
TEKORT 13.156,61 6.881,82
TOTAAL 32.293,53 27.761,94 TOTAAL 32.293,53 27.761,94