Beleidsplan van onze parochie

Uit Parwiki

parochie H. Augustinus
Beleidsplan 2024-2027

3 januari 2024

1 Inleiding

De parochie H. Augustinus, Elsloo bestaat sedert 1 januari 2024 uit de fusie van de parochie St. Augustinus, Elsloo en de parochie St. Jozef, Meers.

2 Uitgangspunt

Het doel van de parochie is datgene waar elke parochie van de R.K. Kerk voor hoort te staan proberen een levende geloofsgemeenschap te vormen gericht op de verkondiging en viering van het geloof en het handen en voeten geven aan het Christelijk leven in dienstbaarheid zoals dat door de Kerk bedoeld wordt.

3 Werkvelden binnen de parochie

3.1 Liturgie

De viering van de Eucharistie is "bron en hoogtepunt" van het kerkelijk leven. In onze parochie krijgt dit gestalte door de dagelijkse Eucharistievieringen en met name door de viering van de zondag. Voor de zondagsvieringen is er in elke kerk voor iedere H. Mis een koor, een koster en zijn er collectanten, lectoren en acolieten. Op donderdagmiddag een Eucharistieviering in zorgcentrum Aelserhof.
In onze parochie zijn in alle kerken een koor, acolieten, enz. beschikbaar voor huwelijken en uitvaarten.
Uiteraard worden de andere sacramenten nl. doopsel, vormsel, ziekenzalving en huwelijk aangeboden en verzorgd.
Wekelijks is er gelegenheid tot Aanbidding en het gezamenlijk bidden van de rozenkrans, in mei en oktober is er voor de wekelijkse Eucharistieviering gelegenheid tot het gezamenlijk bidden van de rozenkrans. Verder zijn er naast de gewone kerkelijke vieringen van het liturgische jaar: Palmpasenprocessie, Ziekenzegen, [[[Zegeningen#Motorzegen|Motorzegen]], kruisweg in het bejaardenhuis en kleinere gebedsmomenten.
De pastoor probeert altijd bereikbaar te zijn voor het sacrament van de ziekenzalving. Men kan ook steeds terecht voor het ontvangen van het sacrament van de biecht.

3.2 Catechese

Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de sacramenten: doopsel, huwelijk, Eerste H. Communie en H. Vormsel.
Voor adolescenten (Vijftien-plus groep) is er tweewekelijks een bijbel/geloofsgroep (in lesvorm) op vrijdagavond.
Omdat er geen katholieke scholen meer zijn in Elsloo en in Meers wordt er geen catechese op de scholen gegeven.
Er is jaarlijks een bijbel- en/of geloofscursus gedurende ca 26 weken voor volwassenen op maandagavond.

3.3 Diaconie en pastorale begeleiding

Door pastoor en diaken worden mensen thuis bezocht, met name in geval van ziekte of na het overlijden van een dierbare, tenminste als men dit kenbaar maakt (i.v.m. privacy). Minstens maandelijks wordt ook de communie gebracht aan mensen die zelf niet meer naar de Eucharistieviering kunnen komen en die graag de communie ontvangen. Enkele keren per jaar wordt de H. Communie gebracht aan de bewoners van de gesloten afdelingen van de twee bejaardenhuizen binnen onze parochie. Jaarlijks is er de collecte voor de vastenactie, dit is ofwel de diocesane vastenactie ofwel een project van Kerk in Nood, eventueel aangevuld met collectes voor derden vanwege een dringende nood.

3.4 Kerkopbouw

Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van diverse media: de parochie heeft een website https://katholiekelsloo.nl (een dynamische wiki), die dagelijks wordt bijgehouden en tweewekelijks verschijnen de parochieberichten (parochieblad) in het plaatselijke huis-aan-huisblad: "De Wegwijzer".
Een belangrijk moment van kerk-zijn is na de Eucharistieviering van zondag 11.00 uur is de parochiezaal een plaats waar jong en oud terecht kunnen en men samen is met medeparochianen.
Er is een parochiebibliotheek die wekelijks, en na elke lesactiviteit in de parochiezaal, toegankelijk is met daarin Christelijke boeken.

3.5 Jongerenwerk

In de parochie is een Kinder-Jeugdkoor actief dat vrijwel wekelijks de Eucharistieviering opluistert. Teven zijn er diverse misdienaars en acolieten actief binnen de parochie. Voor en door deze jongeren worden er ook andere activiteiten georganiseerd, incl. catechesemomenten. Beide groepen krijgen alle steun voor het opvangen en integreren van jongeren en kinderen met taal- en andere problemen en andere culturele achtergronden.

3.6 Parochiekantoor

Er is een centraal parochiekantoor. Op maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur functioneert de Parochiezaal als parochiekantoor. Op de website zijn er contactformulieren voor aanmelding van doopsel, vormsel, eerste H. Communie, enz.

3.7 Ledenadministratie

In afwachting van de nieuwe opzet door de kerkprovincie van een ledenadministratie voeren wij geen ledenadministratie. Wij hebben in het verleden ook geen ledenadministratie gevoerd en niet deelgenomen aan SILA. Wij willen ons bij het eventueel opzetten van een ledenadministratie strikt houden aan de van toepassing zijnde privacy-wetgeving.

3.8 Onroerend goed

3.8.1 Parochie St. Augustinus

De parochie heeft de beschikking over de volgende kerkgebouwen: St. Augustinuskerk, Elsloo, (Rijks- en provinciaal monument), Mariakerk en St. Jozefkerk. Andere gebouwen die eigendom zijn van de parochie zijn de pastorie in Elsloo (bij de Mariakerk), het oud klooster bij de St. Augustinuskerk (Rijksmonument) en de naast de St. Jozefkerk gelegen vroegere pastorie en het patronaat. De parochie heeft de zorg over twee kerkhove: Op de Berg en Gods Akker. Verder bezit de parochie enkele hectaren landbouwgrond.
Gebouwtechnisch zijn de kerken na restauratie en opknapbeurten in (zeer) goede staat.
Alleen het dak van de St. Jozefkerk is op niet al te lange tijd aan vervanging toe. De toekomt en behoud van het kerkgebouw zullen wij samen met het bisdom moeten bekijken tegenover plannen die de parochiestructuur overstijden.
Het patronaat in Meers wordt voor een symbolisch bedrag verhuurd aan de bejaardenvereniging, die ook voor het onderhoud van het gebouw zorgt.

3.9 Materieel beheer

Speciale aandacht moet worden besteed aan het beheer van de kerkelijke kunstvoorwerpen (en monumentaal orgel) in de kerken, m.n. in de St. Augustinuskerk.

3.10 Financiën en boekhouding

De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester. De jaaroverzicht van de parochie wordt gemaakt door onze administrator en volgens de geldende regels ter goedkeuring aan het bisdom voorgelegd. Wij wachten om te kunnen aansluiten bij het (in opstart zijnde) nieuwe boekhoudprogramma van de kerkprovincie. Een verzoek daartoe is al enige tijd geleden ingediend.
De inkomsten van de Kerkbijdrage wordt beheerd door één persoon per parochie.

3.11 Financiële positie

De financiële positie van de parochie St. Augustinus is goed. Er zijn geen opeisbare schulden en het vermogen van de parochie is positief. Er zijn voorzieningen getroffen voor groot onderhoud van de gebouwen en voor vooruit ontvangen grafrechten. Er is ook vermogen belegd. De parochie heeft teruglopende opbrengsten uit Kerkbijdragen en collecten en wordt hierdoor steeds meer afhankelijk van de beleggingsopbrengsten.
De financiële positie van de vroegere parochie St. Jozef is zorgwekkend. Er zijn weliswaar geen opeisbare schulden en het vermogen van de parochie is positief, maar de inkomsten uit Kerkbijdrage en collectes lopen terug. Dit is des te zorgwekkender omdat de hele structuur van de gemeenschap lijkt te verdampen: zo zijn de school, de winkels en een aantal verenigingen al verdwenen. Beide parochies zijn gefuseerd, wij houden een duidelijke vinger aan de pols van de financiële inkomsten van de vroegere deelparochies.

3.12 Zorg voor personeel en vrijwilligers

Met betrekking tot alle in te zetten personen binnen onze parochie volgen wij het algemene beleid van de katholieke kerk in Nederland ten aanzien van antecedentenonderzoek. Allen voor wie dat van toepassing is dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voordat zij ingezet worden.

4 Beleidsvoornemens

Activiteiten die extra aandacht behoeven:

 • het afronden van de door het bisdom opgedragen fusie tussen beide parochies
 • pastorale zorg voor jong en oud
 • diaconie. Het ev. opsporen en helpen van verborgen hulpbehoevenden en naar integratie zoekende vluchtelingen
 • proberen een buitenschoolse doorlopende catechese voor kinderen op te zetten
 • actie kerkbalans
 • actief ondersteunen van de koren bij ledenwerving
 • actief ondersteunen van de talrijke vrijwilligersgroepen en faciliteren van hun werkzaamheden
 • werken aan definitieve onderhoudsplannen voor de twee niet-monumentale kerken in samenwerking met de overige parochies van de gemeente Stein
 • het definitief maken van de inventarisatie tbv. van de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering en Instandhouding Monumenten 2011) toekenning.
 • actief ondersteunen van de vrijwilligersgroepen die voor onderhoud en kerkhoven zorgen.
 • meer medewerkers vertrouwd maken met de parochie-software voor de niet-persoonsgebonden zaken, zoals het maken van parochieblad, bijhouden van misintenties, maken van de liedprojecties in de kerk, enz.

5 Slot

Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor het pastoraal handelen in de komende jaren voor pastoraal team en vrijwilligers. Maar wetend dat "Als de Heer het huis niet bouwt de bouwers vergeefs zwoegen" (Ps. 127) hopen wij dat de H. Geest ons wegen toont en mensen op ons pad stuurt om dit als parochiefederatie te realiseren.