Meers, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki

Hoofd9transp.png

Parochie St. Jozef

Actie kerkbijdrage 2023
Meers, december 2022

Beste parochianen,
Het jaar 2022 was/is een jaar met oorlog, covid-19, hoge energieprijzen, enz. Hetgeen ons misschien eraan herinnert dat alles wat ons dierbaar is niet vanzelfsprekend is en vaak inspanning en moeite vraagt.
Wij willen ons toch eraan wagen om de financiële zaken van onze parochie onder uw aandacht te brengen.
Alle echt waardevolle dingen in het leven: je gezin, je studie, je vorming, je geestelijke ontwikkeling kosten tijd en moeite.'
Men kan ervoor kiezen om Gods water over Gods Akker te laten lopen of om zo weinig mogelijk te doen in dit leven. Wil je echter groeien in je band met God en met Christus dan vereist dat een zekere inspanning, gebed, trouw, vorming, aandacht voor je naaste ... .
Onze parochie probeert de opdracht van de Heer om Zijn boodschap uit te dragen en te vieren in praktijk te brengen, ook dit kost moeite. Immers in de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Onze parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen.

Toen de verkondiging van Jezus vastliep op ongeloof en de desinteresse, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: "Wilt ook gij soms weggaan?", waarop Petrus antwoordde: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven." (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap je hart raakt zoals dat Petrus overkwam dan krijgt je leven een heel andere perspectief. Je realiseert je dat alles wat je doet zich -samen met dat van de anderen - afspeelt voor Gods aanschijn.
Deze boodschap verkondigen is de kernopdracht van een parochie.
Wij proberen in nauwe samenwerking met onze zusterparochie in Elsloo zo efficiënt mogelijk om te gaan met de personele en financiële middelen.

Wij zien de financiën in Meers behoorlijk teruglopen. Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de al kleine reserves. De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden. Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo een kerkgebouw/parochie financieel leefbaar moet zijn. Als alle katholieke gezinnen van Meers meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem. Mogen wij u vragen om mee te doen? U wil toch niet dat het kerkgebouw van Meers, gebouwd met het geld en inzet van zovelen verloren gaat. Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2023!

Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 RABO 0114107289 Parochie H. Jozef te Meers met vermelding: Kerkbijdrage 2023 en de vermelding van uw naam en adres of het betalingskenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant van de folder die na 15 december bezorgd wordt/werd).
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie Kerkbijdrage fiscaal.

U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.
Giften aan parochie St. Jozef, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2578049.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!

Privacyverklaring:
Wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknummer, betaalwijze, bedrag) vastgelegd.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie, de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor.
De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van het recht op gratis huwelijks- en uitvaartdiensten.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons betaalkenmerk is een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.