Kersttijd

Uit Parwiki


De eigenlijke kersttijd

In de kersttijd vieren wij de geboorte van de Heer. De kersttijd loopt van de vooravond van kerstmis tot en met het feest van de doop van de Heer. Bij ieder onderdeel kunt u doorklikken naar een uitgebreidere versie.

Geboorte van de Heer of Kerstmis

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 25 december vieren wij de geboorte van de Heer.

In de kersttijd, de dagen en weken erna vieren en gedenken wij de gebeurtenissen die er verband mee houden.

Vieringen met Kerstmis

De heiligen onmiddellijk na Kerstmis

De heiligen die op de drie dagen na Kerstmis gevierd worden, worden vanaf de middeleeuwen ook wel de "comites Christi" (= gezellen van Christus) genoemd. D.w.z. heiligen die heel dicht bij de Heer hebben gestaan tijdens zijn aardse bestaan.

  • Feest van de H. Stefanus
Op 26 december vieren wij het feest van de H. Stefanus, de eerste martelaar van de Kerk. Hij stierf ongeveer een jaar na Jezus de marteldood in Jeruzalem. (vgl. Hand. 6,5-7,60)
Op 27 december is het feest van de H. apostel Johannes. Hij is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan de borst van Jezus rustte en die onder het kruis de zorg over Maria kreeg.
  • Feest van de HH. Onnozele kinderen, martelaren
Op 28 december gedenken wij de kinderen die vermoord werden in Bethlehem en omgeving. Zonder het te weten gaven zij hun leven voor de Heer. Met een oud Nederlands woord worden zij "onnozele" kinderen genoemd. In modern Nederlands is dat: "onschuldige".

H. Familie

H. Familie St. Augustinuskerk
In de kersttijd, op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar: vieren wij het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef (in te vullen). Indien er geen zondag is in deze periode dan wordt het feest op 30 december gevierd.

De Kerk staat stil bij het gezin van Nazaret, model en ideaal van alle Christelijke gezinnen.

Openbaring van de Heer of Driekoningen

Het hoogfeeest van Openbaring van de Heer wordt op 6 januari gevierd. In Nederland op de zondag tussen 2 en 8 januari. (5 januari 2025) Wij vieren het bezoek van de wijzen uit het Oosten. Het wordt in de volksmong gewoonlijk Driekoningen genoemd wordt. De wijzen uit het Oosten waren de eerste niet-Joden die bij de Heer kwamen. Hun komst is al een voorafbeelding dat dit kind bestemd is voor het heil van alle mensen.


Doop van de Heer

Doop van de Heer Icoon
Het feest van de Doop van de Heer is het laatste feest van de kersttijd. Wij vieren dan het doopsel van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan.

Deze doop was het einde van Jezus' verborgen leven en markeert het begin van Zijn zending of zogenaamd "openbaar leven". Bij de doop in de Jordaan getuigde de stem van de Vader uit de hemel: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” (Mc. 9,7) en de H. Geest daalde over Hem neer in de gedaante van een duif.
Het feest wordt op de zondag na Openbaring van de Heer gevierd, behalve als die op zondag 7 of 8 januari valt, dan is het feest van de Doop van de Heer op de maandag erna.
De volgende keer is dat op zondag 12 januari 2025.

Andere feesten die direct verband houden met de kersttijd

Na de kersttijd vieren wij nog een paar feesten die er wel direct verband mee houden:

Opdracht van de Heer in de tempel of Maria Lichtmis

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Op deze dag herdenken we dat het kind Jezus, overeenkomstig de voorschriften van de Joodse wet, op de veertigste dag na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Deze wet gold alle eerstgeborenen van het mannelijk geslacht. Op die dag werd het kind van Maria door de oude priester Simeon en de oude Hanna in de tempel herkend en erkend als het Heil dat God bereid heeft voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Dit wordt uitgebreid verhaalt in Lc. 2,22-39.

We staan stil bij een van de stappen en de betekenis van de menswording van de Heer. Deze gebeurtenis is een van de geheimen of overwegingen van het Rozenkransgebed.
Van oudsher is het het gebruik om op deze dag kaarsen te zegenen en eventueel een lichtprocessie te houden bij het begin van de Eucharistieviering in de kerk, vanwege de woorden van Simeon over Jezus: een Licht dat voor de heidenen straalt. Daar komt ook de populaire naam Maria Lichtmis voor dit feest vandaan.
In onze parochie wordt op die dag en als er een avondmis is die dag ook op 1 februari na de H. Mis ook de zogenaamde Blasiuszegen gegeven. Deze wordt ook op 3 februari, het feest van de H. Blasius, na alle HH. Missen gegeven..

De aankondiging van de Heer of Maria Boodschap

Binnenkapel St. Augustinuskerk
Op 25 maart, precies 9 maanden voor Kerstmis, vieren wij het hoogfeest van Aankondiging van de Heer, ook wel Maria Boodschap genoemd. Wij gedenken dan het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria, die haar kwam vragen de moeder van Gods Zoon te worden.

De tekst uit de H. Schrift.
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak:
'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!'

Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:

'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.'

Maria echter sprak tot de engel:

'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?'

Hierop gaf de engel haar ten antwoord:

'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.'

Nu zei Maria:

'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen. (Lc. 1,26-38)

Indien 25 maart op een zondag in de vasten valt dan wordt het feest op 26 maart gevierd. Als het feest in de Goede Week of in de Paasweek valt dan verhuist het naar maandag na beloken Pasen (= zondag na Pasen). De eerstvolgende keer is op 25 maart 2025.