Maria Tenhemelopneming

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 31 mei 2023 om 17:53


Maria wordt in de hemel opgenomen, St. Augustinuskerk
Maria tenhemelopneming, Glas-in-lood St. Augustinuskerk
Maria tenhemelopneming, Glas-in-lood Mariakerk
Maria tenhemelopneming, St. Augustinuskerk

1 Betekenis

Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming. Op die dag viert de Kerk dat de moeder van de Heer die het dichtst bij de Heer stond tijdens zijn verblijf hier op aarde met ziel en lichaam bij God werd opgenomen. Daarmee was zij de eerste die deelde din de volheid van de verlossing die haar Zoon ons is komen brengen. Wij kunnen haar hulp, voorspraak en bescherming inroepen. Immers zij, de Moeder van God, zij was degene die God had uitgekozen om de moeder van Zijn Zoon te worden. Tot haar werd de vraag gericht of zij zich aan God wilde geven, of zij Hem wilde dragen. Alhoewel Maria bij het bezoek van de engel nog niet wist wat haar antwoord op die vraag allemaal voor consequenties zou hebben zei ze vol vertrouwen op God: "Mij geschiede naar Uw Woord!" Zij liet alles aan God over, wetend dat dit zeker niet zonder lijden zou gaan. Zo heeft zij als eerste in alle vrijheid en edelmoedigheid "ja" gezegd op het aanbod van eeuwig heil dat God ons deed in Christus. God koos haar uit, een maagd, die Hij behoedde voor de erfzonde omdat voor de geboorte van Zijn Zoon alleen het beste goed genoeg was. En omdat alleen iemand die helemaal puur was en niet gehinderd door welke verkeerde bedoeling dan ook in naam van de mensheid volmondig "ja" (of nee) kon zeggen op Gods nieuwe heilsaanbod. Maria die als eerste bij Zijn menswording betrokken was, is ook de eerste die al deelt in de vruchten van de verlossing van haar Zoon. Zij is de eerste die reeds met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Wij allen hopen daar eens met haar te zijn op de dag als de Heer zal wederkeren om te oordelen over levenden en doden.

"Kroetwusj"

2 Kroetwusj

Op dit feest worden in onze parochies, zoals gebruikelijk is in vele parochies in onze streek, in alle H. Missen de boeketten veldkruiden (de zogenaamde Kroetwusj) gezegend. De kruidenwijding op dit feest is een oud gebruik. De oorsprong schijnt een “veelzeggend” verhaal of legende te zijn.
Katholieken en vele andere christenen geloven immers dat Maria, de Moeder van Jezus, die als eerste deel kreeg aan de verlossing, ook als eerste deel kreeg aan de volheid van de verlossing en dat haar lichaam niet onderworpen werd aan het bederf van de dood. Wij geloven in de opstanding van het lichaam.

Het verhaal komt erop neer dat een aantal mensen die twijfelden aan de tenhemelopneming van Maria op zoek gingen naar het graf om haar stoffelijke resten te vinden. Zo zou het verhaal dat Maria na haar dood met ziel en lichaam ten hemel was opgenomen, definitief ontzenuwd zijn. Deze mensen vonden het graf van Maria en openden het. En wat vonden zij? Geen as of beenderen, maar wel welriekende kruiden en bloemen!

Zeker, het is maar een legende. Maar de kern van waarheid die erin zit is dat Maria, de Moeder van Jezus in de hemel is opgenomen. Maria's verheerlijking heeft alles te maken met de verlossing door Christus. Het laat zien wat is weggelegd voor allen die Jezus, haar Zoon, volgen: eeuwige leven, dwars door de dood heen en geen eeuwig bederf. Hen wacht de volheid of overvloed van leven zoals die spreekt uit een overvloed van welriekende en geurige kruiden en bloemen. Vandaar het plaatselijke gebruik in een aantal parochies om op deze dag een boeket veldkruiden, in onze streek Kroetwusj genaamd, te zegenen. Het gebruik is beslist geen wezenlijk onderdeel van ons geloof, maar een aardigheid die verwijst naar Maria en haar zorg voor ons, die onze toevlucht tot haar nemen.

De samenstelling van dit boeket is plaatselijk zeer verschillend.

"Kroetwusje" in een mand in de Mariakerk (2012)
Het samenstelling in onze parochies is:
  • (hazel)notenblad
  • bijvoet (alsem)
  • boerenwormkruid
  • leverkruid
  • duizendblad
  • twee verschillende graanhalmen
(bv. haver en gerst).