Pastoorslijst Elsloo

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van pastoors komt uit het Liber Memorialis van Elsloo, verder afgekort als (lib.). Een lijst van de pastoors van Meers vindt u hier.

In oktober 2021 is er een paginering aaangebracht in het Liber Memorialis vanwege de toegankelijkheid. Het handschrift van een aantal pastoors is behoorlijk moeilijk te ontcijferen.
Het boek begint in 1883 onder pastoor Haesen. De namen van zijn voorgangers heeft hij daar naar eigen schrijven gehaald uit de oude doopboeken. Immers bij een doopsel wordt de naam van de doopheer vermeld.
Indien een latere pastoor geschreven heeft in het Liber Memorialis dan worden de betreffende paginanummers in het hoofdje vermeld na zijn naam.
M.n. voor de oudste namen in de lijst willen wij de weinige maar wel alle beschikbare informatie die wij toevallig vinden hier plaatsen. Er wordt geen systematisch onderzoek gedaan op dit moment.


Inhoud

1 Petrus Antonius Ledieu 1653-1691


2 Philippus Nabben 1691-1694

Afkomstig van Maastricht, op 17 september 1694 aan koorts gestorven.

3 Ludovicus Dubar 1694-1715

Gestorven 2 maart 1715.

4 Petrus Lenaerts 1715-1744

Hij was pastoor in Elsloo van 1715 tot 23 november 1744 O. P. (Dominicaan)
Hij werd geholpen? door pater Vanbeveren 1722-1739 en pater Thomassen 1739-1744. Wij gaan ervan uit dat dat Dominicaanse medebroeders waren.

5 Petrus Timmermans 1744-1777

Kennelijk op 26 december 1776 door een hersenbloeding getroffen en bedlegerig.

6 Henricus Daemen 1777-1798

Zijn pastoraat was van 23 juni 1777 tot eind januari 1798. Hij was kennelijk Jezuiet tot aan opheffing van deze orde in 1773.
Mogelijk dat via hem de biechtstoelen van de Jezuïetenkerk in Roermond naar de St. Augustinuskerk kwamen.
Dit zal allicht voor het begin van de Franse tijd zijn. In 1794 werd Maastricht door de Fransen veroverd.
Wij proberen uit te vissen hoe het in deze tijd de priesters verging, die te maken kregen met het verplicht afleggen van de eed op de Franse grondwet en vervolging wanneer zij trouw bleven aan de Kerk.
Vanaf 1797-1798 werden deze wetten geurgeerd en werden duizenden priesters ook uit de bezette gebieden verbannen, vermoord, enz.
Hoe het in Elsloo precies verlopen is weten wij (nog) niet. Vaak doken priesters in de dorpen onder en deden hun werk in het geheim.

7 Servatius Kerckhoffs 1798-1826

Hij werd geboren in Beek. Zijn moeder Petronilla Brouns was van Catsop.
Hij was waarnemend priester van 1798-1800 en van 1800-1826 volledig pastoor (Hierin valt de periode van de Franse overheersing. Er was vaak geen geregelde zielzorg mogelijk).
Hij was daarna 7 jaar pastoor in Maaseik en vanaf 1833 vicaris-generaal van het bisdom Luik. Hij overleed op 70-jarige leeftijd op 10 juni 1838 en werd op 13 juni 1838 in Elsloo begraven. Zijn grafmonument is nog steeds op ons kerkhof en omvat ook deze info.

8 Antonius Willems 1826-1839

Zijn bidprentje is te vinden in het Liber Memorialis, 59.
Hij werd geboren in Sittard op 7 september 1775. Minnebroeder te Lichtenberg bij Maastricht in 1794. Priester gewijd in 1798.
"Werd met zijne medebroeders gesupprimeerd, in 1802". (D.w.z. in de Franse tijd werd de congregatie ontbonden en het bezit ervan door de Franse staat in beslag genomen).
Hij was daarop 9 jaar kapelaan in Sittard. (waarschijnlijk ondergedoken)
Pastoor in Susteren in 1811.
In 1813 "Bediende naar ziel en ligchaam met gedurig levensgevaar het fransche hospitaal te Susteren en te Limbricht" (in het geheim kennelijk).
In 1826 pastoor in Elsloo en stierf daar op 4 oktober 1839.
Bij hem krijgen wij enige informatie over zijn situatie tijdens de Franse tijd (1794-1814). Hij kreeg als religieus (voor zijn pastoorstijd) te maken met het opheffen van de Minnebroeders en dook vervolgens onder om zijn werk te doen.

9 Petrus Willems 1839-1883

Geboren in Nattenhoven.
Hij werd pastoor in Ëlsloo op 30 oktober 1839.
Hij is de bouwpastoor van de huidige St. Augustinuskerk.
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.

10 Henricus Haesen 1883-1905 (Lib. 0-133.135)

Geboren te oud-Vroenhoven op 3 juni 1831.
Hij is de eerste die schrijft in het Liber Memorialis. Mogelijk zijn er oudere boeken geweest die verloren gegaan zijn.
Hij werd kapelaan in Mheer in 1857, pastoor in Scheulder in 1871.
Hij was pastoor in Elsloo vanaf 18 oktober 1883 en overleed er als pastoor op 27 januari 1905 aan longontsteking. (Lib. 137)
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.

11 Josephus Albertus (Jos) Thissen 1905-1914 (Lib. 134.137-155?)

Geboren in Sittard in 159 (Lib. 137) en priester gewijd in Sittar in 1883. Vervolgens rector in het Pensionaat St. Louis te Roermond. Van maart 1892 tot 1905 kapelaan aan de kathedraal in Roermond. Pastoor in Elsloo benoemd op 10 februari 1950 en geïnstalleerd op 7 maart 1905.
Op 27 juni 1914 deken benoemd in Schinnen (Lib. 156)

12 Gerardus Joh. Jos. Wouters 1914-1921 (Lib. 156-171)

Geboren in Weert
Pastoor van 29 juni 1914 tot 24 januari 1921.

13 Ernest Biermans 1921-1936 (Lib. 171-191)

Geboren in 1870.
Priester gewijd op 22 maart 1896 te Roermond.
Hij was kapelaan in Elsloo van 1896-1902. Van 1902-1906 kapelaan in Echte en van 1902-1921 kapelaan in de St. Servaas in Maastricht.
Hij was pastoor in Elsloo van 24 april 1921-1936. Installatie op 3? maart 1921.
Gestorven in Elsloo op 2 april 1944 (Lib. 209c). Bij zijn emeritaat bouwde hij een woning naast de kerk, (nu Julianastraat 2??) waar hij zijn laatste jaren doorbracht; deze woning werd na zijn dood eigendom van de kerk.
Hij verzocht de bisschop tijdens diens bezoek b.g.v. van H. Vormsel op 27 mei 1936 omwille van zijn gezondheid om ontslag en tevens dat kapelaan Houben hem zou opvolgen.
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.

14 Joannes Houben 1936-1941 (Lib. 191-202)

Hij was eerst een tijd kapelaan onder Biermans. Van 1936 tot begin 1941 pastoor in Elsloo.
Op 1 jan. 1941 pastoor benoemd te Schandelen

15 J. Helgers 1941-1945 (Lib. 202-212)

Op 16 februari 1941 pastoor in Elsloo
Op 25 augustus 1945 pastoor benoemd in Nuth

16 Jos. Schoolmeesters 1945-1949 (Lib. 213-235)

Geboren in Roosteren in 1896 (Lib. 212) en vanaf zijn priesterwijding in 1924 kapelaan aan de dekenale kerk in Sittard.
Op 7 september 1945 benoemd en op 14 oktober geïnstalleerd.
Hij werd geboren te Susteren 1896,
Priesterwijding in 1924 en tot zijn benoeming in Elsloo kapelaan aan de dekenale kerk in Sittard.

17 Jacobus Bertin 1949-1966 (Lib. 235-298)

Geboren in Maastricht?
21 mei 1949 geïnstalleerd
Bouwpastoor van de Mariakerk.</b>

18 Antonius Gibbels 1966-1971


==Henricus Gulikers 1972-1975
Hij werd in 1975 deken van Meerssen
overleden op 6 maart 1999

19 Joannes Henricus (Harrie) Alberti 1975-1987 (Lib. 297-320)

Hij was pastoor in Elsloo van 5 juli 1975 - 25 jan. 1987.
Geboren op 7 april 1921 Berg Urmond. Hij trad in bij de karmelieten, bekleedde diverse functies in die orde. Hij was legeraalmoezenier, 5 jaar pastoor te Hazerswoude en in 1975-1987 pastoor te Elsloo. Daarna op emeritaat in Hazerswoude.
Hij is overleden op 23 april 2011.
De 23 pagina's in het Liber Memorialis in zijn tijd zijn van de hand van kapelaan Piet Delahaye.

20 Lambert M.J. Creemers 1987-1992 (Lib. 321-347)

Geboren te Maaseik op 13 april 1954.
Priester gewijd te Roermond op 13 juni 1981.
Pastoor in Elsloo 1987-27 september 1992.
In het Liber Memorialis is er één pagina van de hand van kapelaan Bouman in het pastoorloze tijdperk na pastoor Creemers.

21 Henricus H. D. (Rik) Achten 1992- (Lib. 349 -)

Geboren te Bree op 27 januari 1958
Priester gewijd te Roermond op 5 juni 1982
Kapelaan in Chèvremont 1981-1986, in deze tijd legerdienst (aalmoezenier) in het Belgisch Leger in Keulen-Dellbrück (1 sept 1983 - 30 sept. 1984)
13 april 1986 pastoor St. Jozef, arbeider Meerssen.
Pastoor in Elsloo en Meers vanaf 1 november 1992. Installatie op 29 november 1992. Op 13 mei 1993 promotie in Rome in de (Fundamentele) Theologie.
Hij was tegelijkertijd in 1993-2005 docent Fundamentele Theologie in Rolduc en vanaf 2017 docent Fundamentele Theologie, priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (Breda)
Korte tijd na zijn aantreden zijn de parochies Elsloo en Meers één parochiecluster geworden, met één bestuur maar met gescheiden exploitatie.


Bij tijd kan ook de lijst van de kapelaans uitgezocht worden. Dit is veel moeilijker dan het vaststellen van de pastoorslijst. Lib. 7 o.a. vermeldt een aantal namen van kapelaans.

22 Voetnoten

Persoonlijke instellingen