Lezingen volgende zon- of feestdag

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN, HOOGFEEST

dagmis:

Eerste lezing
Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 12,1-11)

In die dagen
legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk
om hen te mishandelen:
Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was
liet hij ook nog Petrus gevangen nemen.
Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood.
Toen hij hem in handen had gekregen
wierp hij hem in de gevangenis
en liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man;
het was zijn bedoeling
Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden.
Terwijl Petrus in de gevangenis zat
werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden.
In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden,
lag Petrus met twee kettingen vastgebonden
te slapen tussen twee soldaten,
terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden.
Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht.
Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak:
"Sta vlug op."
Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Vervolgens zei de engel:
"Doe uw gordel om
en bind uw sandalen onder.
"
Petrus deed het.
De engel hernam:
"Sla uw mantel om en volg mij."
Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen
dat het werkelijkheid was wat de engel deed:
hij meende een visioen te zien.
Zij passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad;
deze ging vanzelf voor hen open.
Zij traden naar buiten, liepen een straat ver
en eensklaps was de engel verdwenen.
Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei:
"Nu weet ik zeker
dat de Heer zijn engel heeft gezonden
en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes
en aan alles wat het volk der Joden verwachtte.
"

Tweede lezing
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs (2 Tim. 4,6-8.17-18)

Dierbare,
Wat mij betreft,
mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen,
en ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (Mt. 16,13-19)

In die tijd
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag:
"Wie is
volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?
"
Zij antwoordden:
"Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.
"
"Maar gij
- sprak Hij tot hen -
wie zegt gij dat Ik ben?"
Simon Petrus antwoordde:
"Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.
"
Jezus hernam:
"Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
Op mijn beurt zeg Ik u:
Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
"

Persoonlijke instellingen