Kruiswegoefening

Uit Parwiki

Gebed ter voorbereiding:

Heer Jezus Christus, wij zijn samen gekomen om biddend Uw kruisweg te overwegen. De weg die Gij gegaan zijt van het huis van Pilatus tot op Golgota.
Dankbaar willen wij Uw grote ontferming gedenken, waarmee Gij onze ongehoorzaamheid hebt uitgeboet en waarmee Gij onze schulden gedelgd hebt. Wij willen al onze dierbaren en ook onszelf met onze zonden en ons leed aanbevelen aan Uw barmhartigheid.


1. Naast het kruis, met schreiend ogen
stond de moeder diep bewogen,
wijl haar zoon te sterven hing.

Eerste Statie:
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Eerste statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Pilatus laat de Heer geselen, met doornen kronen en bespotten, om dan eindelijk het doodvonnis over Hem uit te spreken.
O mijn Jezus, ik ben beangst en bedroefd, omdat ook mijn zonde de reden is van dit vonnis dat over U werd uitgesproken. Veroordeel mij niet in mijn dood.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.2. Dwars toen door het zuchtend harte,
overstelpt van wee en smarte
drong het zwaard der marteling.

Tweede Statie:
Jezus wordt met het kruis beladen.

Tweede statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Vanwege onze zonden en om onze verlossing te bewerken heeft de Heer het kruis op Zijn schouders genomen. Hij nam het kruis aan zonder protest uit liefde voor ons.
O Jezus, Gij hebt gedwee uw kruis op genomen. Leer mij de kruisen van dit leven geduldig en uit liefde voor U te dragen.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.3. O, hoe droef, hoe vol van rouwe
was de zegenrijkste vrouwe,
Moeder van de een'gen Zoon.

Derde Statie:
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Derde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Uitgeput bezwijkt Jezus onder de last van het kruis en valt ter aarde. Door Zijn kostbaar bloed wordt de aarde geheiligd.
O Jezus, het zware kruis doet U bezwijken. Schenk mij, bid ik U, vergeving voor al mijn zonden en tekorten die de oorzaak zijn van Uw lijden.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.4. Hoe zij leed, de diepbedroefde,
tere moeder, wijl ze toefde
bij die Zoon, aan 't kruis ten toon.

Vierde Statie:
Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria

Vierde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Maria lijdt met haar kind, zoals alleen een moeder dat kan. Maar meer nog zij lijdt als een moeder die weet en gelooft dat haar Zoon ook haar God is. Wat een weerzien! Maria wil met Jezus meelijden omwille van onze verlossing.
O Maria, laat mij delen in uw smart bij de ontmoeting van Uw Zoon. Leer mij Jezus te beminnen zoals Gij Hem bemind hebt.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.5. Wie, toch die niet wenen zoude,
zo hij 't bitter leed aanschouwde,
dat Maria's hart verscheurt !

Vijfde Statie:
Simon wordt gedwongen Jezus het kruis te helpen dragen.

Vijfde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Uit vrees dat Jezus de top van de Calvarieberg niet zal halen, dwingen de soldaten een voorbijganger tot het dragen van Jezus' kruis. Hij die God is deinst er niet voor terug om zelfs bij Zijn lijden op de steun van mensen te zijn aangewezen.
O Jezus, met liefde wil ik mijn kruis opnemen en U volgen. Steun en help mij in mijn tegenspoed.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.6. Wie, die zonder medelijden
Christus' moeder zou zien lijden,
daar zij met haar Zoon zo treurt !

Zesde Statie:
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek.

Zesde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Eén enkele vrouw heeft de moed om door de bende soldaten en volk heen, tot Jezus door te dringen en Hem die kleine troost aan te bieden. Uit dankbaarheid laat Jezus zijn aangezicht afgedrukt achter in haar doek.
O Jezus, laat mij de afdruk van Uw aangezicht altijd in mijn hart meedragen. Schenk mij altijd de moed om zonder menselijk opzicht voor U en uw wet op te komen.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.7. Voor de zonden van de zijnen,
zag zij Jezus in de pijnen,
door de gesels gekastijd.

Zevende Statie:
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.

Zevende statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Terwijl Jezus uitgeput neerligt, komt geen klacht over Zijn lippen. Hij zwijgt en bidt voor Zijn beulen en voor allen die Hem beledigen.
O Jezus, hoe pijnlijk doorschokt deze tweede val Uw lichaam. Verwek in mij zo een berouw over al mijn zonden dat ik van nu af aan U nooit meer mag beledigen of bedroeven.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.8. Zag haar dierbaar kind in 't sterven
ook zijn Vaders troost nog derven
heel verlaten al die tijd.

Achtste Statie:
Jezus troost de wenende vrouwen.

Achtste statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Het zijn weer vrouwen die wenen bij het zien van Jezus. Hij vergeet Zijn eigen pijn en lijden en troost hen met de woorden: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij maar weent over uzelf en over uw kinderen, want als men zo doet met het groene hout wat zal er dan met het dorre gebeuren?”
O Jezus, mijn hart wordt door droefheid overmand, omdat ik zo dikwijls U beledigd heb. Voortaan wil ik U oprecht beminnen en mijn zonden door boetvaardigheid uitwissen.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.9. Laat mij, moeder, bron van liefde,
voelen 't leed dat U doorgriefde,
dat ik met U medeween.

Negende Statie:
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

Negende statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Door die derde val kan men iets vermoeden van de toestand waarin Hij zich bevindt. Hij is reeds de Calvarieberg genaderd. Maar opnieuw richt Hij zich op om Zijn tocht en daarmee onze verlossing te voltooien.
O Jezus, U die God bent, bent voor ons in het stof der aarde neergevallen. Schenk mij de kracht om U ten einde toe te volgen.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.10. Doe mijn hart voor Jezus branden,
vlecht gijzelf de liefdesbanden,
dat ik God behaag alleen.

Tiende Statie:
Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

Tiende statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Jezus ondergaat deze vernedering met smart. Geen enkele troost wordt Hem gelaten, niets van zijn menselijke waardigheid.
Mijn Jezus, geef mij een hartgrondige afkeer van al wat fout, van al wat aards en vergankelijk is om mij alleen te hechten aan wat hemels en eeuwig is.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.11. Moeder, wil dit heil bewerken,
des Gekruisten wondemerken
diep te prenten in mijn hart.

Elfde Statie:
Jezus wordt aan het kruis genageld.

Elfde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Zoals een lam voor zijn scheerder, stom, zo wordt Hij ter slachtbank gevoerd. Gewillig strekt Hij zijn handen en voeten uit om ze aan het kruis te laten vastspijkeren. Hij bidt: “Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.
O zachtmoedige Heiland, laat mij steeds alle onrecht zachtmoedig ondergaan, zonder wrok en zonder tegenspraak, opdat ik zo enigszins op U mag lijken.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.12. Zoveel heeft in ziel en leden
gaarn' uw Zoon voor mij geleden:
laat mij delen in zijn smart.

Twaalfde Statie:
Jezus sterft aan het kruis.

Twaalfde statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Door Zijn dood aan het kruis verzoent Jezus ons met God Zijn Vader en opent Hij voor ons weer de poort van het paradijs. De goede moordenaar spreekt één woord van spijt en mag horen: “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs”. En tot Maria zegt Hij: “Vrouw, zie daar uw zoon”, en tot Johannes: “zoon, zie daar Uw moeder.” En tenslotte: “In Uw handen beveel ik Mijn geest. Alles is volbracht.”
Mijn liefdevolle Heiland, het grote Offer is nu volbracht. Sta mijn arme ziel bij in het stervensuur en neem haar dan genadig op in Uw Hemels Rijk.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.13. Laat als kind met U mij wenen.
medelijdend mij verenen,
met uw Zoon mijn leven lang.

Dertiende Statie:
Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Dertiende statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Het bloedeloze lichaam wordt in Maria's schoot gelegd. Maria is degene die het dichtst bij Hem staat. Vol droefheid legt zij zich neer bij het onbegrijpelijke mysterie van Gods liefde en lijden voor ons.
O Maria, Koningin der martelaren, Uw hart is door een zevenvoudig zwaard doorboord. Moeder van smarten, maak mij sterk opdat ik Uw Zoon altijd kan volgen en door geen enkele zonde Hem meer hoef te bedroeven.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.14. Staan bij 't kruis aan uwe zijde,
en er klagen, met u lijden,
niets wat ik zo zeer verlang.

Veertiende Statie:
Jezus wordt in het graf gelegd.

Veertiende statie
 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Na Zijn heilige lichaam gebalsemd te hebben en het in zuiver lijnwaad gewikkeld te hebben leggen twee leerlingen het in een nieuw stenen graf, waaruit de Heer weldra zal verrijzen.
Heer, Mijn God, ook ik zal eens sterven en begraven worden, geef mij, O Mijn Heiland, de genade om dit kortstondige bestaan trouw in Uw dienst te volharden. Laat mij eens de dood sterven van alle rechtvaardigen en door de verdiensten van Uw Zoon in heerlijkheid uit het graf opstaan.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.15. Maagd der maagden, nooit volprezen
wil mij niet ongunstig wezen,
laat mij jamm'ren zoals gij.

Slotgebed:
Vader, wij bidden U, zie neer op Uw volk voor wie Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, niet geaarzeld heeft zichzelf over te leveren in handen van boosdoeners, en de wrede folteringen van het kruis te doorstaan.
Geef ons, Vader dat wij in geest en waarheid de kruisen van ons leven mogen dragen, geleid en gesterkt door Hem, die Gij ons zond, onze Heer Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
Eer aan de Vader ...