Litanie van Maria

Uit Parwiki

Litanie van de Heilige Maagd Maria (ook wel Litanie van Loreto)

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid ...
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,

Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van de vrede,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Aansluitende gebeden:
Van de Advent tot Kerstmis:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Laat ons bidden: God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de heilige maagd Maria. Wij bidden U: laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U. Door Christus, onze Heer. Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis:
Na het baren, o Maagd, zijt Gij ongeschonden gebleven;
Moeder van God, wees onze voorspraak.
Laat ons bidden: God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden U: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer. Amen.

Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent:
Bid voor ons, heilige Moeder van God;
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus, onze Heer. Amen.

In de Paastijd:
Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluia!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!
Laat ons bidden: God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus, onze Heer. Amen.